ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มกราคม, 2018

ฝึกเด็กอาชีวะอีสานรู้ทันสังคมออนไลน์วิถีพุทธ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณี จ.ศรีสะเกษ นิมนต์พระวิทยากรกระบวนการธรรมะโอดีฝึกเด็กอาชีวะกว่า 300 คนภาคอีสาน รู้ทันสังคมออนไลน์วิถีพุทธ วันที่ 1 ก.พ.2561 ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณี จ.ศรีสะเกษ พระปราโมทย์ วาทโกวิโท พระวิทยากรกระบวนการธรรมะโอดี นิสิตปริญญาเอก สาขาสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) เปิดเผยว่า  เป็นวิทยากรสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษาอาชีวศึกษา 12 สถาบันในภาคอีสาน จำนวน 300 คน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ วิทยาลัยต้นแบบด้านวิถีพุทธที่นำคำสอนทางพระพุทธศาสนาลงสู่วิถีชีวิตวิถีปฏิบัติ ทำให้มีนักศึกษาจำนวนมากเข้ามาเรียนเพราะได้ทั้งวิชาชีพ วิชาการ วิชาชีวิต ซึ่งดำเนินกิจกรรมโดยอุบาสิกา ดร.ระเบียบ ถิรญาณี ในฐานะผู้บริหาร ถือว่าเป็นวิทยาลัยต้นแบบของอาชีวศึกษาที่นำวิถีพุทธมาสู่ผู้บริหาร ครูและนักศึกษาอย่างแท้จริง "มนุษย์ทุกคนล้วนต้องการได้รับการพัฒนาที่ถูกต้อง วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีใช้การพัฒนาผ่านไตรสิกขาคือ ศีล สมาธิ ปัญญา และกระบวนการพัฒนาผ่านภาวนา 4 คือ กาย ศีล จิต ปัญญา ถือว่าวิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีให้โอกาสเด็กทุกรูปแบบ ซึ่งในอดีตเด็กจะผ่านเห

"พระว.วชิรเมธี"แนะใช้สื่อออนไลน์แบบรู้เท่าทัน

"พระว.วชิรเมธี"แนะใช้สื่อออนไลน์แบบรู้เท่าทัน บริโภคอย่างเป็นนาย  ลงทุนในตัวเอง พร้อมกับมีความรับผิดต่อสังคมและเพื่อนมนุษย์ ด้วยการประยุกต์คำสอนพระพุทธเจ้าเข้ากับศาสตร์สมัยใหม่ ขับเคลื่อนวงล้อพระธรรมสู่คนสมัยใหม่ พร้อมเตือนอย่าใช้เพื่ออย่าก่อให้เกิดความเกลียดชัง ระหว่างวันที่ 28-31 ม.ค. 2561  ที่หอประชุม มวก.48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา มีการประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 17 (คุณธรรมจริยธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน)  ซึ่งมีคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา จากสถานการศึกษาต่างๆ เข้าร่วมประมาณ  1,500รูป/คน  พิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 29 ม.ค.โดย พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ในฐานะอธิการบดี มจร เป็นประธาน พร้อมบรรยายโดยแนะให้ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 รวมทั้งหลักโอวาทปาติโมกข์ของพระพุทธเจ้า เป็นหลักแห่งการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม หากยึดหลักดังกล่าวในการพัฒนาสังคมจะเป็นไปไ

"มจร"มอบวิทยานิพนธ์สันติศึกษาแก่สถาบันพระปกเกล้า

ผอ.สันติศึกษา"มจร" นำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต เข้าพบผู้บริหาร อาจารย์สถาบันพระปกเกล้า รับการปลุกเร้าสร้างสังคมสันติสุขแก่สังคม พร้อมมอบวิทยานิพนธ์สาขาสันติศึกษา วันที่  31 มกราคม 2561 พระมหาหรรษา ธัมมหาโส ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติและหลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) เปิดเผยว่า ด้วยความเป็นศิษย์เก่าของสถาบันพระปกเกล้า ทั้งหลักสูตรการจัดการความขัดแย้งฯ และหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ (ปปร.15) จึงได้รับการปลุกเร้าให้มีธรรมฉันทะ มุ่งมั่นทำงานรับใช้สังคมในวิถีที่เหมาะสมกับสมณะ  ที่สำคัญยิ่ง คือ การได้รับการปลูกฝังจากครูบาอาจารย์ และผู้บริหารจากสถาบันพระปกเกล้า ที่เข้ามาทำหน้าที่ประคับประคองนักศึกษาของสถาบันรุ่นแล้วรุ่นเล่า อาศัยเหตุดังกล่าวจึงเป็นที่มาของการร่วมมือกันสร้างสรรค์สังคมสันติสุขในรูปแบบต่างๆ "จึงได้นำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต สันติศึกษา เข้าพบปะพูดคุย และแลกเปลี่ยนแนวทางการทำงานในการพัฒนาหลักสูตรสันติศึกษา และมอบวิทยานิพนธ์ สาขาสันติศึกษา แก่ศาสตราจารย์วุฒิสา

