ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก กุมภาพันธ์, 2018

เทิด"5 กระบวนทัศน์ ร.10" สร้างหลักคิดไทย สร้าง "คนดี" นำ "คนเก่ง"

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561 ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย คณะอนุกรรมการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 ร่วมกับองค์กรเครือข่ายสร้างกระบวนทัศน์และหลักคิดที่เหมาะสมสำหรับคนไทย สำนักงานสุขภาพแห่งชาติ (สช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)ภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน จัดงาน “การสร้างกระบวนทัศน์และหลักคิดที่เหมาะสมสำหรับคนไทย” พร้อมประกาศเจตนารมณ์พันธะสัญญาร่วมกันขององค์กรภาคีเครือข่าย 275 เครือข่าย กว่า 500 คน เพื่อร่วมสร้างกระบวนทัศน์และหลักคิดสำหรับคนไทย ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “หลักคิดที่เหมาะสมสำหรับคนไทย” สังคมไทย ความอ่อนโยน มนุษยธรรม กตัญญู  ที่อดีตได้รับการยกย่องจากต่างชาติปัจจุบันวิกฤติคุณธรรม การปรับกระบวนทัศน์ทั้ง 5 ข้อ คือ 1 พอเพียง 2 วินัย 3 สุจริต 4 จิตสาธารณะ 5 รับผิดชอบ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงริเริ่ม ทรงตรัสว่า “การสร้างคนดี ให้แก่บ้านเมืองเป็นเรื่องที่ยากและยาวแต่ก็ต้องทำ” ดังนั้น การเรียนการสอนจะไม่ได้เน้นให้เด็กเก่ง แต่ทำให้เด็กมีน้ำใจ มีจิตอาสา สามัคคี หันมาช่วยเหลื

มาฆบูชา!เปิดมูลนิธิพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพ

มาฆบูชา!เปิดมูลนิธิพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพ ยึดหลักการอุดมการณ์วิธีการของพระพุทธเจ้าในการสร้างสันติภาพ  สนับสนุนส่งเสริมการวิจัยเพื่อสันติภาพระดับโลก สร้างแรงบันดาลใจบุคคลผู้ทำงานด้านสันติภาพ วันที่ 1 มี.ค.2561 พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส รศ.ดร. ผู้อำนวยการหลักสูตรสันติศึกษาและผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาจุฬากล่าวว่า เป็นปณิธานอันแรงกล้าที่จะเปิดมูลนิธิพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพ ในวันเมตตาสากลโลกซึ่งมีความสำคัญมาก เป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้สร้างสันติภาพ ถือว่าเป็นแนวทางในการสร้างสันติภาพ ด้วยหลักการ อุดมการณ์ วิธีการ จึงถือวันนี้เป็นวันเปิดมูลนิธิพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพโลกพระพุทธเจ้าสนับสนุนคนทำงานด้านสันติภาพ บุคคลใดก็ตามที่มุ่งทำงานด้านสันติภาพและการวิจัยด้านสันติภาพเราจะสนับสนุนให้คนเหล่านี้ทำงานอย่างสะดวกสบาย เรามีเครือข่ายคือ สถาบันพระปกเกล้าและศาลยุติธรรม พระมหาหรรษา กล่าวต่อว่า ได้เกิดแนวคิดการจัดตั้งมูลนิธิพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพขึ้น และได้จดทะเบียนถูกต้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1)สนับสนุนและส่

