ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

บทความ

“จันทบุรีโมเดล” คณะสงฆ์ลงนาม MOU กับ “ผู้ว่าราชการจังหวัด” เดินหน้าหมู่บ้านรักษาศีล 5 ร่วมสร้างสันติสุขในหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืนต่อ

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2566  ที่วัดโค้งสนามเป้า ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานและเป็นสักขีพยานในการลงนาม บันทึกข้อตกลงตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  ขยายผลสู่หมู่บ้านศีลธรรม ซึ่งข้อตกลงความร่วมมือ“หมู่บ้านรักษาศีล 5 ขยายผลสู่ หมู่บ้านศีลธรรม” เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนโดยยึดหลักทางพุทธศาสนา และนำมาปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต เพื่อสร้างวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันด้วยความปรองดอง สมานฉันท์ ก่อให้เกิดสันติสุขในหมู่บ้าน/ชุมชน พัฒนาไปสู่หมู่บ้านศีลธรรม สนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงมุ่งหวังให้ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข แก้ไขในสิ่งผิด สืบสานพระราชปณิธานภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยพิธีลงนามความร่วมมือสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาขยายผลสู่หมู่บ้านศีลธรรม มีพระราชธรรมเมธี เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีฝ่ายมหานิกาย / พระวิบูลวชิรธรรม เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีฝ่ายธรรมยุติ / นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี /  นางสาวกาญจนา ทองเกษม พัฒนาการจ
โพสต์ล่าสุด

"มูลนิธิกากัน มาลิค" จับมือเครือข่ายองค์กรสันติภาพโลก และเทศบาลหนองเสือหนุน "โครงการสมาธิเพื่อสันติภาพ"

"มูลนิธิกากัน มาลิค" จับมือเครือข่ายองค์กรสันติภาพโลก และเทศบาลตำบลหนองเสือ ลงนาม MOU สนับสนุนการดำเนิน “โครงการสมาธิเพื่อสันติภาพ” มุ่งสู่ 1 ล้านรายชื่อ กับสถิติโลก Guinness World Records  เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2566 ที่เทศบาลตำบลหนองเสือ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี มูลนิธิกากัน มาลิค, เครือข่ายองค์กรสันติภาพโลก และเทศบาลตำบลหนองเสือ ร่วมกันจัดพิธีลงนาม MOU “โครงการสมาธิเพื่อสันติภาพ” โดยมี พระดร.พรชัย พลวธมฺโม ประธานเครือข่ายองค์กรสันติภาพโลก พระมหาทศพร ปุญฺญงฺกุโร เลขาธิการเครือข่ายองค์กรสันติภาพโลก คุณกากัน มาลิค ประธานมูลนิธิกากัน มาลิค ร่วมในพิธี การนี้ นายวริศ เจริญกัลป์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองเสือ ได้มีโอกาสกล่าวต้อนรับคุณกากัน มาลิค ที่ได้ให้เกียรติเดินทางมาร่วมลงนาม MOU ครั้งนี้ด้วย  พระดร.พรชัย พลวธมฺโม กล่าวถึงความสำคัญของสันติภาพโลกว่าสันติภาพที่แท้จริงภายนอก ต้องเริ่มต้นจากสันติสุขภายในใจของเราเอง เมื่อเรามีความสุขภายใน จะส่งผลที่ดีโดยตรงต่อพฤติกรรมและการกระทำภายนอกในชีวิตประจำวัน ซึ่งทั้งหมดนี้เริ่มต้นจากการทำสมาธิ การฝึกสมาธิเป็นการลดความทุกข์ และสร้างความสุขภายใน

ผู้ประกอบการ เฮ! ครม.เห็นชอบขยายเวลาแรงงานข้ามชาติที่ยื่นบัญชีรายชื่อแล้วอยู่ต่อและทำงานได้ถึง 13 ก.พ. 68

ครม.เห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ ใน 3 ประเด็น 1.ให้แรงงานข้ามชาติตามมติครม.เมื่อวันที่ 5 ก.ค.66 ที่นายจ้างยื่นบัญชีรายชื่อแล้ว ดำเนินการตามแนวทางที่มติครม.กำหนด เพื่ออยู่ต่อและทำงานได้ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568 2.ขยายเวลาให้แรงงาน MOU ที่วาระจ้างงานครบ 4 ปี ทำงานได้ถึง 30 เม.ย. 67 และ 3.ลดค่าวีซ่า จาก 2,000 บาท เหลือ 500 บาท  เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2566  นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ในวันนี้กระทรวงแรงงานได้เสนอ เรื่อง การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และส่งเสริมสิทธิประโยชน์ของแรงงาน และเรื่องการปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา และค่าธรรมเนียมคำขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป สำหรับคนต่างด้าวซึ่งเข้ามาเพื่อทำงานในราชอาณาจักร ตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการจ้างแรงงาน หรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี โดยมุ่งหวังให้การฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศไทย ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 คลี่คลายเป็นไปอย่างราบรื่น นายจ้าง

"ก้าวไกล" มีมติไม่ส่งตัวแทนร่วมเป็นกรรมการศึกษาประชามติ แก้ รธน.

