วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2566

กมธ.แก้ปัญหาความยากจนฯ วุฒิสภา ลงพื้นที่จังหวัดแพร่ ดูงานฝายชะลอน้ำแกนดินซีเมนต์

คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา นำโดยนายสังศิต พิริยะรังสรรค์ ประธานคณะกรรมาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดแพร่ ศึกษาดูงานเกี่ยวกับ “นวัตกรรมฝายชะลอน้ำชั่วคราว แกนดินซีเมนต์” ตามแนวทางการบริหารจัดการน้ำเพื่อท้องถิ่นพึ่งพาตนเอง ณ ฝายชะลอน้ำแกนดินซีเมนต์ บ้านบุญเจริญ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ และฝายชะลอน้ำแกนดินซีเมนต์ บ้านน้ำโค้ง ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ซึ่งเป็นแนวทางในการดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนที่เป็นแบบอย่างของจังหวัดอื่น ๆ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามารถเข้ามาศึกษาดูงานและนำไปใช้ได้จริง

ชาติไทยพัฒนา ชูวิสัยทัศน์แก้ปัญหาเศรษฐกิจ-ความยากจน-หนี้สิน

31 มีนาคม 2566 นายชาติชาย พยุหนาวีชัย รองหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา และทีมเศรษฐกิจของพรรคเปิดเผยว่า กลุ่มฐานรากและผู้มีรายได้น้อยจะต้องสร้างความรู้ สร้างอาชีพ สร้างตลาดออนไลน์ ควบคู่ระบบขนส่งสินค้า และตลาดออฟไลน์ ส่วนการแก้ปัญหาหนี้สินจะต้องเจาะลึกไปทุกกลุ่มเป้าหมาย ต้องมีคลินิกให้คำปรึกษาการจัดการหนี้แห่งชาติ การตั้งศูนย์รวมหนี้เพื่อบริหารจัดการนำเงินมาไกล่เกลี่ยให้เจ้าหนี้ ตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยหนี้ระหว่างฟ้อง การตั้ง AMC สินเชื่อบุคคลแห่งชาติรับซื้อหนี้จากสถาบันการเงิน โดยมีการ Hair Cut เงินต้นบางส่วน เป็นต้น และควรมีออกมาตรการปลอดต้น ปลอดดอก เพิ่ม 1 ปี สำหรับกลุ่มไม่มีความสามารถชำระหนี้ มาตรการชำระต้นก่อน ดอกทีหลัง เป็นเวลา 2 ปี สำหรับกลุ่มที่มีความสามารถชำระบางส่วน การออกมาตรการขยายระยะเวลากู้ออกไป เป็นระยะยาวเช่น 30 ปี และออกมาตราการลดดอกเบี้ย เบี้ยปรับให้เป็นธรรม เป็นต้น


ส่วนนโยบายด้านการเกษตร นายกนก วงษ์ตระหง่าน รองหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา กล่าวว่า เกษตรกรจะต่อยอดการใช้ทรัพยากรน้ำใต้ดิน ให้มีน้ำบาดาลขนาดใหญ่ เพื่อการเกษตรในทุกตำบล ส่งเสริมการใช้น้ำอย่างประหยัดและถูกวิธี เพื่อให้ได้ผลผลิตที่สูงขึ้น รวมถึงการพัฒนาระบบน้ำสะอาด เพื่อการอุปโภคบริโภค ในทุกหมู่บ้าน

วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2566

เปิดนโยบายเด่น "พรรคภูมิใจไทย"

พรรคภูมิใจไทย โดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรค มาพร้อมคติพรรค "พูดแล้วทำ" ที่ประกาศลดอำนาจรัฐ เพิ่มอำนาจประชาชน ในการเลือกตั้งทั่วไป เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมาพรรคภูมิใจไทย นำโดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรค และนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ เลขาธิการพรรค ตัดสินใจส่งผู้สมัครครบทุกเขตเลือกตั้ง (350 เขต) และแบบบัญชีรายชื่อ (150 คน) รวมส่งผู้สมัครทั้งสิ้น 500 คน ผลการเลือกตั้ง พรรคภูมิใจไทย ได้ ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้งจำนวน 39 คน และ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ จำนวน 12 คน รวมทั้งสิ้น 51 คน ซึ่งเลือกตั้งครั้งนี้พรรคภูมิใจไทย เป็นอีกหนึ่งพรรคตัวเต็ง

