ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก 2023

“จันทบุรีโมเดล” คณะสงฆ์ลงนาม MOU กับ “ผู้ว่าราชการจังหวัด” เดินหน้าหมู่บ้านรักษาศีล 5 ร่วมสร้างสันติสุขในหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืนต่อ

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2566  ที่วัดโค้งสนามเป้า ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานและเป็นสักขีพยานในการลงนาม บันทึกข้อตกลงตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  ขยายผลสู่หมู่บ้านศีลธรรม ซึ่งข้อตกลงความร่วมมือ“หมู่บ้านรักษาศีล 5 ขยายผลสู่ หมู่บ้านศีลธรรม” เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนโดยยึดหลักทางพุทธศาสนา และนำมาปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต เพื่อสร้างวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันด้วยความปรองดอง สมานฉันท์ ก่อให้เกิดสันติสุขในหมู่บ้าน/ชุมชน พัฒนาไปสู่หมู่บ้านศีลธรรม สนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงมุ่งหวังให้ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข แก้ไขในสิ่งผิด สืบสานพระราชปณิธานภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยพิธีลงนามความร่วมมือสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาขยายผลสู่หมู่บ้านศีลธรรม มีพระราชธรรมเมธี เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีฝ่ายมหานิกาย / พระวิบูลวชิรธรรม เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีฝ่ายธรรมยุติ / นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี /  นางสาวกาญจนา ทองเกษม พัฒนาการจ

"มูลนิธิกากัน มาลิค" จับมือเครือข่ายองค์กรสันติภาพโลก และเทศบาลหนองเสือหนุน "โครงการสมาธิเพื่อสันติภาพ"

"มูลนิธิกากัน มาลิค" จับมือเครือข่ายองค์กรสันติภาพโลก และเทศบาลตำบลหนองเสือ ลงนาม MOU สนับสนุนการดำเนิน “โครงการสมาธิเพื่อสันติภาพ” มุ่งสู่ 1 ล้านรายชื่อ กับสถิติโลก Guinness World Records  เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2566 ที่เทศบาลตำบลหนองเสือ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี มูลนิธิกากัน มาลิค, เครือข่ายองค์กรสันติภาพโลก และเทศบาลตำบลหนองเสือ ร่วมกันจัดพิธีลงนาม MOU “โครงการสมาธิเพื่อสันติภาพ” โดยมี พระดร.พรชัย พลวธมฺโม ประธานเครือข่ายองค์กรสันติภาพโลก พระมหาทศพร ปุญฺญงฺกุโร เลขาธิการเครือข่ายองค์กรสันติภาพโลก คุณกากัน มาลิค ประธานมูลนิธิกากัน มาลิค ร่วมในพิธี การนี้ นายวริศ เจริญกัลป์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองเสือ ได้มีโอกาสกล่าวต้อนรับคุณกากัน มาลิค ที่ได้ให้เกียรติเดินทางมาร่วมลงนาม MOU ครั้งนี้ด้วย  พระดร.พรชัย พลวธมฺโม กล่าวถึงความสำคัญของสันติภาพโลกว่าสันติภาพที่แท้จริงภายนอก ต้องเริ่มต้นจากสันติสุขภายในใจของเราเอง เมื่อเรามีความสุขภายใน จะส่งผลที่ดีโดยตรงต่อพฤติกรรมและการกระทำภายนอกในชีวิตประจำวัน ซึ่งทั้งหมดนี้เริ่มต้นจากการทำสมาธิ การฝึกสมาธิเป็นการลดความทุกข์ และสร้างความสุขภายใน

ผู้ประกอบการ เฮ! ครม.เห็นชอบขยายเวลาแรงงานข้ามชาติที่ยื่นบัญชีรายชื่อแล้วอยู่ต่อและทำงานได้ถึง 13 ก.พ. 68

