ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก กันยายน, 2020

"ข้าวตราฉัตร" ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ใส่ใจผู้บริโภค คว้าประกาศนียบัตรรับรองเครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์

  นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบประกาศนียบัตรรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ ให้แก่ บริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จำกัดและกลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยมี คุณรดี สินพิเชธกร ผู้จัดการฝ่ายพลังงานและสิ่งแวดล้อม เป็นตัวแทนรับมอบ ภายในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2563 รางวัลนี้ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) มอบเพื่อเชิดชูเกียรติให้กับผู้ประกอบการ องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน ที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ซึ่งข้าวตราฉัตรดำเนินการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรมาต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบัน สามารถลดการปลดปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ได้ 7% ของผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิ และในปี 2563 นี้ บริษัทฯ ได้รับรองเครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ ข้าว กข. 43 ฉัตรไลท์ ที่มีค่าการปลดปล่อยคาร์บอน 2.47 กิโลกรัมคาร์บอนเทียบเท่าต่อ 1 กิโลกรัมข้าว ลดลงจากเดิม 37% ซึ่งต่ำที่สุดในผลิตภัณฑ์ข้าวที่ผลิตและรับรองเครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ ยังตอกย้ำความมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน กำหนด

ทูตสหรัฐฯนิมนต์พระพรหมบัณฑิตและผู้นำศาสนา แสดงความเห็นเสรีภาพการนับถือศาสนาในไทย

  วันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563 เวลา 14 - 16  น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีพระบัญชาให้พระพรหมบัณฑิต (ป.ธ.๙, ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคมหาบัณฑิต) กรรมการมหาเถรสมาคม รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่หนกลาง เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ไทย ประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก ได้ปฏิบัติหน้าที่แทนโดยเข้าร่วมอภิปรายในการประชุมเรื่องเสรีภาพในการนับถือศาสนา เพื่อสร้างข้อตกลงร่วมกันในการสนับสนุนเสริมสร้างและคุ้มครองเสรีภาพในการนับถือศาสนา โดยมีผู้นำจากทั้ง 5  ศาสนา ประกอบด้วย ศาสนาพุธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และศาสนาซิกซ์ เข้าร่วมประชุมการอภิปราย ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร    ทั้งนี้ตามการนิมนต์และเชิญของนายไมเคิล จอร์จ ดี ซอมบรี้ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ทั้งนี้มีความเป็นไปได้ว่าประเทศไทยจะมีบทบาทระดับนานาชาติ ก่อนหน้านี้นายไมเคิล พร้อมคณะได้เดินทางไปเยือนพบปะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 

"สันติศึกษา มจร" ขึ้นดอยช้าง ดึงพลังชาติพันธุ์สร้างชุมชนสันติสุข

"สันติศึกษา มจร" ขึ้นดอยช้าง เปิดเวทีดึงพลังชุมชนสร้างสันติสุขสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 ที่ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงบ้านดอยช้าง จังหวัดเชียงราย  พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผู้อำนวยการหลักสูตรสันติศึกษา และผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร)  นำคณาจารย์ และนิสิตลงพื้นที่ดอยช้าง  จังหวัดเชียงราย เพื่อดึงพลังชุมชนต่างๆ มาร่วมสร้างสันติสุขสัมพันธ์ผ่านการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อส่งเสริมแนวทางการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความแตกต่างทางความเชื่อ ศาสนา ประเพณี และชาติพันธุ์ ภายใต้งานวิจัยปริญญาเอก สาขาสันติศึกษา เรื่อง "กระบวนการสร้างสันติสุขสัมพันธ์ตามหลักสันติวิธีเชิงบูรณาการของชุมชนดอยช้าง จังหวัดเชียงราย  ของนางชนาภา ศรีวิสรณ์ พระมหาหรรษากล่าวว่า "ชุมชนดอยช้างมีกลุ่มคนอยู่อาศัย 5 ชาติพันธุ์ นับถือศาสนา 3 ศาสนา คือ พุทธ คริสต์ อิสลาม และอีกหนึ่งความเชื่อผีบรรพบุรุษ ถอยกลับไป 40 ปีก่อน ประชาชนมีความยากจน จึงเผาป่า ปลูกฝิ่น จึงทำให้เกิดโครงการพระราชดำริ ที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้กระตุ้นให้ปลูกกาแฟ และพืชต่างๆ จนบัดนี้ ทำให้ชนเผ่าต่าง

สถาบันพระปกเกล้าจับมือสันติศึกษา "มจร" เปิดหลักสูตรการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความปรองดอง

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563  พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร.ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) เปิดเผยว่า หลังจากสถาบันพระปกเกล้า สำนักงานศาลยุติธรรม และมหาจุฬาฯ ได้ลงนามความร่วมมือตั้งแต่ปี 2555 มจร และสำนักงานศาลยุติธรรมได้ทำงานร่วมกันพัฒนาผู้ไกล่เกลี่ยเพื่อทำงานเป็นผู้ประนอมในศาลต่างๆ จำนวนมาก "มาบัดนี้ สถาบันพระปกเกล้า และหลักสูตรสันติศึกษา มจร จึงได้จับมือกันออกแบบหลักสูตรวุฒิบัตรการมีส่วนร่วมเพือสร้างความปรอง รุ่น 1 เพื่อฝึกทักษะการใช้เครื่องมือในชุมชนและสังคม"  พระมหาหรรษา กล่าวและว่า ทั้งนี้ ดร.ถวิลวะดี บุรีกุล ผู้อำนวยการสำนักวิจัย และอาจารย์ศุภณัฏ เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง  สถาบันพระปกเกล้า พร้อมกับ ผศ.ดร.ขันทอง วัฒนประดิษฐ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาสันติศึกษา ได้นำประสบการณ์มาร่วมกันออกแบบหลักสูตรฯ อย่างละเอียดและใส่ใจ

"พระพรหมบัณฑิต-อนุชา"แถลง ชวนร่วมส่งเสริมท่องเที่ยวไทยเชิงพุทธ

"พระพรหมบัณฑิต-อนุชา" แถลงเชิญชวนชาวประชาชนทำบุญเนื่องในวันสำคัญทางศาสนา แนะร่วมกันส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนา พลิกฟื้นการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ที่ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธัมมจิตโต) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร พร้อมด้วยนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมแถลงข่าวเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมเนื่องในวันออกพรรษา 2563 "ออกพรรษา ใส่บาตร เติมบุญ หนุนชีวิต" โดยการสร้างกุศลตักบาตรเทโวโรหณะ และเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐินทานตามวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ  โอกาสนี้พระพรหมบัณฑิต กล่าวว่า ในช่วงเข้าพรรษาที่ผ่านมา ชาวพุทธได้ทำหน้าที่สำคัญ  4 ประการ คือ ศึกษาธรรม ปฏิบัติธรรม เผยแผ่ธรรม และอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา เมื่อกระทำมาตลอดแล้ว ในช่วงออกพรรษา ก็ควรทำความดีต่อไปเหมือนกับเกลือรักษาความเค็ม ทำความดีต่อเนื่องให้เป็นนิสัย เป็นพุทธบูชา ในส่วนของกิจกรรมสำคัญภายหลังจากวันออกพรรษา 1 วัน คือ การตักบาตร ที่เรียกว่า ตักบาตรเทโวโรหณะ และภายหลังการออกพรรษา

"อนุชา"แถลงย้ำภารกิจหลัก "พศ." นำหลักพุทธสร้างสันติสุขต่อสังคมอย่างยั่งยืน

"อนุชา"แถลงย้ำภารกิจหลัก "พศ." นำหลักพุทธสร้างสันติสุขต่อสังคมอย่างยั่งยืน  ออกพรรษาขอชวนคนไทยร่วมทำบุญใหญ่กระเศรษฐกิจจากภัยโควิด เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 30 กันยายน ที่ทำเนียบรัฐบาลนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงข่าวนโยบายการส่งเสริมงานด้านพระพุทธศาสนา ว่า โดยบทบาทหน้าที่ของสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นหน่วยงานในการที่จะสนองกิจกรรมของคณะสงฆ์ คณะสงฆ์และรัฐบาลด้วยการเสริมสร้างให้กิจกรรมทางพุทธศาสนามีความมั่นคงและยั่งยืน ตนมีแนวคิดที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ระบุบว่า "เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา สู่ความมั่นคง สังคมดำรงศีลธรรม นำสันติสุขอย่างยั่งยืน"   และที่ผ่านมาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ทำหน้าที่อย่างดี การทำงานก็ได้ยึดตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดนน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาบูรณาการร่วมกัน ให้วัดเป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมขับเคลื่อน ให้เกิดพลังผลักดันสังคม ให้มีความมั่นคง ยั่งยืน โดยมีกิจกรรม เช่น โครงการหมู่บ้านศีล 5 โครงการเศรษฐกิจจิตอาสา เป็นต้น การทำให้ประชาชนร่วมกิจกรรมต

"อะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะดอทคอม" ยก "อนุชา"แบรนด์เนม ทั้งด้านศาสนาและการเมืองในคดี"เจ้าคุณเอื้อน"

  เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563  เว็บไซต์อะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะดอทคอม ซึ่งเป็นเว็บของวัดไทยในลาสเวกัส สหรัฐอเมริกาได้เขียนวิเคราะห์ในหัวข้อ “ตีกรรเชียงริมโขง ! อนุชาว่ายน้ำตามวิษณุ ยังไม่ได้รับรายงานเรื่องเจ้าคุณเอื้อน ขอคุยกันก่อน ละเอียดอ่อน ยังพูดอะไรไม่ได้”ไว้น่าสนใจว่า อา..โบราณว่า "พูดดีเป็นศรีแก่ปาก แต่ถ้าพูดมากปากจะเป็นสี" วันนี้ มีตัวอย่างการพูดดีและพูดมากอย่างชัดเจน นั่นคือการพูดของ พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ที่ปรึกษานายกฯด้านกิจการพระพุทธศาสนา ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกฯด้านกฎหมาย และนายอนุชา นาคาศัย เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ และ รมต.ประจำสำนักนายกฯ กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ต่อกรณี "เจ้าคุณเอื้อน" วัดสามพระยา ที่ศาลอุทธรณ์ "สั่งยกฟ้อง" และกลับวัดไปห่มผ้าเหลือง           ดร.วิษณุ เครืองาม นั้น ถือเป็นกูรูทางด้านกฎหมายของประเทศไทย อยู่มาหลายสมัยหลายรัฐบาล รู้ทุกอย่างพูดได้ทุกเรื่อง พูดดำเป็นขาว-ขาวเป็นดำก็ทำมาแล้ว วันก่อนยังตอบกระทู้ในสภาอย่างฮาเลยว่า "รัฐบาลไม่ได้ยึดจีวรพระไว้ จึงคืนผ้าเหลืองให้ไม่ได้ และบวชให้ก็ไม่ได้ด้วย เพราะเป็นอุป

มติครม.เห็นชอบ "ศิษย์เก่ามหาจุฬาฯ" ผงาดคุม "กรมการศาสนา"

วันที่ 29 กันยายน 2563  ที่ประชุม คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง ในกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ผู้ครองตำแหน่งอยู่เดิมจะเกษียณอายุราชการ และเพื่อการสับเปลี่ยนหมุนเวียน จำนวน 4 ราย ดังนี้           1.นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ไปดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง (นักบริหาร ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวัฒนธรรม           2.นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวัฒนธรรม ไปดำรงตำแหน่ง อธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม            3. นายกฤษฎา คงคะจันทร์ รองปลัดกระทรวง (นักบริหาร ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวัฒนธรรม ไปดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวัฒนธรรม           4.  นายประสพ เรียงเงิน ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวัฒนธรรม ไปดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรว

“ชวน”บรรยายย้ำกับผู้นำศาสนาอิสลาม! ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดี

วันที่ ๒๙ กันยายน 2563  เพจ Democrat Party, Thailand พรรคประชาธิปัตย์ ได้โพสต์ข้อความว่า “ชวน” บรรยาย  เรื่อง "วิวัฒนาการความก้าวหน้าประชาธิปไตยแบบไทย" ย้ำ ! ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดี ให้ทำประโยชน์ต่อประเทศชาติ  (๒๘ ก.ย. ๖๓) เวลา ๑๑.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ อาคารรัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้การต้อนรับ นายคัมภีร์ ดิษฐากรณ์ ที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรีด้านแผนงานและโครงการ พร้อมด้วยคณะกรรมการสถาบันพัฒนาผู้นำศาสนาอิสลาม สำนักจุฬาราชมนตรี คณะผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร "การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำศาสนา ยุคใหม่" รุ่นที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และหลักสูตร "พัฒนาศักยภาพอิหม่าม" รุ่นที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓  ตลอดจนเจ้าหน้าที่สำนักจุฬาราชมนตรี ในโอกาสศึกษาดูงาน ณ รัฐสภา โดยมี คณะทำงานประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร ร่วมต้อนรับ  ในการนี้ นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้เกียรติบรรยายสรุป เรื่อง "วิวัฒนาการความก้าวหน้าประชาธิปไตยแบบไทย" ว่า ทุกคนต้องแสวงหาความรู้ เพื่อตามโลกและตามบ้านเมืองให้ทัน ความรู้ที่มีไม