พระพรหมบัณฑิตแนะยุคสังคมออนไลน์ควรสื่อข่าวดีมากกว่าข่าวลบ

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.)  เจ้าคณะภาค 2 อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร เป็นองค์บรรยายพิเศษ ในพิธีประทานรางวัล "เสาอโศกผู้นำศีลธรรม" ประจำปีพุทธศักราช  2561 เรื่อง "สถานการณ์พระพุทธศาสนาในยุค 4.0" ที่หอประชุมใหญ่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ซึ่งสมาคมผู้ทำประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ พศ.และศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ในพระสังฆราชูปถัมภ์ คัดเลือกบุคคลที่มีผลงานดีเด่นในการส่งเสริม เผยแผ่ อุปถัมภ์ คุ้มครอง พิทักษ์และปกป้องพระพุทธศาสนา รวมทั้งกิจการสาธารณะสงเคราะห์ตามแนวทางวิถีพุทธเป็นบุคคลต้นแบบทางพระพุทธศาสนาจากทุกสาขาอาชีพ เข้ารับประทานรางวัล เสาอโศกผู้นำศีลธรรม จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ การบรรยายพิเศษ เรื่อง สถานการณ์พระพุทธศาสนาในยุค 4.0 มีประเด็นสำคัญความว่า การจัดงานในวันนี้เป็นการนำแนวทางของพระเจ้าอโศกมหาราช ที่ทรงอุปถัมภ์ค้ำชูพระพุทธศาสนาเป็นต้นแบบของพระมหากษัตริย์ชาวพุทธทั่วโลก และถือเป็นบุคคลสำคัญทางพุ

"วุฒิสาร"แนะประชารัฐต้องระเบิดจากภายใน

เทศกาลวันมาฆบูชา "มจร" จัดถก"คุณูปการพระพุทธศาสนาต่อการพัฒนาสันติภาพโลก" "วุฒิสาร"ชี้หลักพุทธไม่ขัดหลักปกครอบแนะผู้เผยแผ่ต้องวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ได้จริง แนะประชารัฐต้องระเบิดจากภายใน ขณะที่โฆษกสำนักงานศาลยุติธรรมยันคำพิพากษาที่ดีที่สุดจะเคารพกติกาเพื่อให้ประเทศไทยอยู่เย็นเป็นสุข วันที่ 28 ก.พ.2561  ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) สำนักงานศาลยุติธรรม และสถาบันพระปกเกล้า ร่วมกันจัดการสัมมนาวิชาการ "มาฆบูชา : วันเมตตาสากลโลก" พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. กรรมการมหาเถรสมาคม(มส) อธิการบดี มจร เป็นประธานเปิด ที่ มจร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยานั้น โดยมีการอภิปรายร่วมเรื่อง "คุณูปการพระพุทธศาสนาต่อการพัฒนาสันติภาพโลก" มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วยนายสุริยัณห์ หงษ์วิไล โฆษกสำนักงานศาลยุติธรรม ผู้แทนนายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ที่นำเสนอประเด็นเรื่อง"คุณูปการพระพุทธศาสนาต่อการพัฒนาสันติภาพด้านยุติธรรมทางสังคม"  และศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ที่นำเสนอประเด็นเรื่อง&qu

เล็งชงชื่อ5รูป/คนรับรางวัลสันติภาพโลกที่สวีเดน

เจ้าคุณสวีเดนร่วมงาน"มาฆบูชา : วันเมตตาสากลโลก"ที่ "มจร" หวังเรียนรู้และประสานศึกษาจัดงานสันติภาพโลกที่สวีเดน เตรียมเสนอรายชื่อ 5  รูป/คนรับรางวัลสันติภาพโลก วันที่ 28 ก.พ.2561  ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) สำนักงานศาลยุติธรรม และสถาบันพระปกเกล้า ร่วมกันจัดการสัมมนาวิชาการ "มาฆบูชา : วันเมตตาสากลโลก" พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. กรรมการมหาเถรสมาคม(มส) อธิการบดี มจร เป็นประธานเปิด ที่ มจร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยานั้น พระวิเทศปุญญาภรณ์ หรือเจ้าคุณสวีเดน เจ้าอาวาสวัดพุทธาราม ประเทศสวีเดน  เลขานุการสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรปได้เข้าร่วมประชุมด้วย ในการนี้มีพระวิเทศปุญญาภรณ์ได้เปิดโอกาสให้พระปราโมทย์ วาทโกวิโท นิสิตปริญญาเอก สาขาสันติศึกษา มจร พระสื่อข่าวสัมภาษณ์ทราบว่า เพื่อเรียนรู้และประสานงานการจัดงานสันติภาพโลก ณ ประเทศสวีเดนวันที่ 30 มิถุนายน 2561  ซึ่งประเทศสวีเดนเป็นสถานที่มอบรางวัลโนเบล  เนื่องจากได้รับมอบหมายจากคณะสงฆ์ไทยให้ประสานจัดงานสันติภาพโลก พร้อมกันนี้ในช่วงเวลาดังกล่าวได้มีการประชุมพระธรรมทูตโลกหลังจากนั้นก็จ