"รินโปเชลามะน้อย"ระลึกชาติได้เสด็จเยือนไทย

เมื่อเวลา 9.00 น.วันที่ 31 ม.ค.2561  พระพรหมสิทธิ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร พร้อมด้วยคณะสงฆ์วัดสระเกศ พระเถรานุเถระมีพระธรรมโพธิวงศ์ หัวหน้าพระธรรมทูตไทยสายอินเดีย-เนปาล ถวายการต้อนรับ สมเด็จพระราชินีอาชิ เชริง เป็ม วังชุก พร้อมด้วยพระธิดา และรินโปเชลามะน้อย เจ้าชายราชวงศ์ภูฏาน ที่มีพระชันษา 3 ปี ซึ่งสามารถระลึกชาติได้ พร้อมเจริญศาสนสัมพันธ์ พุทธเถรวาท - พุทธตันตรยาน ณ พระอุโบสถ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ ในโอกาสนี้ สมเด็จพระราชินีอาชิ เชริง เป็ม วังชุก พร้อมด้วยพระธิดา และรินโปเชลามะน้อย เจ้าชายราชวงศ์ภูฏาน ที่มีพระชันษา 3 ปี ซึ่งสามารถระลึกชาติได้ ประทานพระวโรกาส ให้พระพรหมสิทธิ กรรมการมหาเถรสมาคม พร้อมด้วยคณะสงฆ์ อีกทั้งพุทธศาสนิกชนจำนวนมาก เข้าถวายพระพร จากนั้นทรงเสด็จขึ้นไปสักการะบูชา พระบรมสารีริกธาตุ เป็นครั้งแรกที่ได้เสด็จมาเยือนวัดสระเกศ ณ บรมบรรพต (ภูเขาทอง) ซึ่งมีพระบรมสารีริกธาตุ ของเดิมแท้จากกรุงกบิลพัสดุ์ ประดิษฐานคู่กับพระอารามนี้(ภูเขาทอง) กว่า 100 ปี ทั้งทรงเห็นถึงความสำคัญของเจริ

"พระว.วชิรเมธี"พร้อมหนุนวิจัยป.เอกสันติศึกษา

"พระว.วชิรเมธี"มอบ450ทุนศึกษา"ประถม-ป.เอก"  พร้อมส่งเสริมสนับสนุนการทำวิจัย ป.เอก สันติศึกษา "มจร"  มุ่งเสริมสร้างการสื่อสารเพื่อสันติภาพ เป็นกระบอกเสียงให้มหาจุฬาฯสร้างสันติสุขให้กับสังคม ตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา เมื่อถึงวันที่ 29 มกราคม ศิษยานุศิษย์ของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ จ.เชียงราย ประธานศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ต่างเดินทางไปร่วมงานอายุวัฒนมงคล พร้อมกันนี้ยังได้ร่วมสมทบปัจจัยเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา พระภิกษุ สามเณรในพื้นที่จังหวัดเชียงราย รวมถึงพระนิสิต นิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ซึ่งเป็นสถานที่ที่พระมหาวุฒิชัยสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท  ที่ผ่านกระบวนการคัดเลือกจากคณะกรรมการบัณฑิตวิทยา มจร และมีเงื่อนไขคือเมื่อทำวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์สำเร็จการศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะต้องนำเล่มวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ไปมอบให้กับศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวันเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาต่อไป และปี 2561 นี้ก็เช่นเดียวกัน ได้จัดงานภายใต้ชื่อ "วันแห่งการให้ปีที่ 5"  แล

วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษโกอินเตอร์ส่งนิสิตเตรียมจัดถกสันติภาพที่สวีเดน

