วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

สมเด็จพระสังฆราชประทานพรหมวิหารธรรม แด่ "ทูตสหรัฐ" เป็นฐานสร้างสันติมวลมนุษยชาติ

เมื่อวันที่ 19  พฤศจิกายน 2565 เพจสำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ได้เผยแพร่ เรื่องราว นายรอเบิร์ต เอฟ.โกเด็ก เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย เข้าเฝ้าถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราชในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งหน้าที่ โดยระบุว่า..

เมื่อวันอังคาร ที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงพระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประทานพระวโรกาสให้ นายรอเบิร์ต เอฟ. โกเด็ก เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เฝ้าถวายสักการะในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งหน้าที่

การนี้ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย กราบทูลสำแดงความปีติยินดีที่ได้รับประทานพระกรุณา และซาบซึ้งในสัมพันธไมตรีอันดีงามระหว่างประเทศไทยกับประเทศสหรัฐอเมริกา

อีกทั้งกราบทูล สมเด็จพระสังฆราช ว่า ได้มีประสบการณ์ในการเป็นเอกอัครราชทูตในหลายประเทศ เมื่อเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทยจึงมีเจตนารมณ์ที่จะร่วมมือกับทุกภาคส่วน ในการสร้างความสามัคคีปรองดองและการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุข ผ่านความร่วมมือของทั้งสองประเทศ ใคร่ขอประทานพระคติธรรมสำหรับการอยู่ร่วมกันของมนุษยชาติ อันนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อความผาสุกอย่างเป็นรูปธรรม

เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช มีพระดำรัสสนองคำกราบทูล ประทานพระคติธรรมในเรื่องหลักพรหมวิหารธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ โดยในการนำไปปฏิบัติต้องตั้งต้นจาก “เมตตา” และความเข้าใจกันด้วย “สัจจะ” อย่างจริงใจ เพื่อให้เห็นสภาพความเป็นจริงและต้นเหตุของปัญหาก่อน จึงจะสามารถแก้ไขได้อย่างเป็นระบบและต่อยอดสู่การสรรค์สร้างสังคมสันติสุขอย่างยั่งยืน

ความจริงใจหรือสัจจะนี้เป็นค่านิยมที่สำคัญของชาวไทย ซึ่งแสดงออกทางรอยยิ้ม การสนทนาโอภาปราศรัย ไปจนถึงการแผ่น้ำใจไมตรีต่อกันในทุกโอกาส พรหมวิหารธรรมจึงเป็นหลักสำคัญในการสร้างความรักใคร่ปรองดอง อันก่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีอย่างแท้จริง

จากนั้น ทรงอนุโมทนา ประทานพร และประทานของที่ระลึก พร้อมทั้งมีพระบัญชาโปรดให้ พระมหาคณิศร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม นำเอกอัครราชทูตและคณะผู้ติดตาม ชมศิลปกรรมและสถานที่สำคัญภายในพระอาราม  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

NT ชูธงย้ำนโยบายสิ่งแวดล้อม พร้อมหนุนไทยบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนสู่สากล ตามแนว BCG เชื่อมโยง SEP

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ได้นำหลักการและแนวคิดในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานการคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม แ...