ชวน"อปท.-คณะสงฆ์"ขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์

สปสช.เขต 3 นครสวรรค์ นำร่องหนุน"ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์" ชวน อปท.และคณะสงฆ์ ใช้ "กองทุนสุขภาพท้องถิ่น"  ขับเคลื่อนสุขภาวะ เมื่อวันที่ 28 ก.พ.2561 พระครูวชิรปัญญากร เจ้าคณะอำเภอเมืองกำแพงเพชร เจ้าอาวาสวัดบ่อสามแสน เป็นประธานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการเข้าถึงกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ในกลุ่มพระสงฆ์จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร ที่ห้องประชุมหน่วยวิทยบริการ วัดบรมธาตุ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ วัดบรมธาตุ ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ตามที่  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 3 นครสวรรค์  (สปสช.เขต 3 นครสวรรค์) ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดพิจิตร เพื่อขับเคลื่อน“ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์” สร้างสุขภาพและสุขภาวะที่ดีให้กับพระสงฆ์ พระครูวชิรปัญญากร กล่าวว่า ต้องอนุโมทนา สปสช. เขต 3 นครสวรรค์ ที่นำร่องหนุนขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ จัดประชุมหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ในกลุ่มพระสงฆ์จังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดพิจิตรในวันนี้ นอกจากจะเป็นเวทีถวายความรู้ความเข้าใจให้กับพระส

‘พระพรหมบัณฑิต’ชี้วันมาฆบูชาวันประกาศหลักการสร้างสันติภาพโลกช่วยไทยรอด

"มจร"ร่วมกับสำนักงานศาลยุติธรรมและสถาบันพระปกเกล้าการสัมมนาวิชาการ "มาฆบูชา : วันเมตตาสากลโลก" หวังนำหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเป็นฐานในการพัฒนาสันติภาพโลก พร้อมเปิดตัวมูลนิธิพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพ พระพรหมบัณฑิตชี้วันมาฆบูชาวันประกาศหลักการสร้างสันติภาพโลกช่วยไทยรอด เมื่อเวลา 08.30 น.ของวันที่ 28 ก.พ.2561 ที่ห้องประชุมโซน C อาคารเรียนรวมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. กรรมการมหาเถรสมาคม(มส) อธิการบดี มจร เป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการ "มาฆบูชา : วันเมตตาสากลโลก"  ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สำนักงานศาลยุติธรรม และสถาบันพระปกเกล้า หลังจากนั้นพระพรหมบัณฑิตได้ปาฐกถาพิเศษความตอนหนึ่งว่า วันมาฆบูชานับได้ว่ามีความสัมพันธ์กับสันติภาพเพราะว่าในวันดังกล่าวพระพุทธเจ้าประกาศโอวาปาฏิโมกข์ซึ่งเป็นหลักการ อุดมการ และวิธีการสำคัญของพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำจิตใจผ่องใสซึ่งจะทำให้คนมีมีจิตใจผ่องใสแล้วจะสะท้อนคุณธรรมคือ ขันติธรรม เมตตาธรรม และกรุณาธรรม ซึ่งเป็นหัวใจพระโพธิสัต