วันที่ 30 ม.ค.2561 พระราชธรรมสารสุธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์จังหวัดศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) รองเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษและคณะผู้บริหารวิทยาลัยสงฆ์ มจร ศรีสะเกษ นำคณะกราบลาพระพรหมสิทธิ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดสระเกศวรมหาวิหารประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ  เพื่อเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจที่วัดพุทธาราม ประเทศสวีเดน และเยี่ยมนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ   โดยมีพระวิเทศปุญญาภรณ์ (เจ้าคุณสวีเดน) เลขานุการสหภาพพระธรรมทูตยุโรป  ถวายการต้อนรับ พระวิเทศปุญญาภรณ์ กล่าวว่า ในการปฏิบัติศาสนกิจดังกล่าวมีลงนามสัญญาร่วมระหว่างวัดพุทธราม สวีเดนกับวิทยาลัยสงฆ์จังหวัดศรีสะเกษ เป็นความร่วมมือที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เพราะเป็นการทำงานระหว่างประเทศ ในการฝึกให้นิสิตได้ใช้ความรู้ความสามารถ และพัฒนาให้นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง และเป็นการฝึกนิสิตเพื่อรองรับงานในพระศาสนาในอนาคต ในยุค 4.0.   โดยในปี 2561 ในปีนี้จะรับนิสิตเพิ่มเป็น 5 รูป  จาก มจร ศรีสะเกษ  โดยการเดินทางในครั้งนี้คณะได้เยี่ยมวัดพุทธาราม. ที่เมืองสตอกโฮล์มและเมืองBonden "การเดินทางในครั้งนี้ใช้

"พระว."แนะคนเจนแซดต้องใช้สื่อให้เป็นมีงานทำ

"มจร"จัดประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 17  คุณธรรมจริยธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน อธิการบดีแนะยึดหลักพอเพียงร.9 -คำสอนพุทธเจ้าทำสังคมยั่งยืน ขณะที่พระว.วชิรเมธีชี้คนเจนแซดต้องใช้สื่อให้ดีมีงานทำ ใช้สื่อผิดที่มีสิทธิ์ตกงาน ระหว่างวันที่ 28-31 ม.ค. 2561  ที่หอประชุม มวก.48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา มีการประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 17 (คุณธรรมจริยธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน)  โดยพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 29 ม.ค.โดย พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ในฐานะอธิการบดี มจร เป็นประธาน พร้อมบรรยายความว่า หลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 รวมทั้งหลักโอวาทปาติโมกข์ของพระพุทธเจ้า เป็นหลักแห่งการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม หากยึดหลักดังกล่าวในการพัฒนาสังคมจะเป็นไปได้อย่างยั่งยืน ขณะที่พระครูปริยัติกิตติธำรง คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มจร  กล่าวว่า โ

"มจร"คลอดหลักสูตรป.ตรีพุทธนานาชาติ

"มจร"คลอดหลักสูตรป.ตรีพุทธนานาชาติ รองรับนิสิตต่างประเทศสร้างสันติสุขให้กับสังคมยุคดิจิทัล วันที่ 27 ม.ค.2561 พระธรรมปัญญาบดี นายกสภามหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) ได้ลงนามประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่องโครงสร้างหลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ พ.ศ.2561 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27  มกราคม 2561 เป็นต้นไป ทั้งนี้หลักสูตรปริญญาตรีในระดับนานาชาติ จะมี 120 หน่วยกิตเท่านั้น  เพื่อให้สอดรับกับนโยบายของมหาวิทยาลัย เพื่อดำเนินการเปิดสอนปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เน้นกลุ่มเป้าหมายนิสิตที่มีความสามารถพิเศษ (Talent) จากสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ ทั้งภาคพื้นยุโรป อเมริกา ออสเตรีย เอเซีย และเเอฟริกา  นิสิตกลุ่มนี้จะเข้ามาศึกษาพร้อมกับทุนที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรพระพุทธศาสนาต่างๆ ทั่วโลก เพื่อพัฒนาให้เป็นพระธรรมทูตที่สามารถออกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั่วโลก ทั้งด้านปริยัติและปฏิบัติ สอดรับกับความต้องการของสังคมโลกที่กำลังต้องการสันติสุขในสังคมยุคดิจิทัล พระมหาหรรษา ธัมมหาโส ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุ

ทำบุญวันเกิด95ปี"แผน วรรณเมธี"ประธานพ.ส.ล.