ครม.เห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ ใน 3 ประเด็น 1.ให้แรงงานข้ามชาติตามมติครม.เมื่อวันที่ 5 ก.ค.66 ที่นายจ้างยื่นบัญชีรายชื่อแล้ว ดำเนินการตามแนวทางที่มติครม.กำหนด เพื่ออยู่ต่อและทำงานได้ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568 2.ขยายเวลาให้แรงงาน MOU ที่วาระจ้างงานครบ 4 ปี ทำงานได้ถึง 30 เม.ย. 67 และ 3.ลดค่าวีซ่า จาก 2,000 บาท เหลือ 500 บาท  เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2566  นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ในวันนี้กระทรวงแรงงานได้เสนอ เรื่อง การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และส่งเสริมสิทธิประโยชน์ของแรงงาน และเรื่องการปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา และค่าธรรมเนียมคำขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป สำหรับคนต่างด้าวซึ่งเข้ามาเพื่อทำงานในราชอาณาจักร ตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการจ้างแรงงาน หรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี โดยมุ่งหวังให้การฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศไทย ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 คลี่คลายเป็นไปอย่างราบรื่น นายจ้าง

"ก้าวไกล" มีมติไม่ส่งตัวแทนร่วมเป็นกรรมการศึกษาประชามติ แก้ รธน.

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2566 ที่ประชุม สส.ของพรรคก้าวไกล มีมติไม่ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมในฐานะกรรมการในคณะกรรมการ ศึกษาแนวทางการทำประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยรายละเอียดระบุว่า สืบเนื่องจากที่รัฐบาลมีมติให้ตั้งคณะกรรมการศึกษาแนวทางการทำประชามติ เพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยมีการเชิญตัวแทนของทุกพรรคการเมือง (รวมถึงพรรคก้าวไกล) ร่วมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการที่มีรวมกันทั้งหมด 35 รายชื่อ ที่ประชุม สส. ของพรรคก้าวไกลมีมติดังต่อไปนี้ 1. พรรคก้าวไกลมีจุดยืนที่ชัดเจนมาโดยตลอด ในการสนับสนุนให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งทางตรงของประชาชนทั้งหมด โดยไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐ เพื่อให้ประเทศมีกติกาสูงสุดของประเทศที่มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตย 2. พรรคก้าวไกลเสนอว่ากระบวนการดังกล่าวควรเริ่มต้นจากการจัดประชามติ เพื่อสอบถามประชาชนด้วยคำถามว่า “ท่านเห็นชอบหรือไม่ ว่าประเทศไทยควรมีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับ แทนที่ รัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2560 ฉบับปัจจุบัน โดยสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) ที

"เศรษฐา" ควง "แพทองธาร" สวมผ้าไทยโทนสีช็อคกิ้งพิ้งค์ ร่วมประชุมคกก.ยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติครั้งแรก

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2566  ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศก่อนการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2566 ที่มีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง เป็นประธานการประชุมที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยเมื่อเวลา 14.20 น. น.ส.แพทองธาร ชินวัตร รองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ เดินทางถึงทำเนียบรัฐบาล ขณะที่นายเศรษฐา ในเวลา 14.30 น. ได้เป็นประธานในงาน Bangkok Post Forum 2023 โอกาสครบรอบ 77 ปี ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์  เสร็จแล้วได้เดินทางกลับเข้ามายังตึกไทยคู่ฟ้า พร้อมได้เปลี่ยนชุดเป็นเสื้อลายผ้าขาวม้า จากกระทั้งเวลา 14.57 น. นายเศรษฐา และน.ส.แพทองธาร เดินลงมาพร้อมกันจากตึกไทยฯ โดยนายเศรษฐา สวมเสื้อลายผ้าขาวม้าโทนสีช็อคกิ้งพิ้ง สีสดใส ขณะที่น.ส.แพทองธาร เคี่ยนผ้าขาวม้าที่เอว ท่ามกลางความฮือฮาของช่างภาพและสื่อมวลชนที่รอถ่ายภาพ โดยนายกฯได้หยุดยืนถ่ายภาพด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส นายกฯกล่าวว่า เป็นการประเดิมซอฟต์พาวเวอร์ ซึ่งอุ๊งอิงสวมผ้าไทยผ้าขาวม้าผูกเอว ผู้สื่อข่าวถามว่า ผ้าที่นำมาตัดเสื้อได้มาจากไหน นายกฯ กล่าวว่า เป็าผ้าขาวม้า ออกแบบโด