สมเด็จพระสังฆราชประทานพระคติธรรมเนื่องในวันมาฆบูชา

สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระคติธรรม เนื่องในวันมาฆบูชา ให้พุทธศาสนิกชนยึดหลักขันติธรรม และทรงแนะมีความกตัญญูต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ วันที่ 27 ก.พ. 2561  สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อัมพโร) ประทานพระคติธรรม เนื่องในวันมาฆบูชา 1 มีนาคม 2561 ใจความว่า มาฆบูชาเป็นโอกาสให้ระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญ 4 ประการ ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกัน เรียกว่าจาตุรงคสันนิบาต กล่าวคือ มีพระภิกษุ 1,250 รูปที่พระพุทธองค์ทรงส่งไปเผยแผ่พระพุทธศาสนากลับมาเฝ้าพระศาสดาพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย ทุกรูปล้วนเป็นเอหิภิกขุ ซึ่งพระพุทธองค์ทรงอุปสมบทประทานให้ พระสงฆ์นั้นล้วนเป็นพระอรหันต์ และการประชุมกันนั้นตรงกับวันเพ็ญเดือนมาฆะ ในโอกาสดังกล่าวพระพุทธองค์ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ ประทานอุดมการณ์เผยแผ่พระพุทธศาสนา 4 ข้อ ได้แก่ ขันติ คือ ความอดทนอดกลั้น พระนิพพาน เป็นเป้าหมายหลักของผู้ออกบวช แสวงหาการหลุดพ้นจากห้วงทุกข์ด้วยวิธีการตามหลักพระพุทธศาสนา ไม่พึงทำผู้อื่นให้ลำบาก และเป็นผู้มีจิตใจสงบจากอกุศลวิตก ความโลภ ความโกรธ ความหลง เป็นต้น ด้วยเหตุนี้พุทธบริษัทควรทบทวนถึงอุด

สุดอลังการ!อัญเชิญพระพุทธรูปปางปรินิพพานที่อินเดีย

วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เฟซบุ๊ก ภูตะวัน น้องนะโม ได้โพสต์ภาพและข้อความว่า  "ขบวนอัญเชิญพระพุทธรูปปางปรินิพพาน เครื่องราชสักการะพระราชทานจากสาลวโนทยานสู่มกุฏพันธนเจดีย์" ด้วยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระมหาเจดีย์ขึ้นที่วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ อันเป็นสังเวชนียสถานที่เสด็จปรินิพพาน สถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธ และแบ่งแจกพระบรมสารีริกธาตุให้พระราชา 8  พระนคร นับเป็นมหามงคลที่พุทธบริษัทชาวไทยทั่วโลกได้สร้างวัดนี้ขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสที่พระองค์ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐครองสิริราชสมบัติครบ 50  ปี เมื่อสร้างพระมหาธาตุเจดีย์ขึ้นด้วยพระราชทรัพย์ พสกนิกรชาวไทยผู้จงรักภักดี และชาวพุทธผู้ศรัทธาเลื่อมใสนั้นแล้ว ทรงพระมหากรุณาอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ โปรดเกล้าพระราชทานพระบรมสารีริกธาตุ กับเส้นพระเจ้า และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯแทนพระองค์ ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุกับเส้นพระเจ้าไว้ที่พระมหาธาตุเฉลิมราชศรัทธา ให้เป็นที่สักการบูชาด้วยสัมมาปฏิบัติจากชาวพุทธทั่วโลกและผู้ศรัทธาเลื่อมใส

กรมการศาสนาดึงคนใกล้ศาสนาจัดมาฆบูชาบนห้าง

วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 นายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมการศาสนา มอบหมายให้นายเชาวลิต ศิริภิรมย์ ที่ปรึกษากรมการศาสนา เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีเปิด "วันมาฆบูชา มหามงคล ประจำปี 2561" โดยมี พระพรหมเสนาบดี เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยองค์กรเครือข่ายสภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ดารา สื่อมวชน ประชาชน ผู้บริหาร เเละเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา เข้าร่วมในพิธี ณ ลานกิจกรรมนิทรรศการมาฆบูชา มหามงคล ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าซีคอน บางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

PDJโชว์ศักยภาพยกทัพเครื่องประดับอัญมณี

วันที่ 27 ก.พ.2561 เฟซบุ๊ก Stock Focus Magazine ได้โพสต์ข้อความว่า PDJ โชว์ศักยภาพยกทัพเครื่องประดับอัญมณี ออกบูธงาน Bangkok Gems and Jewelry Fair นางประพีร์ สรไกรกิติกูล (ที่3จากซ้าย) รองประธานกรรมการบริษัท และนางสาวพิทยา เตียสุวรรณ์ (ที่3จากขวา) กรรมการบริษัท บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) “PDJ” ร่วมออกบูธงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับในงาน “Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่ 61” โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) นำเครื่องประดับแบรนด์ Prima Gold, Prima Art, Merii และ Caii โชว์ศักยภาพความสวยงามและความปราณีต พร้อมพบปะกับผู้ค้าอัญมณีจากทั่วโลก ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2 อิมแพค เมืองทองธานี เมื่อเร็วๆนี้