วันที่ 27 ม.ค.2561 ที่ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ สำนักงานใหญ่องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก กรุงเทพฯ พระโสภณวชิราภรณ์ เป็นประธานสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ในพิธีทำบุญขึ้นปีใหม่ที่จัดโดยองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พ.ส.ล.) และทำบุญวันเกิด 95 ปี นายแผน วรรณเมธี ประธานองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ในการนี้พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นผู้บรรยายธรรม 

มส.มอบโล่สื่อ-คนดีส่งเสริมคุณธรรม

วันที่ 25 ม.ค.2561 ที่ผ่านมา ที่สถาบันจัดการปัญญาภิวัฒน์ พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมมจิตโต) กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล "สาขาสื่อมวลชน ข่าวส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม" ตามที่ มูลนิธิคนดี (ประเทศไทย) ร่วมกับ บมจ. ซีพี ออลล์ จัดโครงการมอบรางวัล "คนดีประเทศไทย ปีที่ 9 ประจำปี 2559-2560" เพื่อเชิดชูบุคคล และสื่อมวลชนที่นำเสนอข่าวสารด้านคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง อันสร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคมไทย  รับรางวัล คนดีประเทศไทย ปีที่ 9 ประจำปี 2559-2560 มีดังนี้ 1.สาขาประชาชน รางวัลกิตติมศักดิ์ ได้แก่ นายอาทิวราห์ คงมาลัย หรือ ตูน บอดี้แสลม ผู้ดำเนินโครงการ “ก้าวคนละก้าว” เพื่อรณรงค์คนไทยร่วมสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์มอบแก่โรงพยาบาลต่างๆ 2.สาขาประชาชน ได้แก่ นายสุวรรณฉัตร พรหมชาติ พนักงานขับรถแท็กซี่วัย 38 ปี เจ้าของฉายาแท็กซี่อุ้มบุญทำหน้าที่รับผู้ป่วย ผู้พิการที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ไปส่งโรงพยาบาลโดยไม่คิดเงินมากว่า 20 ปี 3.สาขาประชาชน (สำนึกดี) ได้แก่ นา

ปศุสัตว์โคราชหนุนพัฒนาเถ้าแก่เล็กบัวใหญ่

วันที่ 26 ม.ค.2561 เทศบาลเมืองบัวใหญ่ ร่วมกับ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เปิดร้าน ซีพี พอร์ค ช็อป เถ้าแก่เล็ก ไพโรจน์ฟาร์ม ยกระดับร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์ได้มาตรฐานปลอดภัย ส่งมอบ เนื้อสัตว์ สด สะอาด ปลอดภัยและผลิตภัณฑ์คุณภาพจากซีพีเอฟ ตรวจสอบย้อนกลับได้ถึงต้นทาง ตรงถึงมือพี่น้องชาวบัวใหญ่ โดยมี น.สพ.พศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา และนายนิพนธ์ ลิ้มวงศ์ยุติ นายกเทศมนตรีเมืองบัวใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิดร้าน โดยมี นายประเสริฐ พุ่งกุมาร รองประธานกรรมการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ พร้อมด้วยนายเรวัติ หทัยสัตยพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร และคณะผู้บริหารซีพีเอฟ ร่วมด้วย           น.สพ.พศวีร์ กล่าวว่า กรมปศุสัตว์ได้เร่งพัฒนาสินค้าเกษตรและสินค้าปศุสัตว์ไทยให้ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ตลอดห่วงโซ่การผลิตตั้งแต่ระดับฟาร์มไปจนถึงสถานที่จำหน่าย เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้บริโภคอาหารที่มีคุณภาพ และปลอดภัย โดย ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ได้ร่วมกับซีพีเอฟ เดินหน้าสนับสนุนเถ้าแก่เล็ก และผู้ประกอบการยกระดับมาตรฐานร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์ ซีพี

เริ่มแล้ว!ขับเคลื่อน"ตำบลช่อสะอาดแห่งแรกของไทย"