กรมพัฒน์ขานรับนโยบาย รมว.แรงงาน พิพัฒน์ ปี 67เร่ง Upskills รองรับค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือกว่า 4 ล้านคน

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2566  นางสาวบุปผา  เรืองสุด  อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า จากการที่รัฐบาลและกระทรวงแรงงานเตรียมปรับค่าแรงขั้นต่ำเป็น 400 บาทต่อวัน ในปี 2567 เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่พี่น้องแรงงานซึ่งนับตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบันเป็นต้นมาประเทศไทยมีการปรับค่าแรงขั้นต่ำทั้งหมด 4 ครั้ง ในรอบ 10 ปี ส่งผลให้กลุ่มผู้ประกอบการ นายจ้าง มีความกังวลจากการขึ้นค่าแรงงานดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนในการผลิต โดยในเดือนพฤศจิกายนนี้ จะมีความชัดเจนว่า วันที่ 1 มกราคม 2567 คนไทยกลุ่มลูกจ้างจะได้ค่าแรงขั้นต่ำเป็น 400 บาทต่อวัน และจะขึ้นทั่วประเทศหรือไม่นั้น นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เตรียมการที่จะหารือร่วมกับ นายจ้าง ลูกจ้าง และภาครัฐ เพื่อสรุปแนวทางที่ชัดเจนภายในเดือนพฤศจิกายน 2566 และประกาศเป็นของขวัญปีใหมปี 2567 ให้กลุ่มผู้ใช้แรงงาน ซึ่งหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณากำหนดค่าแรงขั้นต่ำ ประกอบด้วย ค่าครองชีพ ราคาสินค้าและบริการ ความสามารถของธุรกิจ สภาพเศรษฐกิจและสังคม และผลิตภาพแรงงาน ทั้งนี้ การปรับขึ้นค่าแรงดังกล่าวจะช่วยให้แรงงานมีฐานะความเป็นอยู่โดยรวม

แม่กองบาลีสนามหลวงประกาศ ฆราวาสเคยบวชสอบบาลีได้ สามารถสอบบาลีศึกษาในลำดับถัดไปได้

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2566   ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระพรหมโมลี แม่กองบาลีสนามหลวง ได้ลงนามในประกาศสำนักบาลีสนามหลวงเรื่อง แนวทางปฏิบัติการสอบความรู้ประโยคบาลีศึกษา เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2566  

เชิญเยี่ยมชมบูธมหาดไทย ในงานมหกรรมความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซีย ภายใต้แนวคิด "พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก"

พบกับ กิจกรรม“มหาดไทย ปันสุข” พกถุงผ้า ลดใช้ถุงพลาสติก กิจกรรม Live Action พื้นที่ความสำเร็จ สร้างความเข้มแข็ง นำเป้าหมายพัฒนาที่ยั่งยืนไปปฏิบัติ  พิเศษสุด!! แต่งกายชุดผ้าไทย หรือแสดงรูปถ่ายที่สวมใส่ผ้าไทย รับของรางวัลพิเศษ! ที่โซนนิทรรศการหลัก ชั้น G ตั้งแต่วันนี่ถึง 8 ตุลาคม 2566 เวลา 10:00 - 20:00 น. เข้าชมงานฟรี!   มาพบคำตอบและกิจกรรมมากมายเพื่อโลกด้วยกันที่ : SUSTAINABILITY EXPO 2023   SX2023 : GOOD BALANCE, BETTER WORLD  29 กันยายน - 8 ตุลาคม 2566 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (เวลา 10:00 - 20:00 น.) 

