ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มกราคม, 2023

"อนุชา" ตื่นเร่งหารือผู้บริหาร พศ. ทั่วประเทศ หลังกระแสข่าวแวดวงสงฆ์สะพัด

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 108 สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อติดตามการขับเคลื่อนภารกิจของสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยมี นายชาญกฤช เดชวิทักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายธัชชญาณ์ณัช  เจียรธนัทกานนท์  เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คณะผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมประชุมผ่านการประชุมออนไลน์  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยจากกรณีที่มีการนําเสนอข่าวพระพุทธศาสนาเชิงลบผ่านสื่อ ไม่ว่าจะเป็นทางโทรทัศน์และโซเชียลมีเดีย ซึ่งในกรณีต่าง ๆ เหล่านี้ บางกรณีก็มีความผิดด้านพระธรรมวินัยที่ร้ายแรง หรือบางกรณีอาจจะผิดวินัยสงฆ์เพียงเล็กน้อย แต่สังคมโดยรวม ไม่สามารถยอมรับได้ แม้ที่ผ่านมา มหาเถรสมาคมได้มีการควบคุมและป้องปรา

“โอ เทพรัตน์” ผู้รังสรรค์ของที่ระลึกเอเปค 2022 เร่งยกระดับเศรษฐกิจฐานราก

“โอ เทพรัตน์” ผู้รังสรรค์ของที่ระลึกเอเปค 2022 เปิดทศวรรษใหม่ CSV การสร้างคุณค่าร่วม เร่งยกระดับเศรษฐกิจฐานราก  ผ่านการแสดงผลงานศิลป์ CRAFT NEXT “O TEPPARAT : The CSV Creator”  นายเทพรัตน์ สงเคราะห์ หรือ “โอ เทพรัตน์” ในฐานะนักคิด นักเขียน และได้ชื่อว่าเป็นนักอภิปรัชญา  นักสร้างสรรค์ นักสื่อสาร นักวิทยาศาสตร์ และผู้เป็นเจ้าของแนวความคิดธุรกิจจิตสาธารณะที่ได้นำผลิตภัณฑ์ชุมชนมาพัฒนาสร้างมูลค่าและหลายผลิตภัณฑ์เหล่านั้นได้นำมาพัฒนาต่อยอดเป็นของที่ระลึกสำหรับผู้นำโลกในการประชุมเอเปค 2022 ที่ผ่านมา  โอ เทพรัตน์ เปิดเผยถึงการจัดงานนิทรรศการ CRAFT NEXT ที่มีแนวคิดหลักในการจัดงานคือการสร้างสรรค์คุณค่าร่วม หรือ Creating Shared Value (C S V) “ในนิยามของผม C S V จะมี 3 องค์ประกอบด้วยกัน คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับหลักปรัชญาการทำงานของผม คือ “ธุรกิจจิตสาธารณะ” ที่ทำมาตลอดกว่า 10 ปี เพราะผมเชื่อว่าโลกนี้คือการให้ที่แท้จริง นอกจากจะทำให้สังคมให้ผู้อื่นแล้ว เราต้องไม่เบียดเบียนตัวเราด้วย เราควรซื่อสัตย์ต่อตัวเราเองว่าเราทำธุรกิจหรือทำงานก็เพื่อต้องการผลประกอบการหรือผล

สถาบันพระปกเกล้าผนึกพลังเครือข่าย นำร่องต้าน Bully ในจังหวัดยะลา

วันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 13.30-16.00 น. ที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา  สถาบันพระปกเกล้า โดยสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล ร่วมกับสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา โดยมีผู้แทน สช.อำเภอต่างๆเข้าร่วม และสมาคมการศึกษาเอกชน จังหวัดยะลา จัดประชุมหารือการขับเคลื่อนการสร้างสันติวัฒนธรรม  ในสถานศึกษา นายวิทยาศิลป์ สะอา  ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา กล่าวต้อนรับ จากนั้น นายไพศาล อาแซ นายกสมาคมการศึกษาเอกชน จังหวัดยะลา ได้รายงานภาพรวม การศึกษาเอกชน จังหวัดยะลา และนายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า  ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการและภาพรวมการขับเคลื่อนสันติวัฒนธรรมในสถานศึกษา  นอกจากนั้นดร.ชลัท ประเทืองรัตนา นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล ได้กล่าวถึง  ผลการดำเนินงานการสร้างเครือข่ายกับการขับเคลื่อนสันติวัฒนธรรมในสถานศึกษาที่ผ่านมาและหารือแนวทางในการผลักดันงานด้านสันติวัฒนธรรมในสถานศึกษาในจังหวัดยะลาในอนาคต    ที่ประชุมได้ข้อสรุปร่วมกันคือ กำหนดจัดอบรมนำร่องเพื่อสร้างสันติวัฒนธรรมในสถานศึกษาในจังหวัดยะลา ใ