"วิษณุ" หารือ ผู้แทนจุฬาราชมนตรี พัฒนาสินค้าฮาลาล หวังส่งออกในตลาดโลกเพิ่มขึ้น

วันที่ 28 ก.ย.2563 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบ ประกาศนียบัตร ให้กับผู้ผ่าน การอบรมหลักสูตร “พัฒนาภาวะผู้นำศาสนายุคใหม่” รุ่นที่ 4 และหลักสูตร “พัฒนาศักยภาพอิหม่าม” รุ่นที่ 2 ประจำปี 2563 จาก 20 จังหวัด รวม 50 คน พร้อมกันนี้ มอบประกาศนียบัตรกิตติมศักดิ์ ให้แก่ นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา           โดยนายวิษณุ มอบนโยบาย ให้กับผู้เข้าผ่านการอบรม ทั้ง 2 หลักสูตร ว่า รัฐบาลต้องขอบคุณ สำนักจุฬาราชมนตรี ที่จัดตั้ง สถาบันพัฒนาผู้นำศาสนาอิสลามขึ้น ซึ่งเป็นไปตามดำริของจุฬาราชมนตรี ตั้งแต่ ปี 2560 โดย รัฐบาลชื่นชมการดำเนินการของหลักสูตร เพราะนายกรัฐมนตรี และรัฐบาล ต้องการให้เกิดการฝึกอบรมขึ้น เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านต่างๆ ไม่ใช่แต่เพียงด้านศาสนาอิสลามเท่านั้น เพราะฉะนั้น การที่สถาบันพัฒนาผู้นำศาสนาอิสลาม ตั้งขึ้นและมีการจัดอบรม ถือเป็นหลักสูตรที่มีประโยชน์ ช่วยให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สำหรับผู้นำศาสนาอิสลาม และอิหม่าม รัฐบาลต้องการให้พัฒนา และดำเนินการให้เกิดความก้าวหน้า ของหลักสูตรนี้ต่อไป           นอกจากนี้ ตนเองได้หารือร่วมกับ ผู้แทนจุฬาราช

"อนุชา" ชู "หมู่บ้านรักษาศีล 5 โมเดล" สร้างความสมานฉันท์สังคมไทย

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 26 ก.ย. 2563 ที่บ้านหนองสังข์ ตำบลหนองสังข์ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5" (ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำหรับโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 เป็นโครงการที่มีความสำคัญและเป็นภารกิจของคณะสงฆ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยประชาชนได้น้อมนำหลักเบญจศีล หรือศีล 5 มาประยุกต์และปรับใช้ในการดำเนินชีวิต ส่งผลให้ประชาชนมีวิถีชีวิตที่ดีขึ้น สังคมมีความสงบร่มเย็น ประชาชนในชาติมีความสามัคคีปรองดอง สมานฉันท์ โอกาสนึ้ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวชื่นชมคณะสงฆ์ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคีเครือข่าย และพี่น้องประชาชนที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการนี้ให้ประสบผลสำเร็จ พร้อมกล่าวย้ำว่า โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยมีหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยว และเชื่อมั่นว่าโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ฯ จะสามารถต่อยอดพัฒนาให้เกิดความเจริญก้าวหน้

"หญิงหน่อย"ลาออก! ปธ.ยุทธศาสตร์เพื่อไทย

เมื่อวันที่ 25 กันยายน คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ได้โพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊ก ลาออกจากประธานกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย โดยระบุว่า "เรียนพี่น้องประชาชนที่เคารพ วันนี้ดิฉันได้ขอลาออกจากประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยแล้ว           ต่อจากนี้ถึงแม้ดิฉันจะไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยแล้วก็ตาม แต่ดิฉันยังเป็นสมาชิกพรรคที่พร้อมจะยืนหยัด ต่อสู้เคียงข้างกับพี่น้องประชาชนในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย และร่วมผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญกับพี่น้องประชาชนให้สำเร็จ ตามแนวทางที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ได้เสนอไว้ทั้ง 5 ญัตติ สุดท้าย ดิฉันขอกราบขอบพระคุณพี่น้องประชาชนทุกท่าน ที่ได้สนับสนุนพรรคเพื่อไทยในช่วงที่ดิฉันได้ทำหน้าที่ให้กับพรรคมาโดยตลอด จนทำให้พรรคชนะการเลือกตั้งเป็นลำดับ 1 ของประเทศได้จำนวน ส.ส. มากที่สุด ขอขอบคุณกรรมการยุทธศาสตร์ของพรรคทุกท่านที่ทำงานอย่างหนักเพื่อพรรคมาโดยตลอด และขอขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคทุกท่านที่ได้ร่วมทำงานกันมาด้วยความเสียสละทุ่มเทเพื่อพี่น้องประชาชน และร่วมผลักดันญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญดังกล่าวอย่างเต็มความสามารถ"

ปชป.รับเรื่องช่วยดำเนินการ เรื่องที่ดินมัสยิดดารุ้ลอะมีนสีคิ้ว เข้าร่วมโครงการ คทช.