อาจารย์ทองย้อยปรารภ! วัดในเมืองวัดในกรุง "ไม่รู้ว่าวัด..หรือบ้าน"??

เมื่อวันที่ 2 ต.ค. 66 พลเรือตรี ทองย้อย แสงสินชัย ได้โพสต์เฟชบุ๊คส่วนตัวในนามเพจ “ทองย้อย แสงสินชัย” ว่า “ไม่รู้ว่าวัดหรือบ้าน”  วันนี้ (๒ ตุลาคม ๒๕๖๖) ผมไปสนทนาธรรมกับพระธรรมปัญญาภรณ์ (ไพบูลย์ ชินวํโส ป.ธ.๗) หลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุราชบุรี ท่านปรารภว่า วัดในเมือง วัดในกรุง เดี๋ยวนี้ เข้าไปแล้วไม่รู้ว่าวัดหรือบ้าน บรรยากาศของวัด หาแทบไม่เจอ-ท่านว่า “บรรยากาศของวัด” ตามทัศนะของหลวงพ่อคือ ต้นไม้ร่มรื่น มีนกหนูปูปีกมาอาศัย มีไก่วัด หมาวัด-บ่งบอกถึงความเป็นเขตอภัยทานและเมตตาธรรม ได้ยินเสียงพระเณรท่องสวดมนต์ ท่องหนังสือนักธรรม-บาลี ภาพพระเณรกวาดวัด เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้ว บางทีแทบไม่รู้ว่านี่วัดหรือบ้านกันแน่-ท่านว่า ผมนึกถึงญาติมิตรหลายท่าน ช่วงโรคระบาด วันพระไม่ได้ไปทำบุญที่วัด ท่านก็ “ทำบ้านให้เป็นวัด” คือไหว้พระสวดมนต์ รักษาศีล ปฏิบัติธรรมอยู่กับบ้าน ชาวบ้านทำบ้านให้เป็นวัด แต่ชาววัดกำลังทำวัดให้เป็นบ้าน เดี๋ยวนี้ – อะไรที่มีในบ้าน ก็มีในวัดทุกอย่าง อะไรที่ชาวบ้านเขามีกัน ชาววัดก็มีครบหมด แม้แต่การบอกชื่อพระ เดี๋ยวนี้เราก็บอกเหมือนชาวบ้านกันหมดแล้ว ญาติมิตรจะสังเกตเห็นว่า เวลาผมเอ่ยถึงชื่อ

"ศิริราช" ประสบความสำเร็จเปลี่ยนข้อเข่า ช่วยผู้ยากไร้ชาวเนปาล 32 ชีวิต

นับเป็นโครงการประวัติศาสตร์ จากน้ำใจไทยสู่ประเทศเพื่อนบ้านเนปาล ในโครงการ “ก้าวแรกของพระบรมศาสดา” ศิริราช “มอบความรักให้แก่มนุษยชาติ Love for Humanity by Siriraj” พันธกิจผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมให้ผู้ด้อยโอกาสชาวเนปาลให้พึ่งพาตัวเองได้ พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ เพื่อต่อยอดทางการรักษาอย่างยั่งยืน จากทีมแพทย์โรงพยาบาลศิริราชสู่ทีมแพทย์โรงพยาบาลสิทธัตถะ เมืองลุมพินี ประเทศเนปาล ระหว่างวันที่ 1-6 ตุลาคม 2566   เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2566 เวลา 15.30 น.น.ศ.นพ.กีรติ เจริญชลวานิช หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประธานโครงการฯ ให้สัมภาษณ์จากประเทศเนปาล ว่าวันนี้ทำการผ่าตัดเป็นวันแรกทีมแพทย์ทำงานได้คล่องตัวขึ้นได้รับความร่วมมืออย่างดีเยี่ยมจากทีมงานของเจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาลของโรงพยาบาลสิทธัตถะร่วมกับทีมแพทย์โรงพยาบาลศิริราชผนึกกำลังร่วมกันอย่างดีประชาชนเมื่อเช้าคนไข้ผ่าตัด 2 ชั่วโมงก็ลุกขึ้นมายืนเดินเลย วันนี้ เราผ่าตัดไปได้ 12 ราย จากยอดโครงการ  32 ราย วันพรุ่งนี้ เหลืออีก 18 ราย เดิมกำหนดมี 33 ราย แต่มีผู้ป่วยหนึ่งรายวันนี้มีภา