"ปลัด มท." นิมนต์พระร่วมประชุมขับเคลื่อนงาน "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" ขับเคลื่อนทุกพื้นที่เป็น "หมู่บ้านยั่งยืน"

เมื่อวันที่ 31 ม.ค. ที่กระทรวงมหาดไทย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย โดยได้รับเมตตาจากพระพิพัฒน์วชิโรภาส พระปัญญาวชิรโมลี ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมประชุม โดยมี คณะที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม นายสมคิด จันทมฤก นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายปรีชาเดชพันธุ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ อธิบดีกรมการปกครอง นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้แทนกรม หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยส่วนภูมิภาค ส่วนราชการส่วนกลางประจำภูมิภาค ผู้อำนวยการกลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมผ่านระบบ ก่อนการประชุม นายสุทธิพงษ์ ได้กล่าวแสดงความยินดีในโอกาสที่ นางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง พร้อมทั้งเป็นกำลังใจในการมุ

"นิสิตสันติศึกษาป.โท มจร" ทำวิทยานิพนธ์วิจัย "โคกหนองนา" สร้างสันติภาพกินได้

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ พระปราโมทย์ วาทโกวิโท, ดร. ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) เปิดเผยว่า เป็นประธานสอบโครงร่างสารนิพนธ์ผ่านออนไลน์ สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท รุ่น ๙ สาขาวิชาสันติศึกษา มจร จำนวน ๕ เล่ม โดยเป็นการนำพุทธสันติวิธีไปบูรณาการวิเคราะห์ตามบริบทของผู้วิจัย โดยการทำวิจัยระดับปริญญาโท เป็นจินตามยปัญญา มุ่งการคิดวิเคราะห์ เช่น การถอดบทเรียน การศึกษาพื้นที่แล้วถอดรูปแบบมาวิเคราะห์ จึงต้องเข้าใจ “วิธีคิด วิธีวิจัย วิธีวิเคราะห์ วิธีเขียน วิธีนำเสนอ” โดยการทำวิจัยระดับปริญญาโทจะต้องมองถึง “ปัญหาวิธีการแก้ปัญหา และการนำเสนอการแก้ปัญหา” โดยนิสิตระดับปริญญาจะต้องวิเคราะห์เป็นสามารถบูรณาการกับหลักพุทธสันติวิธี  จึงขออนุโมทนากับคณะกรรมการและที่ปรึกษาในการผนึกกำลังในครั้งนี้   โดยงานวิจัยมีความน่าสนใจประกอบด้วย “โคกหนองนา ศรัทธาชาวพุทธเจเนอเรชั่นวาย การสื่อสารเพื่อลดช่องว่างระหว่างวัยในองค์กร การแก้ปัญหายาเสพติดของชุมชนกุฎีจีน และการสื่อสารของผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนต้นแบบ” ถือว่าเป็นงานวิจัยที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน

วธ. คัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาประจำปี พ.ศ. 2566 เข้ารับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร

วธ. คัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ. 2566 เข้ารับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566   นายอิทธิพล  คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ได้ดำเนินงานการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการจรรโลงและเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ในสังคมไทยอย่างเข้มแข็ง ทั้งยังเป็นผู้อุทิศตนทั้งกำลังกาย กำลังสติปัญญาและกำลังทรัพย์ให้กับพระพุทธศาสนาโดยกุศลเจตนาอันบริสุทธิ์ เพื่อมุ่งหวังให้พระพุทธศาสนามีความเจริญวัฒนาถาวร เป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ ถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีคุณธรรม สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็ก เยาวชนและประชาชน ดังนั้น จึงสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวต่อว่า ในปี พ.ศ. 2566 กรมการศาสนาได้ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคดำเนินการประชาสัมพันธ์ เชิญชวนพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชน ที่มีผ