หลักสูตรสันติศึกษา มจร ร่วมกับมูลนิธิต่อต้านการทุจริต มูลนิธิพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพ ป.ป.ช.จังหวัด ถกนายอำเภอปรางค์กู่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารและสมาชิกท้องถิ่น สพฐ.และกศน. ยกตำบลสวาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ต้นแบบนำร่อง วันที่ 25 มกราคม 2561ที่ผ่านมา หลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ภายใต้การนำของพระมหาหรรษา ธัมมหาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติและหลักสูตรสันติศึกษา มจร ร่วมกับมูลนิธิต่อต้านการทุจริต มูลนิธิพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดศรีสะเกษ (ป.ป.ช.) ร่วมกันปรึกษาหารือกับนายอำเภอปรางค์กู่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารและสมาชิกองค์การบริหารท้องถิ่นในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดศรีสะเกษ (สพฐ.)  และสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด (กศน.)   เพื่อหาแนวทางและแสวงหาฉันทามติในการพัฒนาตำบลต้นแบบในฐานะ "ตำบลช่อสะอาดแห่งแรกของประเทศไทย" ซึ่งการขับเคลื่อนตำบลช่อสะอาดครั้งนี้ จะเป็นการดำเนินการต่อยอดจากหมู่บ้านช่อสะอาดที่ได้โครงการจนประส

"อภิสิทธิ์"เตือน!ปชช.มองศก.ไทยแย่กว่ายุคต้มยำกุ้ง

 "อภิสิทธิ์"เตือน!ปชช.มองศก.ไทยแย่กว่ายุคต้มยำกุ้ง  แนะศาสนาต้องไม่แยกจากวิถีชีวิตชุมชน จากการเดินทางไปบรรยายเรื่อง "ประเทศไทยจะก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างไร" ที่ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร)  ของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์  แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ พระนิสิต นิสิต มจร และประชาชนทั่วไป เมื่อวันที่ 25 ม.ค.2561 ที่ผ่านมานั้น นายอภิสิทธ์ได้ชี้ให้เห็นถึงสภาพของสังคมโลกปัจจุบันที่เรียกว่า "โลกาวิวัฒน์" ที่มีความเจริญด้วยเทคโนโลยีโดยเฉพาะด้านการสื่อสารทำให้ประชาคมโลกไร้พรมแดน ขณะที่ประเทศไทยก็ได้ประกาศนำมาเป็นปัจจัยในการพัฒนาผลักดันให้เป็นประเทศที่เจริญแล้วหรือเรียกว่า "ไทยแลนด์ 4.0" แต่นายอภิสิสิทธิ์ก็เกรงว่า จะเป็นการพัฒนาที่ลืมรากฐานวัฒนธรรมไทย สูญเสียความเป็นอัตลักษณ์ไทยหรือไม่ เพราะต้องมีความพอดีหากมีความเป็นชาตินิยมหรือ "ไทยนิยม" แต่ก็ต้องเคารพกติกาของสังคมประชาคมโลก หรือกติกาโลกด้วย "เทคโนโลยีมีผลทั้งทางทำลายและสร้างสรรค์ เทคโนโลยีไม่ใช่แค่สะดวก แต่เ

"หนอนชาเขียว"คว้าแชมป์หน้ากากนักร้อง3

          วันที่ 25 ม.ค.2561 การแข่งขันในรายการสุดฮิต หน้ากากนักร้อง 3 (The Mask Singer) ทางช่องเวิร์คพอยท์ทีวี  เดินทางมาถึงรอบแชมป์ออฟเดอะแชมป์  ซึ่งแข่งกันระหว่าง หน้ากากหนอนชาเขียว แชมป์สาย B และหน้ากากนางอาย แชมป์สาย C  โดยมีการถ่ายทอดสดพร้อมกับผู้ชมทั้งประเทศ และผู้ชมยังมีส่วนร่วมด้วยการโหวตผู้เข้าแข่งขันที่ชื่นชอบผ่านทาง SMS อีกด้วย การแข่งขันเริ่มต้นด้วยการโชว์เพลงคู่ของทั้ง 2 หน้ากากในเพลง "มหาลัยวัวชน"  ก่อนที่หน้ากากหนอนชาเขียวโชว์เป็นคนแรกในเพลง "บางระจัน" ของคาราบาว ขณะที่หน้ากากนางอาย ใช้เพลงของ 25Hours สู้ เมื่อทั้งสองคนร้องเสร็จ โลกออนไลน์คาดเดาว่าหน้ากากหนอนชาเขียวไว้ 2 คน ระหว่าง บอย-อนุวัฒน์(บอย พีชเมคเกอร์) และ ปาล์ม Instinct ขณะที่หน้ากากนางอาย อาจจะเป็น อะตอม ชนกันต์,บิว เดอะวอยซ์ หรือ เก่ง ธชย และผู้ที่คว้าแชมป์รายการหน้ากากนักร้อง 3 (The Mask Singer 3) ชนะคะแนนโหวตจากผู้ชมนั่นก็คือ..."หน้ากากหนอนชาเขียว" ส่วนจะเป็นใครนั้นติดตามสัปดาห์หน้า ขณะที่หน้ากากนางอายคืออะตอม ชนกันต์ ........ (หมายเหตุ : ที่มา http://www.ba

โรดแม็พเลื่อนแล้ว!