เปิดให้มีการลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2566   สำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย เปิดให้มีการลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2567 (ฮ.ศ. 1445) ในระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม – 29 ธันวาคม 2566 และชำระเงินลงทะเบียนเป็นรายบุคคลเพื่อเป็นหลักประกันว่าจะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์จริง ในอัตราคนละ 146,900 บาท สำหรับเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้           1. ค่าประกันกระทรวงฮัจย์ จำนวน 680 บาท           2. ค่าธรรมเนียมหนังสือตรวจลงตรา (VISA HAJ) จำนวน 3,000 บาท           3. ค่าบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงฮัจย์ฯ (E-HAJ) จำนวน 595 บาท           4. ค่าประกันอุบัติเหตุ จำนวน 285 บาท           5. ค่าบริการภาคพื้นจากหน่วยงานต่าง ๆ ของซาอุดีอาระเบีย จำนวน 9,830 บาท           6. ค่าบริการแคมป์ที่พัก (ช่วงประกอบพิธีฮัจย์)  จำนวน 7,840 บาท           7. ค่าบริการตลอดช่วงการประกอบพิธีฮัจย์ตามแพคเกจของบริษัทมาชาริกซึ่งเป็นผู้ให้บริการผู้แสวงบุญฮัจย์ชาวไทย จำนวน 35,650 บาท           8. ค่าบริการรถขนส่งระหว่างเมืองและช่วงประกอบพิธีฮัจย์ จำนวน 9,820 บาท           9. ค่าบริการอาหารพื้นฐานต

"มท.-สมาคมแม่บ้านมท." ผนึกกำลังภาคีเครือข่าย ร่วมมหกรรมความยั่งยืนภูมิภาคอาเซียน ภายใต้แนวคิด "พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก"

กระทรวงมหาดไทย-สมาคมแม่บ้านมหาดไทย ร่วมผนึกกำลังภาคีเครือข่ายในพิธีเปิด SUSTAINABILITY EXPO 2023 (SX2023) มหกรรมความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน มุ่งประสานความร่วมมือเสริมสร้างความยั่งยืนให้กับโลกใบเดียวนี้ ภายใต้แนวคิด “พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก” (Sufficiency for Sustainability) พร้อมเชิญชวนร่วมงานถึงวันที่ 8 ต.ค. 66 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิรกิติ์ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2566   เวลา 15.00 น. ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย เป็นภาคีร่วมในพิธีเปิด SUSTAINABILITY EXPO 2023 (SX2023) มหกรรมความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน ภายใต้แนวคิด “พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก” (Sufficiency for Sustainability) โดยมี นายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีเปิด และนายฐาปน สิริวัฒนภักดี ประธานคณะกรรมการ SX2023 กล่าวถึงจุดมุ่งหมายสู่ความยั่งยืน โดยมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานภาคีร่วมเป็นจำนวนมาก  นายสุเมธ ตันติเวชกุล