สสส. สานพลังมูลนิธิเครือข่ายพุทธิกา - ภาคเอกชน พัฒนานวัตกรรมสุขภาวะ เปิดตัวแอปพลิเคชัน Line OA "ปันกันอิ่ม"

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 ที่ลานภัตตศาลา หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ สวนโมกข์กรุงเทพฯ มูลนิธิเครือข่ายพุทธิกา ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และบริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด เปิดตัวแอปพลิเคชัน Line OA "ปันกันอิ่ม" สร้างระบบแบ่งปันสู่โลกออนไลน์ ตอบโจทย์สังคมยุคดิจิทัล อำนวยความสะดวกทั้งผู้ให้และผู้รับ แบ่งปันความอิ่มกันได้อย่างรวดเร็ว ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวว่า สสส. ขับเคลื่อนให้เกิดโครงการปันกันอิ่มตั้งแต่ระยะเริ่มต้น มีเป้าหมายทำให้สังคมเห็นคุณค่าของคำว่า "การให้" เพื่อเป็นช่องทางพัฒนาสุขภาวะทางปัญญาในทิศทางที่ดีขึ้น ทั้งในสถานการณ์ปกติ วิกฤติเศรษฐกิจ และโควิด-19 การเชิญชวน "ร้านอาหารทั่วประเทศ" เข้าร่วมโครงการในฐานะ "ผู้ให้" คือเจตนารมณ์ของ สสส. ที่ต้องการช่วยเหลือคนในสังคมที่กำลังเผชิญความยากลำบากได้รับความช่วยเหลือผ่านการแบ่งปันความอิ่ม ในฐานะ "ผู้รับ" เพื่อให้มีพลังกาย พลังใจ ใช้ชีวิตได้ต่อไป ปัจจุบัน สสส. สานพลังภาคีเครือข่าย หาช่องทางขยายโอกาสเพื่อคนไทยทุกคน มีส่วนร่วมพั

พศ.ออกประกาศหลักเกณฑ์จัดสรรเงินอุดพระปริยัตินิเทศก์-ธรรม-บาลีได้ 2 หมื่นรูปต่อปี

วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 นายอินทพร จั่นเอี่ยม รอง ผอ. รักษาราชการ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ออกประกาศ พศ. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการเงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 หรือค่าตอบแทนบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี ดังนี้ ค่าตอบแทนพระปริยัตินิเทศก์ อัตรา 20,000 บาท/รูป/ปี ค่าตอบแทนครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี อัตรา 20,000 บาท/รูป/ปี และค่าตอบแทนครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม อัตรา 15,000 บาทต่อรูป/ปี สำหรับพระปริยัตินิเทศก์ ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมและครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ในกรณีปฏิบัติหน้าที่มากกว่าหนึ่งตำแหน่ง สามารถขึ้นทะเบียนตามบัญชีรายชื่อของ พศ. และรับการถวายค่าตอบแทนในตำแหน่งที่เท่ากันหรือตำแหน่งที่สูงกว่า เพียงตำแหน่งเดียว และการอุดหนุนค่าตอบแทนดังกล่าว เป็นการอุดหนุนให้กับผู้ปฏิบัติงานและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณที่ผ่านมา นอกจากนี้ ให้งดจ่ายค่าตอบแทนพระปริยัตินิเทศก์และครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม- บาลี ในกรณีมรณภาพ ลาออก ลาสิกขา ไม่รายงานการปฏิบัติงานในระยะเวลาที่กำหนด ย้