โดยนโยบายเด่นของพรรคภูมิใจไทย มีดังนี้

พักหนี้ 3 ปี

เพื่อลดปัญหาหนี้สินให้ประชาชน โดยไม่ต้องจ่ายทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นเวลา 3ปี และดอกเบี้ยจะไม่มาต้นทบดอก หนี้ที่พักได้ ได้แก่ หนี้ในระบบที่มีการทำสัญญาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย กับ เจ้าหนี้ที่รัฐบาลรับรองให้ปล่อยเงินกู้ได้ ได้แก่ ธนาคาร สถาบันการเงิน สหกรณ์ กยศ. กองทุนหมู่บ้าน บัตรเครดิต ไฟแนนซ์ ลีซซิ่ง

นโยบายพลังงานสะอาด

1. ฟรี โซล่าเซลล์ หลังคาบ้าน ลดค่าไฟฟ้า หลังคาเรือนละ 450 บาทต่อเดือน และส่งกระแสไฟฟ้าส่วนเกินที่ผลิตได้ ขายให้แก่รัฐบาลผ่านระบบของการไฟฟ้า ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการนี้ จะได้รับส่วนลดค่ากระแสไฟฟ้า และ เครดิตพลังงาน เป็นเวลา 25 ปี ตามอายุโครงการความร่วมมือผลิตกระแสไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ ระหว่างรัฐบาลกับประชาชน

2. รับสิทธิซื้อ รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าประชาชน ทุกคนที่นำบ้าน ที่พักอาศัย เข้าร่วมโครงการติดตั้งโซล่าเซลล์ จะได้รับสิทธิซื้อมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าบ้านละ 1คัน ในราคา 6,000 บาท ด้วยระบบผ่อนชำระ เดือนละ 100 บาท เป็นเวลา 60 เดือน

นโยบายสาธารณสุข

1. ติดตั้งเครื่องฉายรังสีรักษามะเร็ง ให้โรงพยาบาลทุกจังหวัด จังหวัดละ 1 เครื่อง เป็นอย่างน้อย จากปัจจุบันที่มีอยู่ 22 จังหวัด ต้องมีให้ครบทุกจังหวัด ภายใน 4 ปี และต้องรักษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อให้ผู้ป่วยทุกคนได้รับการรักษาอย่างรวดเร็ว

2. ฟอกไตฟรีทุกอำเภอ โดยจัดตั้งศูนย์ฟอกไตฟรีทุกอำเภอ ภายใน 4 ปีเพื่อให้ผู้ป่วยโรคไตทุกคน เข้าถึงการรักษาได้เร็วและทั่วถึง

นโยบายเกษตรร่ำรวย

นโยบาย เกษตรร่ำรวย ด้วย Contract Farming จะนำมาใช้กับ 4 ชนิด ที่มีการกำหนดราคารับซื้อล่วงหน้าในตลาดโลก ได้แก่ ข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง และ ปาล์มน้ำมัน และจะขยายไปสู่พืชหรือ ผลผลิตการเกษตรชนิดอื่นต่อไป เช่น ข้าวโพด มะพร้าว ลำไย ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจ ของประเทศไทย เพื่อให้เกษตรกรทุกราย มีสัญญาซื้อขายผลผลิตล่วงหน้าเป็นหลักประกัน

นโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย

1. เพิ่มจํานวนนักท่องเที่ยวสู่ 80 ล้านคน เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว สู่ 6 ล้านล้านบาท ภายในปี 2570พร้อมสร้างงาน 10 ล้านตําแหน่ง เพิ่มอัตราการจ้างงาน สร้างแรงจูงใจ พัฒนาศักยภาพแรงงานกองทุนท่องเที่ยว ชุมชนดี แหล่งท่องเที่ยวดี และผู้ประกอบการดี ด้วยกองทุนท่องเที่ยว