เริ่มวันนี้! “ภูมิธรรม” นำแถลงลดราคาสินค้า-บริการ กว่า 1.5 แสนรายการ

“ภูมิธรรม” ผนึกกำลังผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ห้างโมเดิร์นเทรด ห้างท้องถิ่น ผู้ให้บริการ แพลตฟอร์ม รวม 288 ราย ปรับลดราคาสินค้าและบริการพร้อมกันทั้งประเทศรวม 151,676 รายการ แถมใช้โค้ดส่วนลดซื้อสินค้าออนไลน์ได้กว่า 1 ล้านรายการ ลดแรง สูงสุด 87% ดีเดย์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2566 นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (Quick Win) ในการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส โดยดึงผู้ประกอบการ 288 ราย ประกอบด้วย ผู้ผลิตสินค้า ของกินของใช้จำเป็น รวม 88 ราย ผู้จำหน่าย ทั้งห้างโมเดิร์นเทรด ห้างท้องถิ่น และห้างขายอุปกรณ์ตกแต่งบ้านและอุปกรณ์ช่าง รวม 83 ราย ผู้ให้บริการ เช่น โรงพยาบาล ศูนย์บริการรถยนต์ และบริษัทขนส่งสินค้า/พัสดุ รวม 110 ราย แพลตฟอร์ม 7 ราย ปรับลดราคาสินค้าและบริการ รวมทั้งสิ้น 151,676 รายการ และแต่ลแพลตฟอร์มแจกโค้ดส่วนลดใช้สั่งอาหารและซื้อสินค้าออนไลน์ รวม 1,012,000 รายการ เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป  กลุ่มสินค้าที่ลดราคา แบ่งเป็น 3 หมวด ได้แก่ หมวดอาหารและเครื่องดื่ม เช่น อาหารสำเร็จรูป

51 ปีกรมวิชาการเกษตร "ธรรมนัส" ยกระดับห้องปฏิบัติการสู่มาตรฐานสากล

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2566   ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมวิชาการเกษตร ครบรอบ 51 ปี โดยมี นายอภัย สุทธิสังข์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 314 ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร โดยกล่าวว่านโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในปี 2566 มุ่งเน้นที่จะเดินหน้าในการการสร้างรายได้ สร้างโอกาสและสร้างคุณภาพชีวิตโดยใช้หลักการ "ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้" ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการภาคเกษตรที่ครบถ้วนทุกด้าน ตั้งแต่ดิน น้ำ พันธุ์พืช นวัตกรรม ด้วยการ สนับสนุนให้ปลูกพืช ให้เหมาะสมกับพื้นที่พัฒนาพันธุ์พืชที่ตอบโจทย์ความต้องการของเกษตรกร การใช้สารชีวภัณฑ์ลดการใช้สารเคมี รวมถึง การประกาศสงครามกับปุ๋ย และเคมีเกษตรปลอม ตลอดจนทำสงครามกับศัตรูพืช   อย่างไรก็ตามโอกาสที่กรมวิชาการเกษตรก้าวเข้าสู่ทศวรรษที่ 6 กรมวิชาการเกษตร ต้องมีอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย สามารถให้บริการตรวจสอบรับรองที่ฉับไว ห้องปฏิบัติการแห่งอนาคต "DOA Future Lab&q

พระพรหมกวี เจ้าคณะภาค 3 วัดกัลยาณมิตร มอบบ้านตามโครงการสังฆประชานุเคราะห์เฉลิมพระเกียรติช่วยเหลือชาวบ้านที่ยากจน

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น. ที่บ้านเลขที่ 15/1 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนโพธิ์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี พระพรหมกวี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 3 หัวหน้าพระธรรมทูตสายที่ 2 วัดกัลยาณมิตร กรุงเทพมหานคร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายวชิระ เกตุพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีมอบบ้านตามโครงการสังฆประชานุเคราะห์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แก่นางสมหมาย สิงห์เงิน บ้านเลขที่ 15/1 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนโพธิ์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมี พระราชวิสุทธิประชานาถ (หลวงพ่ออลงกต) เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 3 พระภาวนาวชิรมงคล วิ. รองเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี เจ้าอาวาสวัดป่าธรรมโสภณ พระครูสิริจริยาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอเมืองลพบุรี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเสาธงทอง พร้อมด้วยคณะสงฆ์ นายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอเมืองลพบุรี ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนร่วมงาน สำหรับโครงการสังฆประชานุเคราะห์ ของคณะสงฆ์อำเภอเมืองลพบุรี ถือเป็นโครงการ ตามดำริของเจ้าคณะภาค 3 ที่ได้มอบนโยบายต่อที่ประชุมคณะสงฆ์ โดยขอให้คณะสงฆ์ได้ตรวจตราดูแลพี่น้องประชา