"บิ๊กป้อม" ถกปมมวยไทยร่วมกับสหพันธ์กีฬามวยไทยที่ IOC ให้การรับรอง

วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566  พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ผ่านระบบ VTC ณ ห้องประชุมมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อฯ   โดยรับทราบการดำเนินงานกิจกรรมกีฬามวยไทย ร่วมกับสหพันธ์กีฬามวยไทย ที่ IOC ให้การรับรอง ในรายการ MUAYTHAI SOFTPOWER - MUAYTHAI FESTIVAL 2022  ที่ประชุมพิจารณาและให้ความเห็นชอบ แผนงานที่สำคัญ ประกอบด้วย การส่งเสริมกิจกรรมและเครื่องมือวิทยาศาสตร์การกีฬา การจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ การพัฒนาบุคลากรกีฬาสู่ความเป็นเลิศ การสร้างกระแสกีฬาจากการแข่งขันกีฬา และการกำกับดูแลกีฬามวยให้ปฏิบัติตามกฎหมาย โดยเฉพาะการควบคุมดูแล การพัฒนาและมาตรฐาน การจัดกิจกรรมและการแข่งขัน รวมทั้งการเผยแพร่และอนุรักษ์มวยไทย  พล.อ.ประวิตร’ กำชับ กกท. ต้องดึงบุคลากรที่ผ่านการอบรมและพัฒนาด้านกีฬาแล้วจำนวนมากกว่า 20,000 คน เข้าสู่ระบบมากกว่าที่เป็นอยู่ ควบคู่กับการใช้วิทยาศาสตร์การกีฬา เสริมสร้างยกระดับพัฒนาการกีฬาของไทยทุกประเภทให้แข็งแกร่งขึ้นอย่างจริงจัง โดยเฉพาะ มวยไทยสู่เวทีโลก ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากและเป็นซอฟ

โฆษกรัฐบาลเผย "บิ๊กตู่" ขอความร่วมมือภาคเอกชน แยกขยะตามนโยบาย BCG

วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566   นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ซึ่งเป็นหนึ่งนโยบายหลักของ BCG Economy Model ที่รัฐบาลให้ความสำคัญและมุ่งเน้นให้เกิดผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมเพื่อความยั่งยืน โดยเฉพาะด้านการใช้พลาสติก ที่ส่งเสริมให้นำไปรีไซเคิลเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ได้เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุด ทั้งนี้ ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษในปีที่ผ่านมาพบว่า ปริมาณขยะมูลฝอยรวมถึงขยะบรรจุภัณฑ์ยังคงมีปริมาณสูงเกือบ 25 ล้านตัน ซึ่งเป็นตัวการสำคัญต่อประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในส่วนของประเภทบรรจุภัณฑ์พบว่า กลุ่มที่บรรจุเครื่องดื่มยังคงมีปริมาณการผลิตที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งนายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยในปริมาณขยะบรรจุภัณฑ์ที่ยังคงมีปริมาณสูง จึงขอความร่วมมือภาคเอกชน ได้ช่วยสร้างการรับรู้และแนวทางการปฏิบัติเรื่องการแยกขยะ ตามแนวนโยบาย BCG ของรัฐบาล “รัฐบาลคำนึงถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมซึ่ง

"ไตรรงค์" จัดเสวนาเปิดตัวลูกสาว "เนเน่ – รัดเกล้า สุวรรณคีรี" เป็นตัวแทน รทสช.ลง ส.ส.กทม

“ไตรรงค์ สุวรรณคีรี” จัดเสวนาประสาไตรรงค์ ให้ความรู้ประชาชนเรื่องวิวัฒนาการระบอบประชาธิปไตยกับการเมืองไทย ระบุสถานการณ์การเมืองไทยถดถอยน่าเป็นห่วง เพราะซื้อเสียงกันมาก พร้อมเปิดตัว “เนเน่” รัดเกล้า สุวรรณคีรี เป็นว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. รทสช. กทม.เขตบางพลัดบางกอกน้อย หวังทำงานด้านการศึกษาให้คนไทยตอบแทนบุญคุณประเทศชาติ  วันที่ 29 มกราคม 2566   ที่โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด ดร.ไตรรงค์ สุวรรณคีรี อดีตรองนายกฯ และที่ปรึกษาพรรครวมไทยสร้างชาติ เปิดการเสวนาประสาไตรรงค์ เพื่อพูดคุยให้ความรู้กับประชาชนและผู้สนใจ ในประเด็นเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองในปัจจุบัน และในอนาคต โดยมีนายสมัย เจริญช่าง อดีต ส.ส.กทม.  พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง อดีตผู้ว่า กทม. ร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนา  ดร.ไตรรงค์ กล่าวว่า ในยุคปัจจุบันนี้การเลือกตั้ง อบต. อบจ. แม่แต่เลือกกำนันยัง ต้องหาเงินมาหลายสิบล้านบาทเพื่อที่จะชนะ  เพื่อที่จะให้คนเพียงกลุ่มหนึ่งเข้าสู่อำนาจ เพื่อที่เข้าไปกอบโกยประโยชน์  นี่คือการถดถอยของประชาธิปไตยในประเทศไทยมาถึงจุดต่ำสุด งบประมาณของไทยกว่า 20% กลับเข้าไปอยู่ใน "พุงหมา" แทนที่จะไปสู่การสร้างประโย