(1) เงินทุนสนับสนุนการปรับปรุง - พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้สามารถ ดึงดูด และรองรับนักท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม ตลอดจนการวางระบบ บริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน สร้างรายได้สู่ประชาชนเจ้าของแหล่งในระยะยาว

(2) เงินทุนสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยวสู่มาตรฐานระดับ สากล เพิ่มขีดความสามารถในการกระตุ้นจํานวนวันพัก และการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวได้มากขึ้นตามอัตลักษณ์ของชุมชน สร้างการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

(3) เงินทุนสําหรับผู้ประกอบการในการยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขัน สร้างความมั่นคงในช่วงเกิดวิกฤตการณ์ ตลอดจนการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่องค์กรที่มีแนวปฏิบัติอย่างยั่งยืนเพื่อลดต้นทุน เพิ่มกําไร และสร้างการยอมรับในระดับโลก

2. เพิ่มรายได้ในภาคการท่องเที่ยว โดยการเพิ่มระยะเวลาการพํานัก จํานวนการใช้จ่ายต่อคน และ เพิ่มจํานวนนักท่องเที่ยวกลุ่มใช้จ่ายสูง โดยการ

(1) กระตุ้นการท่องเที่ยวตลาดใหม่ เน้นนักท่องเที่ยวกําลังใช้จ่ายสูง เช่น การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ กลุ่มท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ กลุ่มทํางานจากประเทศไทย กลุ่มการท่องเที่ยวเชิงกีฬา

(2) เพิ่มและขยายศักยภาพการข้ามแดนทั้งทางบก น้ำ อากาศ โดยการ ขยายสนามบิน การท่องเที่ยวเรือสําราญ การจัดทําจุดผ่านแดน อัจฉริยะ

(3) สร้างเศรษฐกิจด้วยงานเทศกาล ผ่านงาน Event การประชุมนิทรรศกาล การแข่งขันกีฬารายการระดับโลก งานเทศกาลระดับโลก

(4) ปั้น Soft Power ไทยสู่การสร้างมูลค่าสูง เพื่อมุ่งสู่เป้าการเป็นจุดหมายการท่องเที่ยวคุณภาพสูง พร้อมรองรับการมาเยือนของนักท่องเที่ยว

3. 365 วัน เที่ยวทุกที่ เที่ยวทั้งปี รายได้ดี ไม่มีวันหยุด โดยกําจัด Low Season แก้ปัญหาการกระจุกตัวของ นักท่องเที่ยว ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวตลอดทั้งปี ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทย โดยใช้ Event รูปแบบต่าง ๆ ทั้งระดับชาติ และระดับนานาชาติ ดึงดูดการเดินทางท่องเที่ยวให้กระจายตัวไปยังเมืองต่าง ๆโดยเฉพาะในช่วง Low Season จํานวนไม่น้อยกว่า 300 กิจกรรม

4. Wellness Resort of the World รักษา เมืองหลัก พักฟื้น เมืองรอง จุดหมายแห่งการรักษา พักผ่อน และ ฟื้นฟู ร่างกายและจิตใจ ของประชากรโลก

5. Low Carbon Destination มุ่งสู่การท่องเที่ยวสมัยใหม่ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และชุมชน

วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2566

“พ.ต.อ.ทวี” ลงพื้นที่เทพาสงขลาประกาศนโยบาย 5 อ. ไม่เอา 1 อ.

 


วันศุกร์ที่ 17 มี.ค.2566 พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคประชาชาติ ใช้เวลาช่วงสุดสัปดาห์ลงพื้นที่ ต.เกาะสะบ้า อ.เทพา จ.สงขลา กล่าววว่า  พรรคเคยมีสโลแกน 5 อ. ไม่เอา 1 อ. โดย อ.ที่ 1 คือคนต้องมีอาหารกิน คนต้องไม่ยากจน อ.ที่ 2 คนต้องมีอาชีพ เราต้องมีที่ดิน ถ้าเรามีที่ดิน 20 ไร่ เรามีความสุขได้ เราปลูกอะไรเราไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีมาก ถ้าเราไปเช่าที่ดินคนอื่น เราต้องใช้ปุ๋ยเคมี เพราะต้องเร่งผลผลิต ไม่อย่างนั้นเดี่ยวจะขาดทุน”