มติสนช. 196ต่อ12 ยืดใช้กม.เลือกตั้ง ส.ส. 90 วัน เมื่อวันที่ 25 ม.ค.2561 ที่รัฐสภา มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) โดยมีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสนช. ทำหน้าที่ประธานในการประชุม เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวาระ 2 และ 3 จำนวน 178 มาตรา ทั้งนี้ ในการพิจารณามาตรา 2 การให้ร่างกฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้ภายหลังพ้น 90 วันนับจากการประกาศในราชกิจจานุเบกษานั้น นายวิทยา ผิวผ่อง ประธานกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้ชี้แจงถึงความจำเป็นในการขยายเวลาบังคับใช้ว่า เพื่อให้ประชาชนและพรรคการเมืองได้ศึกษาและทำความเข้าใจกฎหมายล่วงหน้า จะได้ไม่กระทำผิดโดยไม่เจตนา นอกจากนี้ ยังมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง 1.5 ล้านคนจะได้ปฏิบัติหน้าที่ได้โดยไม่ผิดพลาด ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องขยายระยะเวลาบังคับใช้กฎหมายออกไปเป็น 90 วัน อีกทั้งที่ผ่านมาก็มีกฎหมายหลายฉบับที่มีการขยายระยะเวลาบังคับใช้กฎหมายด้วย  ซึ่งมีสมาชิกทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย การพิจารณาดำเนินมาถึงเวลา 20.30 น. สมาชิกอภิปรายครบถ้วนทั้ง 178 มาตรา หลังจากนั้นที่ประชุม สน

"วิษณุ"เผยชงหลักสูตรแก้ขัดแย้งตั้งแต่อนุบาลตั้งสำนักงานแก้จน

วันที่ 25 ม.ค.2561 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้แถลงเรื่องแผนปฏิรูปประเทศไทยว่า ขณะนี้ประเทศไทยกำลังนับถอยหลังสู่การปฏิรูปประเทศครั้งใหญ่ 11 ด้านบวก 2 คณะ คือ ตำรวจและการศึกษา ทุกคณะร่างพิมพ์เขียวเสร็จแล้วได้ยกร่างที่หนึ่ง จนเป็นแผนปฏิรูปที่ชัดเจน และในเดือน มี.ค. หรือ ต้นเดือนเม.ย. จะเสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.) เพื่อพิจารณาและประกาศใช้  แล้วเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ทั้งนี้แผนปฏิรูป 11 ด้านนั้น แต่ละคณะที่น่าสนใจ อาทิเช่น คณะปฏิรูปการเมือง เน้นการสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วม แบบประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ เพื่อลดความขัดแย้งทางการเมือง โดยจะให้มีโรงเรียนประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่นด้วยการบรรจุเป็นหลักสูตรพิเศษสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงอุดมศึกษา  คณะปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม เน้นการให้ความช่วยเหลือด้านความเป็นธรรม คณะปฏิรูปเศรษฐกิจ เน้นการแข่งขันลดความเหลื่อมล้ำและความยากจน ด้วยการตั้งสำนักงานแก้ปัญหาความยกจน คณะปฏิรูปสื่อสารมวลชน เน้นดุลยภาพ เสรีภาพกับการกำกับด้วยความชอบธรรม หรือเสรีภาพบนความรับผิดชอบ , คณะปฏิรูปสังคม เน้นการสร้างบทบาทชุมชนให้เข้มแข็ง , คณะป

กองทัพภาค2สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวร

ปลัดกห.เป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่สนามหน้าตึกกองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี โคราช วันที่ 25 ม.ค.2561 พลเอกเทพพงศ์ ทิพยจันทร์ ปลัดกระทรวงกลาโหม ได้เป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมีพลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานดำเนินงาน  ที่ได้มีแนวคิดต้องการให้กำลังพลได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อเหล่านักรบ และทรงไว้ซึ่งความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวที่ได้นำพาชาติบ้านเมืองหลุดพ้นจากภัยสงครามการสูญเสีย จึงได้ดำเนินการจัดสร้างเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจสืบไป ณ สนามหน้าตึกกองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา

"มาร์ค"ชี้ทางไทยจะก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างไร

"มาร์ค"ชี้ทางไทยจะก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างไร  ปชป.พร้อมทำไพรมารีโหวตชี้ยืด 90วันซ่อนเร้น!! วัน 25 มกราคม  2561 ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ บรรยายพิเศษ  เรื่อง "ประเทศไทยจะก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างไร"  แก่พระนิสิต นิสิต มจร และประชาชนทั่วไป นายอภิสิทธิ์มองว่า สังคมไทยในอนาคตอันใกล้จะเป็นสังคมผู้สูงอายุในกระแสความเจริญทางด้านเทคโนโยลีการสื่อสารสู่ ส่งผลให้สังคมมีความเหลื่อมล้ำสูงเช่นเดียวกัน มีสภาพเป็นคนรวยกระจุกแต่คนจนกระจาย ดังนั้น แนวทางการบริหารประเทศจะต้องรับเสียงจากประชาชนอย่างเช่นประเทศจีนที่เปิดประเทศทำให้ก้าวมาสู้กับประเทศมหาอำนาจได้ ต้องมีหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมความคิด และกระจายอำนาจ ขณะที่นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีที่โฆษกกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพรป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.พูดถึงข้อเสนอแก้ไขมาตรา 2 ที่ให้ขยายเวลาบังคับใช้กฎหมายออกไป 90 วัน เพราะมีเหตุผลจริงๆ เป็นเรื่องการปฏิรูปการเมือง ให้ประชาชนเป็นเจ้าของพร

สาธุ!พระธรรมวิทยากรขอนแก่นจัดโครงการโลงศพเอื้ออาทร

สาธุ!พระธรรมวิทยากรขอนแก่นจัดโครงการโลงศพเอื้ออาทร แจกฟรีผู้ยากไร้แถมให้ข้าวสารผู้ไม่มีอันจะกิน วันที่ 24 มกราคม 2561 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระครูสมุห์อัครเดช โชติญาโณ  31 พรรษา พระธรรมวิทยากร รักษาการเจ้าอาวาสวัดสันติสุขวนาราม  ตั้งอยู่ทางเข้า ร.8 ค่ายสีหราชเดโชชัย ถ.มะลิวัลย์  ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น   ได้จัดโครงการมอบโลงศพแก่ชาวบ้านฟรี เพื่อช่วยเหลือผู้เดือดร้อนที่มีญาติ พี่น้องเสียชีวิตโดยไม่ต้องเสียเงิน โดยได้แจ้งให้ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมสมทบทุนจัดหาผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวคือ "พระครูสมุห์อัครเดช โชติญาโณ พระธรรมวิทยากร" ซึ่งได้มีผู้แจงความจำนงค์ร่วมบริจาคจำนวนหนึ่ง พร้อมกันนี้ทางวัดยังมีข้าวสารที่จะแจกจ่ายให้กับผู้ยากไร้ที่เดือดร้อน ไม่มีข้าวกินให้ติดต่อมารับข้าวสารที่วัดได้ฟรี โดยตั้งใจนำเงินที่ได้จากกิจนิมนต์-เทศนาธรรมไปซื้อข้าวสารไว้แจกจ่ายชาวบ้านผู้ยากไร้ทั้งหลายให้ได้มีข้าวกินอิ่มท้องเพื่อสร้างสังคมน่าอยู่ มีความเอื้ออาทรซึ่งกันและกันทั้งหมดนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือคนในสังคมอย่างทั่วถึง

"สุเทพ-พวก"เฮ!ได้ประกันตัวคนละ6แสน

เมื่อวันที่ 24 ม.ค.2561 ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ทนายความของ 9 แกนนำ กปปส. จำเลยคดีร่วมกันเป็นกบฏ ก่อการร้ายรวม 9 ข้อหา ฯได้ยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์เป็นกรมธรรม์ประกันภัย คนละ 800,000 บาท รวม 7.2 ล้านบาท เพื่อขอปล่อยชั่วคราว โดยศาลพิจารณาคำร้องและหลักทรัพย์แล้ว มีคำสั่งอนุญาตให้จำเลยทั้ง 9 ประกันตัวไป โดยตีราคาประกันคนละ 600,000 บาท และกำหนดเงื่อนไขห้ามจำเลยทั้งหมดออกนอกราชอาณาจักร เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาล

สภาสตรีฯ-สถ.ขึ้นดอยมอบเสื้อกันหนาวนักเรียน

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วยนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นางจิตรี จิวะสันติการ ประธานคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย - เชียงใหม่ นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ ประกอบพิธีถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ เนื่องในโอกาสครบ 10 ปีของกาสิ้นพระชนม์ พร้อมมอบเสื้อกันหนาวให้ไออุ่นแก่นักเรียนผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ และเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนผู้รับมอบ ณ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ดร.วันดี กล่าวว่าสืบเนื่องจากปัญหาสภาพอากาศหนาวเย็นที่ครอบคลุมทางภาคเหนือ-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีประชาชนได้รับผลกระทบจากภัยหนาว หลายครัวเรือนมีความเป็นอยู่ที่ลำบากและฐานะยากจน ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากขาดแคลนเสื

สสส.ยก"สุโขทัยโมเดล"นำรองธรรมนูญสุขภาพสงฆ์ทั่วไทย

"สสส."ยก"สุโขทัยโมเดล"นำรอง ขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ทั่วประเทศ หวังบูรณาการงานปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 พระราชวิมลเมธี เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ และเลขานุการ ครั้งที่ 1/2561 ณ วัดสังฆาราม อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ผอ.รพ.บ้านด่านลานหอย สรรพากรพื้นที่สุโขทัย ร่วมประชุมด้วย การนี้ มีพระราชวรมุนี,ดร. (พล อาภากโร,ป.ธ.9) รองเจ้าคณะภาค 6, รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) และประธานคณะทำงานโครงการจัดทำธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ เมตตาเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง "งานปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา และ การขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ระดับจังหวัด" พระราชวรมุนี กล่าวว่า การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา จะสำเร็จได้ต้องมีแผนยุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การปฏิบัติได้ เราต้องเริ่มจากเปลี่ยนวิธีคิด และคณะสงฆ์จังหวัดสุโขทัย เห็นไปในทิศ

ฉุน!"บิ๊กตู่"สั่งคุมงบอุดมศึกษาตลาดไม่ต้องการ ยกวิชา "ปรัชญา"มีค่ายามถกเถียง

เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2561ที่ผ่านมา นายปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร 1111/393 เรื่องข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้           ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา ได้นำเสนอกราบเรียนนายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา เพื่อทราบความเห็น เรื่องโครงการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในอุดมศึกษา เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก (ทุนพัฒนาอาจารย์) พ.ศ.2561-2580เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น           ในการนี้นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการเพิ่มเติมจึงใคร่ขอแจ้งข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีมาเพื่อโปรดทราบและโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยท่านนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้           1.ให้ศึกษาในประเด็นการเตรียมความพร้อมตั้งแต่ก่อนวัยเรียน/ประถม/มัธยม ให้ได้คนที่มีศักยภาพ ตรงความต้องการของประเทศอย่าง

ลาวหวังพึ่ง"มจร"!!ปฏิรูปสงฆ์-ร.ร.ปริยัติธรรม

รองประธานสงฆ์ลาวและอธิบดีกรมการศาสนา ลาว พร้อมคณะเยี่ยมชม มจร วังน้อย หวังยึดหลักพุทธเชื่อมสัมพันธ์ไมตรี ส่งเสริมความร่วมมือทั้งด้านปฏิรูปกิจการคณะสงฆ์ พระธรรมทูต และร.ร.พระปริยัติธรรม เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561ที่ผ่านมา ที่สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. กรรมการมหาเถรสมาคม อธิการบดี มจร  ได้มอบหมายให้พระราชวรเมธี,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ดร.พระมหาเวท มะเสไน รองประธานองค์การศาสนาสัมพันธ์ลาว (อพส.) และนายคะนองลิต สีสมบูน  อธิบดีกรมการศาสนา ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) และคณะ เข้าเยี่ยมชมกิจการงานจัดการศึกษาของ มจร เพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีด้านพระพุทธศาสนาระหว่างไทย-สปป.ลาว และส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการของคณะสงฆ์ ในการนี้พระโสภณวชิราภรณ์ ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ทางด้านพระพุทธศาสนาระหว่างไทย-สปป.ลาวมีมาช้านาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างพระสงฆ์และประชาชนชาวพุทธทั้งสองฝั่งโขง  มีพระสงฆ์ลา