วันที่ 25 กันยายน 2563  ห้องทำงานเลขานุการประธานรัฐสภา พ.ต.อ.สุรินทร์ ปาราเร่ ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ และนายราเมศ  รัตนะเชวง เลขานุการประธานรัฐสภา รับยื่นหนังสือจากนายปรีชา กาซัน กำนัน ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้ พล.ต.ต.สุรินทร์   มอบอำนาจให้นายปรีชา กาซัน กำนัน ต.คลองไผ่  ดำเนินการเรื่องที่ดินของมัสยิด ดารุ้ลอะมีน เพื่อนำที่ดินดังกล่าวเข้าร่วมโครงการคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ในที่ดินของรัฐให้ถูกต้องตามกฏหมาย อันจะมีผลให้พื้นที่ดังกล่าวอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการมัสยิดอย่างถูกต้อง เนื่องจากอาคารมัสยิดดารุ้ลอะมีน ได้ก่อสร้างอยู่บนพื้นที่ที่อยู่ในป่าไม้สงวนแห่งชาติเขาเตียน เขาเขื่อนลั่น และป่าปากช่องหมูสี ตั้งแต่ปี 2520 ซึ่งมัสยิดดังกล่าวมีความสำคัญและใช้เป็นศาสนสถานของพี่น้องชาวมุสลิม ในการนี้ คณะกรรมการมัสยิด ได้พิจารณาเห็นว่าพื้นที่ในการก่อสร้างมัสยิดยังคงเป็นพื้นที่ของป่าไม้สงวนแห่งชาติ และหน่วยงานรัฐได้เขามารังวัดเพื่อบริหารจัดการพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ  ดังนั้นหากไม่ดำเนินการเรื่องที่ดินให้ถูกต้อง อาจถูกรื้อถอนมัสยิ

"นภาพร"อัดรัฐบาล-ส.ว.เล่นการเมืองไม่เห็นหัวปชช.

วันที่ 25 ก.ย.2563 น.ส.นภาพร เพ็ชร์จินดา ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย กล่าวถึงการจับมือกันระหว่าง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.) ฝ่ายรัฐบาลกับสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) เพื่อเลื่อนการลงมติรับหลักการญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญในวาระ 1 ออกไปอีก 1 เดือน โดยอ้างว่า ส.ว.ยังไม่ค่อย           เข้าใจหลักการจึงต้องศึกษาเพิ่มเติมด้วยการตั้งกรรมาธิการขึ้นมาศึกษาอีก ว่า ถือเป็นการเล่นการเมืองที่ไม่เห็นหัวประชาชน และเป็นการตอกย้ำอีกครั้งว่า ประชาธิปไตยไม่มีวันงอกออกมาจากปลายกระบอกปืนการเลื่อนลงมติดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า ผู้ที่ไม่ได้มาจากประชาชนอย่างแท้จริง แต่ถูกทำคลอดออกมาจากระบอบเผด็จการ จะไม่มีวันฟังเสียงประชาชนหรือทำตามความต้องการของประชาชน แต่จะพยายามทำทุกอย่างเพื่อรักษาอำนาจและผลประโยชน์ของเครือข่ายพรรคพวกตัวเองเอาไว้ โดยไม่สนใจว่า ประชาชนจะรู้สึกอย่างไรหรือการเมืองจะนำไปสู่ความขัดแย้งรุนแรงหรือไม่ ตนไม่ทราบถึงเจตนาของฝ่ายรัฐบาลและกลุ่ม ส.ว. ที่เลื่อนการลงมติออกไปว่าต้องการอะไรกันแน่ เพราะหากจะอ้างว่าต้องการใช้เวลาศึกษาเพิ่มเติมด้วยการตั้งกรรมาธิการขึ้นมาอีกก็ฟังไม่ขึ้น เพราะที่ผ่านมาก็มีการตั้งคณะกรรมาธิ