พรึบ! ป้าย "ทรงอย่างแบด โกงอย่างบ่อย" โผล่สี่แยกใกล้รัฐสภา

วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 ปรากฎป้ายปราบโกง พรรคไทยสร้างไทย ติดอยู่บริเวณแยกเกียกกาย และถนนทหาร ใกล้กับรัฐสภา โดยมีเนื้อหากล่าวถึงนักการเมืองและข้าราชการที่โกงกินบ้านเมือง อาทิ “ทรงอย่างแบด โกงอย่างบ่อย” “หยุดนักการเมืองโกงชาติ หยุดข้าราชการฉ้อราษฎรบังหลวง” “ปากบอกเป็นคนดี โกงทีเป็นล้านๆ” “เส้นทางผู้ทรงเกียรติหรือเส้นทางสู่ซ่องโจร” พร้อมกับข้อความที่เหมือนกันทุกป้ายคือ “เดินหน้า ปราบโกง 31 มกราคม พบกันที่...พรรคไทยสร้างไทย” ขณะที่ในเฟซบุ๊กพรรคไทยสร้างไทยและสมาชิกพรรค ก็มีการโพสต์ภาพที่มีข้อความในลักษณะเดียวกันกับป้าย และข้อความในแคปชันว่า “ไทยสร้างไทยเอาจริง! เปิดสำนักงานปราบโกง พร้อมสวมเสื้อผู้อำนวยการฯ ให้สมาชิกพรรคคนใหม่ จะเป็นใคร? 31 มกราคมนี้เจอกัน #ไทยสร้างไทย #เดินหน้าปราบโกง #สปก” ทั้งนี้ พรรคไทยสร้างไทยได้ตั้งสำนักงานปราบโกง บริเวณปากซอยสุคนธสวัสดิ์ 17 และจะมีการเปิดตัวผู้อำนวยการ สปก. พร้อมสมัครสมาชิกพรรคในวันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 ในเวลา 10.00 น.

วันหยุดกมธ.ศาสนาฯสภาฯไม่หยุด! ลงพื้นที่ประจวบฯ-ชุมพรแก้ปัญหาขอใช้ที่ดินของวัดละเมาะ-วัดหูรอ

เมื่อวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 คณะกรรมาธิการลงพื้นศึกษาดูงาน วัดละเมาะ ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำโดยนายเพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล รองประธานคณะกรรมาธิการและคณะที่ปรึกษา อนุกรรมาธิการด้านศาสนาฯ ศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมศึกษาพื้นที่การขอใช้พื้นที่ตั้งวัดจำนวน 15 ไร่ โดยพระอุโบสถตั้งอยู่นอกพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต ดังนั้น จึงต้องปรับรูปแบบแผนที่ให้มีพระอุโบสถตั้งอยู่ใน15 ไร่ด้วย จึงขอให้วัดละเมาะ ปรับรูปแผนที่และประสานงานร่วมกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี และผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมกันดำเนินการต่อไป  หลังจากนั้นเดินทางต่อไปจังหวัดชุมพร ถึงวัดหูรอ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพรเวลา 16.00 น. เข้ากราบนมัสการเจ้าอาวาสวัดหูรอ เข้ารับฟังความคิดเห็น กรณีคณะกรรมาธิการเดินทางไปปรึกษาราชการกับอธิบดีกรมชลประทานเพื่อขอใช้ที่ดินของกรมชลประทานเพื่อตั้งวัดเขาน้อยคงคาราม จังหวัดนครราชสีมาซึ่งกรมชลประทานไม่ได้ใช้ประโยชน์บริเวณที่ขอตั้งวัด และส่งคืนกรมธนารักษ์เพื่อให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราช

“สุวิทย์ เมษินทรีย์” ชี้โมเดล ศก. BCG การปรับเปลี่ยนเชิงระบบและยุทธศาสตร์ Game Changer ที่แท้จริงของไทย