"เศรษฐา" ฟังองค์ความรู้ด้านอาหารไทย ย้ำรัฐบาลหนุนเป็น Soft Power ดึงดูดนักท่องเที่ยว

​ นายกฯ ย้ำรัฐบาลหนุนสร้างองค์ความรู้ด้านอาหารไทยเป็น Soft Power ดึงดูดนักท่องเที่ยว เปิดโอกาส Start up ด้านอาหารรายใหม่ ผลักดันให้ไทยมีความมั่นคงด้านอาหาร เป็นแหล่งผลิตอาหารฮาลาลที่หลายประเทศต้องการ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2566  เวลา 11.30 น. ณ ห้องสีเขียว ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยนางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รับฟังการนำเสนอ Thailand Soft Power Halal & Future Food จากนายบุญเลิศ อ่องไพบูลย์ รองประธานคณะกรรมการธุรกิจอาหารแปรรูปและอาหารแห่งอนาคต (PFC) สภาหอการค้าไทย  นายบุญเลิศ กล่าวว่า อุตสาหกรรมฮาลาล ครอบคลุมสินค้าและบริการ ได้แก่ การเงิน อาหาร แฟชั่น สื่อและสันทนาการ ยาและการแพทย์ ท่องเที่ยว เครื่องสำอาง ฯ มีอัตราการเติบโต 7.5% (2021-2025) มีมูลค่าประมาณ 2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ (2025) ซึ่งประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์ฮาลาล และอุตสาหกรรมฮาลาลไทย ได้รับการยอมรับในหลายประเทศ โดยอาหารฮาลาล คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20 ของการส่

"เศรษฐา" มอบนโยบายจัดทำงบฯปี67 ลั่นไม่หนุนแบบเอาภาษีปชช.ไปละลายแม่น้ำ

นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายเพื่อจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ย้ำเร่งรัดเบิกจ่ายแม้ล่าช้า แต่ต้องระมัดระวัง อย่าให้ศก.สะดุด คำนึงวินัยการเงิน-การคลัง กำชับแผนโครงการ ต้องไม่ซ้ำซ้อนกันเหมือนในอดีต แบบเอาภาษีปชช.ไปละลายแม่น้ำ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2566 นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า วันนี้ (2 ต.ค. 66) นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมสัมมนาการมอบนโยบายและแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ชั้น 1 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวมอบนโยบายและแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังนี้  ขอบคุณท่านรองนายกรัฐมนตรี ท่านรัฐมนตรี ท่านหัวหน้าส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ที่มาร่วมประชุมในวันนี้ รวมทั้งท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทุกท่านที่อยู่บนระบบ Video Conference ทุกคน  จุดประสงค์ของการประชุมวันนี้ ผมขอมอบนโยบายและ

"เศรษฐา" ประกาศทุ่ม 5.6 แสนล้าน ก.พ.67 กดปุ่มดิจิทัลวอลเล็ต

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น.  ที่ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ชั้น 1 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลัง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมสัมมนาการมอบนโยบายและแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยกล่าวช่วงหนึ่งว่า การฟื้นฟูรายได้ รัฐบาลจะกระตุ้นเศรษฐกิจในปี 2567 ด้วยการอัดฉีดเงิน 560,000 ล้านบาท เพื่อกระตุ้นระดับชุมชน กระตุ้นอุปสงค์ ก่อนขับเคลื่อนอุปทาน สิ่งที่รัฐได้กลับมา คือ ภาษี ในระยะเวลา 6 เดือน ไห้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ "ไม่ต้องห่วงครับใช้ได้แน่นอนภายในเดินก.พ.นี้" นายเศรษฐา กล่าวและว่า  สำหรับค่าแรงขั้นต่ำ เมื่อเศรษฐกิจดีขึ้นจะขยับค่าแรงไปถึง 400 บาทต่อวันให้ได้เร็วที่สุด ซึ่งถือเป็นก้าวแรก นายเศรษฐา  กล่าวถึงการพูดคุยกับดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) วันนี้เวลา 12.30 น.ว่า เป็นการคุยกันเรื่องธรรมดา คุยทั่วไป มีเรื่องต้องคุย ส่วนกรณีกระแสข่าวว่าการนัดพูดคุยในครั้งนี้ เนื่องจากธปท. ขึ้นดอกเบี