“อ.ที่ 3 ต้องมีอนามัย นโยบายด้านสาธารณสุขของพรรคประชาชาติ ต้องต่อยอด 30 บาทรักษาทุกโรคภาค 2 ต้องรักษาไตได้ ต้องเปลี่ยนไตได้ อ.ที่ 4 โอกาส ผมไปเยี่ยมบ้านคนตาบอดและไม่ได้ยิน เขาไม่ต้องการความสงสาร เขาไม่ต้องการการสงเคราะห์ เขาต้องการโอกาส โอกาสที่เห็นเขาเป็นคน ว่าเขาสามารถทำได้ไม่แม้เขาจะพิการ การมีโอกาส การศึกษาคือการเปลี่ยนสถานะคน คือโอกาสอย่างหนึ่ง และ อ.ที่ 5 ที่เป็นเหตุการณ์ความไม่สงบทั่วโลก รวมทั้งภาคใต้ คือ อัตลักษณ์ คือการเคารพในความแตกต่าง การเคารพในความเชื่อทางศาสนา การเคารพในอุดมการณ์ เราต้องแสวงจุดร่วม สงวนจุดต่าง ทำให้คนเท่ากับคน และ อ.ที่พรรคประชาชาติจะไม่ให้มีเด็ดขาด คือ ความอยุติธรรม”

วันพุธที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2566

วันอังคารที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2566

ภาษาจีนคำนาม ใจ

 ซิน 
เฮิ่น ใจร้าย ใจดำ

ฮวง ลนลาน

จี ความเจ้าเล่ห์

จี๊ ใจร้อน

จิ้ง  จิตใจสงบ มีสมาธิ

 ชิ้ง อารมณ์ ความรู้สึก 

ซือ ความคิด ความรู้สึก 

อี้ น้ำใจ ไมตรีจิต
ฝัน กระวนกระวายใจ

ภาษาจีนคำกิริยาว่าเสีย ตก พ่าย ผิดพลาด

ซือ 
ซือเลี่ยน - อกหัก

เยี่ย ตกงาน

เอวีย ผิดนัด 

อู้ ผิดพลาด

วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2566

ภาษาจีนคำกิริยาว่าเปลี่ยน

 เปี้ยน คำคล้ายกับไทย

อย่างเช่น  เปี้ยนชิน เปลี่ยนใจ

 เปี้ยนเช่อ สี

เจี้น ปรับราคา

เชิง เสียง

เว่ย รสชาติ

สิง รูปร่าง

ฮว่า เปลี่ยนแปลง

ภาษาจีนคำว่าน่า

 เข่อ หรือเคอ

เช่นน่ารัก เข่ออ้าย 

เป็นที่สังเกตคือ คำว่า  เข่อ หรือเคอ  ถ้าคำที่อยู่ใน 2 วรรค ใช้คำว่า เข่อ แต่อีก 3 วรรค ใช้เค่อ 

ซึ่งก็เหมือนกับภาษาเขมร 

ภาษาจีนคำว่าวัน

 ชิง หรือ หลี่ไป้

เช่นวันจันทร์ ชิงฉีอี 

ภาษาจีนคำนามที่ขึ้นต้นด้วยความ

 คือ อี้ - ความ 

อี้เจี้ยน ความคิดเห็น

อี้อี้ ความหมาย

อี้สือ รู้ สำนึก สติ

อี้ชี่ ความมุ่งมั้น สมาธิ

ภาษาจีนคำนามเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด

 โดยมีคำนำหน้าคือเตี้ยน แปลว่าเครื่อง

เช่น เตี้ยนชี่ เครื่องใช้ไฟฟ้า เตี้ยนฮว่า โทรศัพท์เป็นต้น

วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2566

"แพทองธาร" ปราศรัยที่สุรินทร์ รับปากทำให้หลุดพ้นความจน

 "แพทองธาร" ปราศรัยที่สุรินทร์ รับปากทำให้หลุดพ้นความจน "เพื่อไทย" ลั่นถ้าเป็นรบ.จะไม่ยกเลิก"บัตรคนจน" แต่จะทำให้ดีมากกว่าเดิม 