"ณเดชน์-แม่แก้ว"แจกทุนการศึกษาเณรอินเดีย130 รูป

วันที่ 27 กพ.2561  ตามที่"ณเดชน์ คูกิมิยะ" พระเอกหนุ่ม ซุปตาร์สายบุญ พร้อมด้วยมารดา "แม่แก้ว สุดารัตน์" ได้เดินทางไปแสวงบุญสังเวชนียสถาน  4  แห่ง ทั้งที่ประเทศอินเดียและเนปาล  จุดแรกคือลุมพินีวันประเทศเนปาลสถานที่ประสูติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หลังจากนั้นคณะได้เดินทางไปที่เมืองกุสินาราซึ่งเป็นสถานที่ปรินิพพาน ระหว่างนั้นเป็นช่วงที่วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ รัฐอุตตรประเทศ สาธารณรัฐอินเดีย จัดพิธีบรรพชาสามเณรกุลบุตรชาวอินเดีย จำนวน 130 รูป เป็นครั้งประวัติศาสตร์ของเมืองกุสินารา ณ สถานที่ปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ในเทศกาลวันมาฆบูชา และงานสมโภชและนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ประจำปี 2561 ในโอกาสนี้ "ณเดชน์"และแม่แก้วได้ชวนคณะตั้งกองทุนรักษาพยาบาล ณ สถานพยาบาลกุสินาราคลีนิก และแจกทุนการศึกษาสามเณรอินเดีย 130 รูปด้วย

ฮือฮา!เจ้าบ่าว70ปีแต่งเจ้าสาว20ปีสินสอดหลายล้าน

วันที่ 27 กพ.2561 เฟซบุ๊ก ຜ່ອນອາລົມ ຄາຍຄຽດ ได้โพสต์ภาพการแต่งงานที่ประเทศลาวโดยที่เจ้าบ่าวอายุ 70 ปี เจ้าสาว 20 ปี ด้วยสินสอด 99 ล้านกีบ ทองคำ เรือนหอ 1 หลัง  แต่มีการจดบันทึกไว้ว่า ถ้าเมียไม่ดูแลให้ทรัพย์สินตกเป็นของสามี 80% ของ 20%

พุทธะอิสระเล่นไม่เลิก!โพสต์ภาพ"แม้ว-ปู-ธัมมชโย"

วันที่ 27 ก.พ.2561 เฟซบุ๊ก"หลวงปู่พุทธะอิสระ (Buddha Isara)" ได้โพสต์ภาพและข้อความว่า  บุคคลหว่านพืชเช่นใด ย่อมได้ผลเช่นนั้น ลองทำใจให้เป็นกลาง แล้วอ่านคอมเมนต์สาวกลัทธิดูดทรัพย์ดูว่า จิตใจเขาคิดอะไรอยู่ “Siltam Nantida Tamuang : นับถือขี้อิสระ ทำใมหนอถึงโง่ขนาดนี้ ในสมัยพุทธกาลพวกเอ็งคงเป็นศิษเทวทัต คอยทำร้ายพระพุทธเจ้า นี่ก็คงถูกนางสุวิทพาลงนรกตามเคย Siltam Nantida Tamuang : ยังมีเหล่าสาวกโง่ๆๆ ตามตูดนางสุวิท มารอิสระอีกหรือ มาดูเดรัชฉานโง่ต้องมาส่องเผจนี้ Siltam Nantida Tamuang : หลอกสาวกโง่ๆสลิ่มชั่วเหอะ ทำดีได้ดีรักวัดพระธรรมกาย ของจริง มารชั่วร้ายเช่นเอ็งก็ได้เเต่เห่า Siltam Nantida Tamuang : มารอิสระชั่ว ใส่ร้ายจาบจ้วงพระศาสนาอีกเเล้ว สึกเหอะอย่าหากินกับผ้าเหลือง ชั่วที่สุดคืออิสระมารร้าย” อยากบอกสาวกดูดทรัพย์ว่า อย่าเอาแต่ด่าพุทธะอิสระเลย เอาเวลาไปตามตัวศาสดาขาเน่า มาขึ้นศาลพิสูจน์ความจริงดีกว่า 3 คนนี้ แม้จักแตกต่างกันโดยฐานะ แต่เป็นโรคเดียวกันคือ โรคกลัวความจริง จนมีวิบากกรรมเดียวกันคือ ไม่มีแผ่นดินอยู่