เจ้าคุณประสารแนะรัฐเสริมศาสน์สร้างความสงบร่มเย็นของผู้คนในชาติ

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2566 พระราชวัชรสารบัณฑิต หรือเจ้าคุณประสาร เลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้รัฐบาลได้ทำงานและมี รมต.ประจำสำนักนายกฯดูแลรับผิดชอบงานพระพุทธศาสนาแล้ว ดังนั้นสิ่งที่ต้องเร่งดำเนินการอุปถัมภ์ คุ้มครองและปกป้องพระพุทธศาสนา เพราะพระพุทธศาสนาคือความมั่นคงของประเทศ คือความสงบร่มเย็นของผู้คนในชาติ รวมทั้งการดูแลด้านการศึกษา เพราะพระพุทธศาสนานั้น หัวใจ หลักอยู่ที่การศึกษา ทั้งปริยัติศึกษาและปฏิบัติศึกษา เรื่องนี้สำคัญยิ่ง รัฐบาลควรที่จะมองเห็นเป้าหมายร่วมกันกับคณะสงฆ์โดยให้พระสงฆ์ สามเณรได้รับการศึกษาที่ถูกต้อง เหมาะสม ทันโลก ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ พระสงฆ์โดยรวมควรเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์และสามารถนำไปสอนไปประยุกต์ใช้ ได้ทั้งด้านปริยัติและปฏิบัติ เมื่อรัฐมองเห็นตรงนี้ก็จะสามารถเข้ามาอุปถัมภ์และผลักดันการศึกษาสงฆ์ได้อย่างถูกที่ถูกทาง นอกจากนี้ ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาว่าทำอย่างไรพระสงฆ์จะมีประสิทธิภาพ ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีใจรัก ทุ่มเท เสียสละและทำได้อย่างบรรลุเป้าหมาย เจ้าคุณประสารกล่าวด้วยว่า วันนี้รั

"ธรรมนัส" ติดตามสถานการณ์น้ำ จ.แพร่

  "ธรรมนัส" ติดตามสถานการณ์น้ำ จ.แพร่ มอบกรมชลประทานดำเนินการขุดลอกอ่างเก็บน้ำแม่แย้ฯ และเร่งรัดการสร้างอ่างเก็บน้ำแม่แย้ตอนบน        เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2566  ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ พร้อมรับฟังปัญหาจากพี่น้องประชาชน และแจกถุงยังชีพแก่พี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากอุทกภัย ณ อ่างเก็บน้ำแม่แย้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.แพร่        ทั้งนี้ อ่างเก็บน้ำแม่แย้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2527 เป็นโครงการตามความจำเป็นของราษฎร ให้ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในการเพาะปลูกทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง มีวัตถุประสงค์  คือ 1) ใช้น้ำเป็นแหล่งเก็บกักน้ำไว้ใช้เสริมการเพาะปลูกในฤดูฝน และการปลูกพืชในฤดูแล้ง 2) เป็นแหล่งเก็บกักน้ำ สำหรับอุปโภค - บริโภคของราษฎร 3) เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำให้ราษฎรใช้บริโภค และมีรายได้จากการประมงเพิ่มเติมจากการเกษตรกรรม 4) เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจของราษฎรในบริเวณใกล้เคียง และ 5) เป็นแหล่งเก็บกักน้ำ เพื่อบรรเทาการเกิดอุทกภัย สามารถช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูก 5,000 ไร