 

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2566    พรรคเพื่อไทย ได้จัดเวทีปราศรัยใหญ่ 'คิดใหญ่ ทำเป็น เพื่อไทยทุกคน' ที่ตลาดเมืองใหม่ไอคิว อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ นำโดย นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรคเพื่อไทย,นาย คลังแสง รองหัวหน้าพรรค และประธานวิปฝ่ายค้าน, นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย, นส.แพทองธาร ชินวัตร ประธานคณะที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรม พรรคเพื่อไทย, นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ผู้อำนวยครอบครัวเพื่อไทย, นายอดิศร เพียงเกษ โฆษกผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร และ ส.ส.พร้อมด้วยผู้ประสงค์ลงสมัครรับการเลือกตั้ง ส.ส. สุรินทร์ ได้แก่ อนันต์ ปาลีคุปต์, ชูชัย มุ่งเจริญพร, คุณากร ปรีชาชนะชัย, พรเทพ พูนศรีธนากูล, ครูมานิตย์ สังข์พุ่ม, สมบัติ ศรีสุรินทร์, ชูศักดิ์ แอกทอง และ อนุชา วัชรศีขร ท่ามกลางการต้อนรับของพี่น้องชาวสุรินทร์อย่างล้นหลามและอบอุ่นเช่นทุกครั้ง


นพ.ชลน่าน ขึ้นปราศรัยคนแรก โดยถือตะขอบังคับช้างพร้อมกล่าวว่า สุรินทร์เป็นเมืองช้าง สัญลักษณ์ของพี่น้องชาวสุรินทร์คือตะขอบังคับช้างที่อยากส่งสัญญาณว่าถ้าช้างเชือกใดหรือผู้ใดดื้อรั้น ตกมัน พรรคเพื่อไทยจะบังคับด้วยตะขอชาวสุรินทร์ วันนี้ พรรคเพื่อไทยคิดใหญ่ ทำเป็น เพื่อชีวิตใหม่ของพวกเรา มีทัพใหญ่ ที่นำโดยลูกสาวหล้าของอดีตนายกรัฐมนตรีในดวงใจ ครั้งหนึ่งอดีตนายกรัฐมนตรีคนนั้นเคยแก้ปัญหาหนี้สินให้พี่น้องประชาชน ครั้งนี้ให้ลูกสาวท่าน คุณแพทองธาร ชินวัตร จะมากู้บ้านกู้เมืองคืนให้พี่น้องประชาชน


นพ.ชลน่าน กล่าวว่า อยากจะขอเสียงสนับสนุนจากพี่น้องชาวสุรินทร์เลือกพรรคเพื่อไทยทั้งจังหวัด  เพื่อที่พรรคเป็นอันดับ 1   โดยได้ ส.ส.มากกว่า 250 คนขึ้นไป เป็นการปิดสวิตซ์ ส.ว.ไม่ให้เลือกพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกฯต่อ  


ขณะที่นายสุทิน กล่าวว่า นโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีคนไปปล่อยข่าวว่าพรรคเพื่อไทยจะยกเลิกบัตรคนจนทำให้พี่น้องตกใจเดือดร้อน พร้อมประกาศชัดเจนว่า จะไม่ยกเลิกบัตรคนจน แต่เราจะปรับปรุงให้ดีมากขึ้น เพื่อให้พี่น้องมีกินในวันนี้ เหลือเก็บไว้ใช้หนี้ในวันข้างหน้า เราจะทำให้ดีกว่าที่พลเอกประยุทธ์เคยทำ ยืนยันว่าจะไม่ยกเลิกบัตรคนจน อะไรทำมาเราก็จะทำต่อไปแต่ทำให้ดีมากกว่าเก่า เราจะใช้ในอีกรูปแบบหนึ่ง ให้พี่น้องมีกินในวันนี้เหลือเก็บใช้หนี้ในวันหน้า เราจะไม่ใช่แค่หาเงินมาให้ แต่เราจะหาอาชีพ หาสวัสดิการมาให้พี่น้องประหยัดรายจ่ายได้ และทุกนโยบายจะประกาศภายหลังจากยุบสภาเท่านั้น เพื่อป้องกันไม่ให้พรรคการเมืองอื่นที่คิดไม่เป็นมาลอกการบ้าน