"ลูกสะกดมหาอุตม์"หลวงพ่อชุบ สมาคมบ้านเคหะนนทบุรีสร้างแจกทหาร 3 จว.ชายแดนใต้

ปัจจุบันมีหลายพระเกจิอาจารย์สร้าง "ลูกสะกด"  แต่ที่โด่งดังสุดๆ คือ ลูกสะกดที่จัดสร้างโดยพระครูอดุลพิริยานุวัตร หรือหลวงพ่อชุบ ปัญญาวุโธ เจ้าอาวาสวัดวังกระแจะ ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี เมื่อหลวงพ่อชุบสร้างวัตถุมงคลรวมทั้งเครื่องรางของขลังเพื่อหาปัจจัยพัฒนาศาสนาสถาน ศาสนวัตถุ และเสนาสนะต่างๆ ภายในวัดวังกระแจะ อาทิ ล็อกเกต รุ่นแรก พ.ศ.๒๕๔๙, เหรียญรูปเหมือนรุ่นแรก ฉลองอายุครบ 83 ปี พ.ศ.2552 และตะกรุดเงินพอกผงพุทธคุณผสมผงแร่เหล็กน้ำพี้เป็นต้น ปรากฏว่าผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคทรัพย์และได้รับวัตถุมงคลไปต่างประจักษ์ในพุทธคุณ และ พลานุภาพ ทั้งด้านเมตตามหาอุด แคล้วคลาด และคงกระพันชาตรี ทำให้ชื่อเสียงและเกียรติคุณของท่านเริ่มขจรไกล มีลูกศิษย์ลูกหามากมายจากทั่วประเทศ สิ่งหนึ่งที่ทำให้ลูกศิษย์เชื่อมั่นในพุทธคุณวัตถุมงคลหลวงชุบ คือ เมื่อสืบสาวราวเรื่องปรากฏว่าหลวงพ่อชุบท่านได้ร่ำเรียนวิทยาอาคมจนสำเร็จแตกฉาน ทั้งสายหลวงพ่อศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า และสายหลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อมสองพระเกจิชื่อดังของไทย ด้วยพุทธคุณอันลือลั่นของลูกสะกด นายอนันต์ บริวารสมาคมบ้านเคหะนนทบุ

คุณหญิงสมปองมหาอุบาสิกาผู้หนุนวิปัสสนาไทย

คุณหญิงสมปองมหาอุบาสิกาผู้หนุนวิปัสสนาไทย จากปณิธานการสร้างมหาจุฬาฯเพื่อธุระพระพุทธศาสนาสร้างสันติภาพโลก เนื่องจากวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2561 เป็นวันมาฆบูชา เป็นวันสำคัญของชาวพุทธเถรวาท เนื่องจากเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อ 2,500 กว่าปีก่อน คือ พระโคตมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ท่ามกลางที่ประชุมมหาสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพระพุทธศาสนา โดยมีหลักการที่สำคัญ 3 ประการคือ การไม่ทำบาปทั้งปวง การทำกุศลให้ถึงพร้อม การทำจิตใจให้บริสุทธิ์  นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. 2549 รัฐบาลไทยได้ประกาศให้วันมาฆบูชาเป็น "วันกตัญญูแห่งชาติ" หลายหน่วยงานจึงพยายามรณรงค์ให้วันมาฆบูชาเป็นวันแห่งความรัก (อันบริสุทธิ์)  ขณะเดียวกันหลักสูตรสาขาวิชาสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้เปิดสอนนิสิตระดับปริญญาโท จำนวน 5 รุ่น มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2556  และปริญญาเอก จำนวน 2 รุ่น ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559  ภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สถาบันพระปกเกล้า และสำนักงานศาลยุติธรรม พร้อมกันนี้วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็ได้เปิดสอนหลักสูตรสันติ