ม.มหิดลสนองพระราชดำริ ให้โอกาสสามเณรวัดไผ่ดำ ศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563  หน้าที่ของวิชาชีพพยาบาลไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะในโรงพยาบาลเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมไปถึงที่อยู่อาศัย และชุมชนของผู้ป่วย โดยมุ่งให้ผู้ป่วยได้รู้จักการดูแลตัวเองอย่างต่อเนื่อง รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยมหิดล โดย คณะพยาบาลศาสตร์ ได้เริ่มดำเนินการโครงการสร้างเสริมสุขภาพสามเณรโรงเรียนวัดกฤษณเวฬุพุทธาราม (วัดไผ่ดำ) ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 จนถึงปัจจุบัน โดยเป็นโครงการที่อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปีนี้นับเป็นปีที่ 17 วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรคแก่สามเณร รวมถึงการนำไปประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว ซึ่งสามเณรส่วนหนึ่งเป็นลูกหลานของชาวบ้านที่ยากไร้ขาดแคลน ระยะเวลาที่ผ่านมา โครงการสร้างเสริมสุขภาพสามเณรโรงเรียนวัดกฤษณเวฬุพุทธาราม (วัดไผ่ดำ) ได้สำรวจทางสุขภาพของสามเณรวัย 12 - 19 ปีที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวนกว่า 1,000 รูป พบว่าส่วนใหญ่มีปัญหาด้านสุขอนามัย ขา

แนะแนวพัฒนาพุทธอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง จัดการศึกษา-เผยแผ่ให้เป็นระบบ

     "ผอ.สันติศึกษา มจร" เสนอให้พัฒนาพุทธในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เป็นหนึ่งกลุ่มยุทธศาสตร์ ตอบโจทย์การศึกษาและการเผยแผ่อย่างเป็นระบบ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 ที่วิทยาลัยสงฆ์นครพนม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผู้อำนวยการหลักสูตรสันติศึกษา และผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร ได้รับนิมนต์ให้ไปเป็นองค์ปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ "ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง" แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตของวิทยาลัยสงฆ์นครพนม มจร และมหาวิทยาลัยนครพนม นำโดย ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์   พระมหาหรรษา กล่าวว่า เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพในการพัฒนาการศึกษาและการเกิดแผ่พระพุทธศาสนาในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงอย่างเป็นระบบ และตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ครอบคลุมทุกมิติ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดทำแผนเป็นกลุ่มยุทธศาสตร์ (Cluster) เพราะจะทำให้เห็นถึงวิถีชีวิตที่สัมพันธ์กับพระพุทธศาสนา ศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง "แกนนำหลักที่มีศักยภาพในการดำเนินการเรื่อง

ดร.นิยมร่วมในพิธีคืนสมณเพศ แก่อดีตพระพรหมดิลก ศาลอุทธรณ์ยกฟ้องคดีฟอกเงินทอนวัด

  เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563   ตามที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง นัดอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีหมายเลขดำ อท.196/2561 คดีฟอกเงินทุจริตจัดสรรงบประมาณสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ของวัดสามพระยา ที่พนักงานอัยการสำนักงานคดีปราบปราบการทุจริต 1 เป็นโจทก์ยื่นฟ้องอดีตพระพรหมดิลก (เอื้อน หาสธมฺโม) อดีตเจ้าอาวาสวัดสามพระยา, กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) และเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร กับอดีตพระอรรถกิจโสภณ (สมทรง อรรถกฤษณ์) และเลขาฯเจ้าคณะกรุงเทพ เป็นจำเลยที่ 1-2 โดยศาลอุทธรณ์ได้พิพากษายกฟ้องนั้น  ดร.นิยม เวชกามา ส.ส.สกลนคร พรรคเพื่อไทย  ซึ่งได้เดินทางไปร่วมฟังคำพิพากษาและได้ร่วมในพิธีสวดมนต์การกลับคืนสมณเพศ อดีตพระพรหมดิลก เจ้าอาวาสวัดสามพระยา  ที่พระอุโบสถวัดสามพระยา   ในเวลาต่อมา โดย ดร.นิยม ระบุว่า "ขอกราบขอบพระคุณทุกๆ คนที่เป็นพุทธศาสนิกชนร่วมปกป้องพระศาสนา สำหรับผมยังเดินเรื่องดำเนินการต่างๆ เพื่อพระพุทธศาสนาต่อไปครับ"