 “สุวิทย์ เมษินทรีย์” ชี้โมเดล ศก. BCG การปรับเปลี่ยนเชิงระบบและยุทธศาสตร์ Game Changer ที่แท้จริงของไทย https://thaipublica.org/2023/01/suvit-bcg-model-thailands-grand-strategy/?fbclid=IwAR3qtka189pQWgSKltqaqHahrjtLcsOncj0I1m1pyJhNwz4BqZbfMN0MadY

"นพดล"ยันเพื่อไทยเดินหน้าแลนด์สไลด์ เพื่อมีเสียง ส.ส. เอาชนะเสียง ส.ว.ตอนโหวตตัวนายกฯในรัฐสภา

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2566  นายนพดล ปัทมะ รองประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ขณะนี้ทุกพรรคเดินหน้าสู่การเลือกตั้ง ปี่กลองการเมืองดังขึ้น การปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารเริ่มทำงาน ยิ่งกระแสพรรคเพื่อไทยแลนด์สไลด์แรงขึ้น ก็เป็นปกติที่ต้องเผชิญแรงเสียดทานทางการเมืองมากขึ้น เพราะที่นั่ง ส.ส.มี 500 ที่นั่ง เมื่อมีคนได้ที่นั่ง ก็จะมีคนเสียที่นั่ง  "การที่พรรคเพื่อไทยเดินหน้าแลนด์สไลด์ก็เพื่อมีเสียง ส.ส. มากพอที่จะเอาชนะเสียง ส.ว.ตอนโหวตตัวนายกฯ ในรัฐสภาและผลักดันนโยบายพรรคได้เต็มที่โดยไม่ต้องพะวงการเจรจาต่อรองนโยบายรัฐบาลหลังการเลือกตั้ง ไม่ใช่แลนด์สไลด์เพื่อเอาอดีตนายกฯกลับบ้านตามที่มีคนพยายามด้อยค่าความตั้งใจดีของพรรคอย่างต่อเนื่อง" นายนพดล กล่าวและว่า   พี่น้องประชาชนอดทนมา 8 ปี ขอให้อดทนอีกไม่เกิน 8 สัปดาห์ ก็คงรู้ว่าวันเลือกตั้งจะเป็นวันไหนที่จะเข้าคูหากาบัตรเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น โดยพรรคมั่นใจว่าทุกครั้งที่ประชาชนมีสิทธิเลือก ประชาชนเลือกพรรคและคนที่ดีที่สุดเสมอ ขอทุกพรรคเคารพเจตจำนงของประชาชนผ่านการเลือกตั้ง

"กรณ์" เดินหน้า"เศรษฐกิจสายมู" หนึ่งในยุทธศาสตร์ Spectrum Economy หารายได้ 5 ล้านล้าน

"กรณ์" เดินหน้า"เศรษฐกิจสายมู" หนึ่งในยุทธศาสตร์ Spectrum Economy หารายได้ 5 ล้านล้านบาท ดันส่งเสริมจังหวัดละพันล้าน สร้างสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดึงนักท่องเที่ยวทั่วโลก เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2566  นายกรณ์ จาติกวณิช หัวหน้าพรรคชาติพัฒนากล้า กล่าวว่า เศรษฐกิจสายมู หรือเศรษฐกิจสีขาว เป็นหนี่งในนโยบายของพรรคชาติพัฒนากล้าที่เราได้มีการพูดถึงและนำเสนอมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ยังไม่แถลงนโยบาย เนื่องจากเห็นว่า ท่องเที่ยวสายมูไม่ใช่ความงมงาย “มูเตลู” คือความเชื่อและความศรัทธา เป็นสิ่งที่อยู่คู่กับมนุษย์มาช้านาน โดยเฉพาะคนไทยเรา หลอมรวมกลายเป็นประเพณี วัฒนธรรม และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ทำให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาล แม้แต่ในช่วงโควิด ที่ทุกจังหวัดเหลือเที่ยวบินเพียงวันละเที่ยวสองเที่ยว แต่ที่นครศรีธรรมราชกลับมีเที่ยวบิน 50 กว่าเที่ยว เพราะมีวัดเจดีย์ไอ้ไข่ เงินสะพัดสู่ชุมชน ทำให้ชาวบ้านที่ค้าขายอยู่รอบๆ รวมทั้งโรงแรมที่พัก ยังคงมีนักท่องเที่ยวไปอุดหนุนกันอย่างอุ่นหนาฝาคั่ง  “เศรษฐกิจสายมูกำลังเป็นเทรนด์ของทั่วโลก สามารถใช้ศรัทธาและแรงบันดาลใจแปรเปลี่ยนเป็นรายได้อย่างมหาศาล พรรค