"นโยบายเพื่อไทย จะเปิดตอนยุบสภา ทำไมไม่บอกตอนนี้ ถ้าบอกเดี๋ยวจะมีคนลอก ถ้าลอกแล้วทำเป็นก็ไม่ว่า แต่ลอกแล้วทำไม่เป็นจะเสียของ ฉะนั้น เราจะไม่ยกเลิกบัตรคนจน แต่เราจะคิดทำให้ดีขึ้นมากขึ้น เราจะหาอาชีพให้พี่น้อง หาสวัสดิการดูแลสุขภาพให้พี่น้อง ขอพี่น้องชาวสุรินทร์ กาเพื่อไทยทั้ง 2 ใบ เลือกทั้งคนทั้งพรรค ให้สุรินทร์แลนด์สไลด์ไปพร้อมกับพี่น้องทั้งประเทศ" รองหัวหน้าพรรค กล่าว


นส.แพทองธาร กล่าวปราศรัยโดยพาพี่น้องชาวสุรินทร์ย้อนอดีตไปสมัยการประชุม APEC เมื่อพ.ศ. 2546 ที่รัฐบาลไทยรักไทยของภายใต้การนำของ ดร. ทักษิณ ชินวัตร มีการนำผ้าไหมของชาวสุรินทร์ไปมอบให้แก่ผู้นำในการประชุมครั้งนั้นได้ใส่โชว์ทั่วโลก เป็นความภาคภูมิใจของพี่น้องชาวสุรินทร์ และในวันนี้พรรคเพื่อไทยมีนโยบายมากมายที่เตรียมพร้อมให้ที่จะคืนศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจให้พี่น้องชาวสุรินทร์อีกครั้ง เริ่มจากนโยบายเพื่อการเกษตร เสนอการพักชำระหนี้ 3 ปีให้แก่เกษตรกร และนำเทคโนโลยีมาช่วยในการเพาะปลูกคำนวนดินและน้ำที่เหมาะสมสำหรับการทำเกษตร, รัฐบาลจะเข้ามาช่วยเกษตรกรคัดเมล็ดพันธุ์ที่ดีสำหรับการเพาะปลูก, และราคาสินค้าเกษตรจะต้องขึ้นยกแผง ลดความยากลำบากให้พี่น้องประชาชน ส่วนปัญหาที่ดินทำกิน แพรทองธารเสริมว่า พรรคเพื่อไทยมี 4 ขั้นตอนที่ให้โอกาสพี่น้องประชาชนได้หากินอย่างเท่าเทียม คือ


1. นำเทคโนโลยีมาใช้ในการพิสูจน์สิทธิ์อย่างเป็นธรรม 2. จัดสรรที่ดินสำหรับผู้ที่ไม่มีที่ดินทำมาหากิน 3. แก้กฎหมายที่ขัดต่อความเป็นธรรม เป็นอุปสรรคในการทำมาหากินของประชาชน 4. ที่ดินของรัฐที่ไม่ได้ใช้จะถูกจัดสรรให้พี่น้องประชาชนได้มีที่ดินทำกินถ้วนหน้า


 


วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2566

ภาษาจีน-คำคุณศัพท์

 ห่าว - ดี หรือเพิ่มปริมาณ

หมัง - ยุ้ง

เชียง - หอม 

โช้ว - เหม็น

ซ่วย - หล่อ 

ซูฟู - สบาย

เติมห่าวข้างหน้าจะมีความหมายมาก

เช่น ห่าวหมังยุ้งมาก

ภาษาจีน-คำปฏิเสธ

 ปู่ - ไม่

ภาษาจีน-บุรุษ

 ทา-ปฐมบุรุษ

หนี่ - มัธยมบุรี

เ่ว่อ - อุตตมบุรี 

วันพุธที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566

"หมอระวี" เชิญคนไทยร่วมลงชื่อแคมเปญ หนุนบัญญัติพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติใน รธน.วันที่ 2 มีนาคม 2566 นพ.ระวี มาศฉมาดล หัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ กล่าวว่า ขณะนี้ทางองค์การศาสนาพุทธโลก(ประเทศไทย)  นำโดย นายแพทย์สำเร็จ รุ่งเรือง ประธานองค์การ ได้มีแคมเปญเชิญชวนคนไทยร่วมกันแสดงพลัง ผลักดันให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ ผ่านทาง Google ฟอร์ม เนื่องจากพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งชาติไทย เพราะมีคนไทยส่วนใหญ่นับถือมาตั้งแต่เริ่มสถาปนารัฐไทยในสมัยกรุงสุโขทัย และพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ก็ทรงเป็นพุทธมามกะ แต่ในปัจจุบัน พระพุทธศาสนายังไม่เป็นศาสนาประจำชาติไทย เนื่องจากยังไม่มีการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองใน พ.ศ.2475

"องค์การศาสนาพุทธโลก จึงขอเชิญพุทธศาสนิกชนและชาวไทยลงชื่อ สนับสนุน โดยเสียงของทุกท่าน จะได้นำไปเป็นหลักฐานประกอบในการพิจารณาเสนอร่างพระราชบัญญัติตามระบบรัฐสภา ผ่านพรรคการเมือง ที่มีเจตนารมย์ ที่จะอุปถัมภ์ ค้ำชู บำรุง และปกป้องพระพุทธศาสนา ต่อไป"


นพ.ระวี กล่าวต่อว่า ตนเห็นว่าแคมเปญดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายพุทธศาสนาของพรรคพลังธรรมใหม่ ที่เราจะผลักดันให้ ศาสนาพุทธ เป็นศาสนาประจำชาติ และประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาของโลก และถ้าเราสามารถส่งเสริมบทบาทของวัดไทยไปทั่วโลก ก็จะเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวจากชาวต่างชาติที่จะเดินทางมาเพื่อศึกษาพุทธศาสนา ซึ่งถือว่ามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ทั้งนี้ อีกเป้าหมายหนี่งที่สำคัญ ก็คือ พลังธรรมใหม่จะใช้พุทธศาสนาในการปฏิรูปจริยธรรมของนักการเมือง และข้าราชการทุกระดับเพื่อแก้ปัญหาทุจริต คอร์รัปชั่นด้วย

"ผมขอเชิญชวนชาวพุทธในประเทศไทยทุกท่าน ช่วยกันร่วมรณรงค์แคมเปญนี้ ด้วยการกดยินดีตามข่องทางนี้ https://forms.gle/PKJZJd2vvgNDvPvh9 เพื่อสนับสนุนให้มีการบัญญัติพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ ไว้ในร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อเทิดทูนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การเสนอให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติเกิดขึ้นมานาน แต่ยังไม่เคยประสบความสำเร็จ ผมจึงจะขอเข้าไปทำหน้าที่แทนชาวพุทธทุกท่านในสภา เพื่อผลักดันเรื่องนี้ให้สำเร็จให้ได้"นพ.ระวี กล่าว


การแก้จนตามแนวปรัชญาพอเพียงศึกษาวิเคราะนโยบายของพรรคการเมืองในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งปี 2566

 ความเป็นมาและสภาพปัญหา

วัตถุประสงค์

นิยามความหมาย

แนวคิดทฤษฎี

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แก้จน สร้างรายได้
บทวรรณกรรม

วิธีการดำเนินการ

ระยะเวลาเก็บข้อมูล 1 มี.ค.2566 

ศึกษาจาก

สโลแกน
นโยบาย
ของแต่ละพรรค

กรอบความคิด

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

เพลงรอเธอริมบึง

แต่งโดยส.สมพงษ์  สร้างสรรค์โดย suno (Verse 1) นั่งริมบึง เดือนหงาย หัวใจพี่สั่นไหว มองหาแจ่มจันทร์ นัดไว้จะมาหา รอจนสว่างไฉน กานดา ยังไม่มา...