พระมหาไพรวัลย์ จี้ "พศ." ชง "มส." คืนสมณเพศให้กับอดีตพระพรหมดิลก

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563  พระมหาไพรวัลย์ วรวณฺโณ พระนิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้แสดงความเห็นต่อกรณีที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง นัดอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีหมายเลขดำ อท.196/2561 คดีฟอกเงินทุจริตจัดสรรงบประมาณสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ของวัดสามพระยา ที่พนักงานอัยการสำนักงานคดีปราบปราบการทุจริต 1 เป็นโจทก์ยื่นฟ้องอดีตพระพรหมดิลก (เอื้อน หาสธมฺโม) อดีตเจ้าอาวาสวัดสามพระยา, กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) และเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร กับอดีตพระอรรถกิจโสภณ (สมทรง อรรถกฤษณ์) และเลขาฯเจ้าคณะกรุงเทพ เป็นจำเลยที่ 1-2 โดยศาลอุทธรณ์ได้พิพากษายกฟ้องความว่า   ต้องไม่ใช่แค่เรื่องของการยกฟ้องแล้วให้จบกันไปอย่างนี้นะ ต้องไม่ใช่เรื่องของการบอกว่า "มันเป็นคราวเคราะห์หรือกรรมเก่าของจำเลยเอง" อีกต่อไป ถึงเวลาแล้วที่เราควรจะต้องทำอะไรให้เป็นมาตรฐานกันเสีย ถึงเวลาที่จะต้องมาแก้ไขปรับปรุงในกฎระเบียบที่ไม่เป็นธรรม ที่ขัดต่อหลักของสิทธิและเสรีภาพ พระก็พลเมือง ควรได้รับการปฎิบัติในทางกฎหมายอย่างเท่าเทียมเสมอเหมือนกับผู้อื่น ต่อกรณีนี้ ถึงในที่สุด

อธิบดีกรมการศาสนาเปิดอบรมหลักสูตร "พัฒนาภาวะความเป็นผู้นำศาสนายุคใหม่"

เมื่อวันที่ 22 กันายน 2563  เพจกรมการศาสนาได้โพสต์ข้อความว่า วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร "พัฒนาภาวะความเป็นผู้นำศาสนายุคใหม่" ประจำปี 2563 รุ่นที่ 4 โดย สถาบันพัฒนาผู้นำศาสนาอิสลาม สำนักจุฬาราชมนตรี และร่วมบรรยายหน้าที่และภารกิจของกรมการศาสนา ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตวิทยาเขตร่มเกล้า เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

"มจร วิทยาเขตสุรินทร์" นำนิสิตลงพื้นที่ศึกษาวัฒนธรรมพุทธ ใน"อารยธรรมขอม-ทวารวดี"อีสานใต้

วันที่ 21 ก.ย.2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยทางพระพุทธศาสนา มีปรัชญาของมหาวิทยาลัยว่า "ศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม"  มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิต วิจัยและพัฒนา ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมในด้านการจัดการศึกษาตามหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนามีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้และเชี่ยวชาญในพระพุทธศาสนา สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์และวิจัยวิชาการด้านพระพุทธศาสนาได้อย่างแตกฉาน  เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้นำสังคมด้านจิตใจและปัญญา และเพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถนำพุทธธรรมไปประยุกต์ใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและพัฒนาชีวิตและสังคม นอกจากนี้ยังมุ่งพัฒนานิสิตให้มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ 9 ประการ ได้แก่มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงทางสังคมมีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนามีความสามารถในการแก้ปัญหา มีความใฝ่รู้ใฝ่คิด มีน้ำใจเสียสละเพื่อส่วนรวม มีโลกทัศน์กว้างไกล  มีความเป็นผู้นำด้านจิตใจและปัญญาและมีความมุ่

"สันติศึกษา มจร" ร่วมกับคณะสงฆ์ปทุมธานี จัดอบรมพัฒนาศักยภาพพระวินยาธิการปทุมธานี

วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2563 ที่ห้องปลูกศรัทธา ศูนย์นวัตกรรมรักษ์วัด รักษ์สิ่งแวดล้อม วัดพระธรรมกาย  พระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต พระอารามหลวง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติหน้าที่ของพระวินยาธิการจังหวัดปทุมธานี เชิงพุทธบูรณาการ จัดอบรมระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน พ.ศ. 2563 มีพระวินยาธิการในจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมโครงการ จำนวน 62 รูป  พิธีเริ่มด้วยประธานสงฆ์จุดเทียนธูปนำบูชาพระรัตนตรัย ต่อด้วยพระครูสังฆรักษ์รังสฤษดิ์ อิทฺธิจินฺตโก เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย และพระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร.ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) วิปัสสนาจารย์  ถวายสักการะแด่ประธานสงฆ์ จากนั้น พระมหานพพร ปุญฺญชโย ปธ.9 รองผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาสันติศึกษา มจร กล่าวถวายรายงาน  การนี้ พระธรรมรัตนาภรณ์  ประธานสงฆ์กล่าวให้โอวาทความตอนหนึ่งว่า  พระวินยาธิการ ต้องมีกัลยาณมิตรธรรม ซึ่งประกอบด้วยคุณสมบัติของกัลยาณมิตร 7 ประการ ได้แก่ 1.ปิโย น่ารัก 2.ครุ หนักแน่น น่าเคารพ 3.ภาวนี