เยือนอำเภอเชียงของ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ใช้อัตลักษณ์สร้างรายได้สู่ชุมชน ตอน 2

อำเภอนำร่อง “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” เป็นโครงการของกระทรวงมหาดไทยที่ “ปลัดเก่ง” สุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทยรับนโยบายมาจากรัฐบาลในการขับเคลื่อนเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขมีกินมีใช้ โดยตั้งอยู่บนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการขับเคลื่อนในหลากหลายมิติทั้งเรื่องการส่งเสริมอาชีพ เรื่องซ่อมสร้างบ้านให้กับผู้ยากจน เรื่องการบริหารจัดการน้ำ สิ่งแวดล้อม  หรือแม้กระทั้งการส่งเสริมปลูกผักสวนครัว บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง โครงการโคก หนอง นา เป็นต้น การลงพื้นที่ของ “ทีมข่าวพิเศษ” ทำให้รู้ว่าบทบาท “ข้าราชการ” ยุคใหม่โดยเฉพาะ “นายอำเภอ” ในฐานะนายกรัฐมนตรีในพื้นที่ ปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปมาก หมดยุคข้อครหา “เช้าชาม เย็นชาม” เป็นนักปกครอง นักบริหารไม่พอ จะต้องเป็น “มือประสานสิบทิศ” ต้องเป็น “นักการตลาด-นักพีอาร์” ด้วย เพื่อให้คนรู้จักท้องถิ่น สิ่งของดี ๆ ที่มีอยู่ในอำเภอของตนเองด้วย และรวมทั้งต้องไป “อบรมเรียนรู้” เพื่อทำงาน “มวลชน” สร้างเครือข่ายตามศูนย์ฝึกอบรมต่าง ๆ ของ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย อย่างน้อย 5 วัน 4 คืน ภายใต้หลักสูตรที่กำหนดโดยกระทรวงมหาดไทย หลักสูตรการอบรม การปฎิบัติ นอ

"สุชาติ" ควง "วิสาร" ร่วมงานดอกงิ้วบานสามเหลี่ยมทองคำ แนะไทยเร่งพัฒนาพื้นที่ "เชียงราย" คู่ขนาน

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 ที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำ เมืองต้นผึ้ง จังหวัดบ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยนายวิสาร เตชะธีรวัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงราย และนายเดชอิศม์ ขาวทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสงขลา เดินทางเข้าร่วมงานเทศกาลดอกงิ้วบานครั้งที่ 20 ประจำปี 2023 ณ เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำ เมืองต้นผึ้ง จังหวัดบ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามหนังสือเชิญของรองผู้ว่าราชการจังหวัดบ่อแก้ว โอกาสนี้ นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และคณะ ได้พบปะหารือ 3 ฝ่ายกับ พล.ท.วิไล หล้าคำฟอง รองนายรัฐมนตรี สปป.ลาว และผู้บริหารระดับสูงของสภากรรมการบริหารเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำ โดยได้หารือถึงโอกาสความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน รวมทั้งปัญหาสถานการณ์ความมั่นคงบริเวณเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำ ชายแดนไทย - สปป.ลาว - เมียนมา  โดย รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง กล่าวตอนหนึ่งว่า ประเทศไทยและ สปป.ลาว เป็นพี่น้องกัน ต่างฝ่ายต้องพึ่งพากัน โตก็ต้องโตไปด้วยกั

“ภาคเอกชนจังหวัดเลย” ฝากความหวัง “เพื่อไทย” ส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยว ยกระดับรายได้เกษตรกร