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2566 ที่ประชุม สส.ของพรรคก้าวไกล มีมติไม่ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมในฐานะกรรมการในคณะกรรมการ ศึกษาแนวทางการทำประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยรายละเอียดระบุว่า สืบเนื่องจากที่รัฐบาลมีมติให้ตั้งคณะกรรมการศึกษาแนวทางการทำประชามติ เพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยมีการเชิญตัวแทนของทุกพรรคการเมือง (รวมถึงพรรคก้าวไกล) ร่วมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการที่มีรวมกันทั้งหมด 35 รายชื่อ ที่ประชุม สส. ของพรรคก้าวไกลมีมติดังต่อไปนี้ 1. พรรคก้าวไกลมีจุดยืนที่ชัดเจนมาโดยตลอด ในการสนับสนุนให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งทางตรงของประชาชนทั้งหมด โดยไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐ เพื่อให้ประเทศมีกติกาสูงสุดของประเทศที่มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตย 2. พรรคก้าวไกลเสนอว่ากระบวนการดังกล่าวควรเริ่มต้นจากการจัดประชามติ เพื่อสอบถามประชาชนด้วยคำถามว่า “ท่านเห็นชอบหรือไม่ ว่าประเทศไทยควรมีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับ แทนที่ รัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2560 ฉบับปัจจุบัน โดยสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) ที

"เศรษฐา" ควง "แพทองธาร" สวมผ้าไทยโทนสีช็อคกิ้งพิ้งค์ ร่วมประชุมคกก.ยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติครั้งแรก

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2566  ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศก่อนการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2566 ที่มีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง เป็นประธานการประชุมที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยเมื่อเวลา 14.20 น. น.ส.แพทองธาร ชินวัตร รองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ เดินทางถึงทำเนียบรัฐบาล ขณะที่นายเศรษฐา ในเวลา 14.30 น. ได้เป็นประธานในงาน Bangkok Post Forum 2023 โอกาสครบรอบ 77 ปี ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์  เสร็จแล้วได้เดินทางกลับเข้ามายังตึกไทยคู่ฟ้า พร้อมได้เปลี่ยนชุดเป็นเสื้อลายผ้าขาวม้า จากกระทั้งเวลา 14.57 น. นายเศรษฐา และน.ส.แพทองธาร เดินลงมาพร้อมกันจากตึกไทยฯ โดยนายเศรษฐา สวมเสื้อลายผ้าขาวม้าโทนสีช็อคกิ้งพิ้ง สีสดใส ขณะที่น.ส.แพทองธาร เคี่ยนผ้าขาวม้าที่เอว ท่ามกลางความฮือฮาของช่างภาพและสื่อมวลชนที่รอถ่ายภาพ โดยนายกฯได้หยุดยืนถ่ายภาพด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส นายกฯกล่าวว่า เป็นการประเดิมซอฟต์พาวเวอร์ ซึ่งอุ๊งอิงสวมผ้าไทยผ้าขาวม้าผูกเอว ผู้สื่อข่าวถามว่า ผ้าที่นำมาตัดเสื้อได้มาจากไหน นายกฯ กล่าวว่า เป็าผ้าขาวม้า ออกแบบโด

กรมพัฒน์ขานรับนโยบาย รมว.แรงงาน พิพัฒน์ ปี 67เร่ง Upskills รองรับค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือกว่า 4 ล้านคน

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2566  นางสาวบุปผา  เรืองสุด  อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า จากการที่รัฐบาลและกระทรวงแรงงานเตรียมปรับค่าแรงขั้นต่ำเป็น 400 บาทต่อวัน ในปี 2567 เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่พี่น้องแรงงานซึ่งนับตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบันเป็นต้นมาประเทศไทยมีการปรับค่าแรงขั้นต่ำทั้งหมด 4 ครั้ง ในรอบ 10 ปี ส่งผลให้กลุ่มผู้ประกอบการ นายจ้าง มีความกังวลจากการขึ้นค่าแรงงานดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนในการผลิต โดยในเดือนพฤศจิกายนนี้ จะมีความชัดเจนว่า วันที่ 1 มกราคม 2567 คนไทยกลุ่มลูกจ้างจะได้ค่าแรงขั้นต่ำเป็น 400 บาทต่อวัน และจะขึ้นทั่วประเทศหรือไม่นั้น นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เตรียมการที่จะหารือร่วมกับ นายจ้าง ลูกจ้าง และภาครัฐ เพื่อสรุปแนวทางที่ชัดเจนภายในเดือนพฤศจิกายน 2566 และประกาศเป็นของขวัญปีใหมปี 2567 ให้กลุ่มผู้ใช้แรงงาน ซึ่งหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณากำหนดค่าแรงขั้นต่ำ ประกอบด้วย ค่าครองชีพ ราคาสินค้าและบริการ ความสามารถของธุรกิจ สภาพเศรษฐกิจและสังคม และผลิตภาพแรงงาน ทั้งนี้ การปรับขึ้นค่าแรงดังกล่าวจะช่วยให้แรงงานมีฐานะความเป็นอยู่โดยรวม

แม่กองบาลีสนามหลวงประกาศ ฆราวาสเคยบวชสอบบาลีได้ สามารถสอบบาลีศึกษาในลำดับถัดไปได้

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2566   ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระพรหมโมลี แม่กองบาลีสนามหลวง ได้ลงนามในประกาศสำนักบาลีสนามหลวงเรื่อง แนวทางปฏิบัติการสอบความรู้ประโยคบาลีศึกษา เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2566