“ภาคเอกชนจังหวัดเลย” ฝากความหวัง “เพื่อไทย” ส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวจังหวัดเลย ยกระดับเศรษฐกิจในพื้นที่ วอนช่วยแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตร ยกระดับรายได้เกษตรกรและผู้ค้าลอตเตอรี   วันที่ 27 มกราคม 2566  นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส. น่าน หัวหน้าพรรคเพื่อไทย และผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร และนางสาวแพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยและประธานคณะที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรม พรรคเพื่อไทย พร้อมด้วย นายประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส.นครราชสีมาและเลขาธิการพรรค นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด ประธานคณะกรรมการประสานงานด้านการเมืองพื้นที่กรุงเทพมหานคร นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทย นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล  ส.ส.เลย นายศรัณย์ ทิมสุวรรณ ส.ส.เลย พรรคเพื่อไทย ร่วมหารือกับตัวแทนภาคเอกชนของจังหวัดเลย ซึ่งนำโดย นายธเนศ หาญถนอม ประธานหอการค้าจังหวัด นายวิทยา พลน้ำเที่ยง ประธานกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดเลย และนายเกรียงศักดิ์  คุณานันท์ศักดิ์ นายกสมาคมพ่อค้าจังหวัดเลย  โดยกลุ่มนักธุรกิจและภาคเอกชนได้สะท้อนว่าศักยภาพของเมืองเลยมีสูง โดยเฉพาะซอฟต์เพาเวอร์ทั้งวิถีชีวิต การแต่งกาย เส

กระทรวง พม. หนุนโครงการพระธรรมจาริกสู่การพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน

ระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2566 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มูลนิธิเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดารในพระราชูปถัมถ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสำนักงานประธานคณะพระธรรมจาริก ได้จัดให้มีการประชุมปฐมนิเทศพระธรรมจาริกปีที่ 58 ณ วัดศรีโสดา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพระพรหมเสนาบดี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายกิตติ อินทรกุล รักษาการแทนอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  พระพรหมเสนาบดีกล่าวว่า “พระพุทธศาสนาให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคมไม่ว่าจะอยู่ในเมืองหรือถิ่นกันดาร ยิ่งในพื้นที่สูงจำเป็นต้องพัฒนาให้ความสำคัญเป็นพิเศษ เพื่อนำหลักการทางพระพุทธศาสนาไปพัฒนาให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ที่ผ่านมา โครงการพระธรรมจาริกได้ทำหน้าที่อย่างดียิ่ง โดยมีการส่งเสริมการเรียนรู้ การให้โอกาสทางการศึกษา การอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ การพัฒนาจิตใจและปัญญา ควบคู่กับการพัฒนาในด้านอื่น ๆ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน คณะสงฆ์ภาค 7 ซึ่งมีพื้นที่ใน 3

กมธ.อุตฯสภาฯบุกสุวรรณภูมิ ตรวจเฟส 3 ‘ธีรรัตน์’ หวั่น นทท.กระจุกตัวแน่นหนักคิวยาว

กมธ.อุตฯสภาฯบุกสุวรรณภูมิ ตรวจเฟส 3 ‘ธีรรัตน์’ ห่วงขยายพื้นที่ทุกอย่าง แต่ ตม.ไม่ขยายเพิ่ม หวั่น นทท.กระจุกตัวแน่นหนักคิวยาวกว่าเดิมแน่ วันที่ 27 มกราคม 2566  นางสาวธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ ส.ส.กทม. และโฆษกพรรคเพื่อไทย ในฐานะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม สภาผู้แทนราษฎร  เข้าศึกษาแนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรมการบิน ร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการการส่งเสริมอุตสาหกรรมการบิน  ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมีนายกิตติพงศ์ กิตติขจร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ นายสุเมธ ลือตระกูล ตัวแทนผู้รับจ้างก่อสร้างรันเวย์ 3 และยังมีผู้แทนจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด บริษัท บางกอกไฟลท์ เซอร์วิส จำกัด  เพื่อติดตามการส่งเสริมอุตสาหกรรมการบิน เครื่องบิน บุคลากร โลจิสติกส์ และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สู่เป้าหมายการเป็นจุดแวะพัก จุดต่อเครื่องบิน  ไปจนถึงการเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาค และเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งเป็นอีกช่องทางในการสร้างรายได้เข้าประเทศ  นางสาวธีรรัตน์ กล่าวว่า ความคืบหน้าในโครงการพัฒนา ท่