“ชวน”นำทัพ"ปชป."คนรุ่นเก่า-ใหม่ ติดอาวุธโซเชียลมีเดีย

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ กทม. พรรคประชาธิปัตย์ นำโดยนายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคฯ และประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ กทม. จัดอบรมฝึกปฏิบัติการ “การใช้โซเชียลมีเดียเพื่อสื่อสารทางการเมือง” รุ่นที่ 1 โดยทีมวิทยากรมืออาชีพผู้เชี่ยวชาญ นางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย รองโฆษกพรรคฯ และนักกลยุทธ์สื่อสารการตลาด นายชานน สัมพันธารักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านโซเชียลมีเดีย และนายบดินทร์ สิมาภรณ์วณิชย์ ช่างภาพโฆษณามืออาชีพ โดยมีนายปริญญ์ พานิชภักดิ์ รองหัวหน้าพรรคฯ และหัวหน้าทีมเศรษฐกิจทันสมัยให้เกียรติมาเปิดงานและชี้ให้เห็นถึงความสำคัญ โดยมีบุคคลสำคัญของพรรคได้แก่นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และอดีตหัวหน้าพรรค ได้ให้ความสนใจมาร่วมอบรมพร้อมกับอดีต ส.ส. ผู้สมัคร ส.ส. อดีต ส.ก. อดีต ส.ข. และทีมผู้ช่วย รวมทั้งผู้สนใจทำงานให้พรรคในพื้นที่ กทม. เป็นจำนวนมาก ถือเป็นการผสมผสานกันทั้งคนเก่า-ใหม่ ภายใต้แนวคิด “คนมีไฟ หัวใจดิจิตัล”

NIA เผยความสำเร็จ ‘โลกนวัตกรรมเสมือนจริง’ ปีหน้าชวนคนไทยก้าวสู่ ‘DeepTech Rising’

NIA เผยความสำเร็จ ‘โลกนวัตกรรมเสมือนจริง’ งาน Startup Thailand x Innovation Thailand Expo 2020 ปีหน้าชวนคนไทยก้าวสู่ ‘DeepTech Rising’   เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เผยถึงความสำเร็จของงานสตาร์ทอัพไทยแลนด์และอินโนเวชั่นไทยแลนด์เอ็กซ์โป 2020 (Startup Thailand x Innovation Thailand Expo 2020)  ที่เพิ่งผ่านพ้นไปว่า เป็นการผนึกกำลังครั้งสำคัญของเหล่าสตาร์ทอัพและนวัตกรรมชั้นนำของไทยที่ เข้ามาร่วมกันแสดงศักยภาพด้านนวัตกรรมของประเทศในการจัดงานในรูปแบบโลกนวัตกรรมเสมือนจริง ‘Virtual World’ ครั้งแรกของประเทศ เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ประเทศผ่านพ้นจากวิกฤติที่เกิดขึ้นทั่วโลก นับเป็นการเปิดมิติใหม่แห่งนวัตกรรมการจัดงานเสมือนจริงที่สมบูรณ์แบบที่ไม่เพียงแสดงให้เห็นถึงศักยภาพด้านนวัตกรรมที่แข็งแกร่งของประเทศไทย แต่ยังสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้เกิดขึ้น ในการรวมหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งสตาร์ทอัพ เอสเอ็มอี บริษัทขนาดใหญ่ หน่วยงานรัฐและสถาบันการศึกษาชั้นนำของไทยหรือระดับโลกมารวมกันในงานเดียว เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบนวัตก

"เอนก"พร้อมหนุน "ม.สงฆ์" ปรับตัว เข้าสู่ยุค New Normal นำสื่อดิจิทัลสื่อธรรมแก้ปัญหาสังคม

เมื่อวันที่ 16  กันยายน 2563  ที่ผ่านมา ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวปาฐกถาพิเศษเกี่ยวกับนโยบายและทิศทาง "มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาในการพัฒนาประเทศชาติ" ที่หอประชุม สุชีพปุญญานุถาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย(มมร)  พุทธมณฑล จ.นครปฐม ศ.ดร.เอนก กล่าวว่า เริ่มแรกของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งแรกที่เริ่มประยุกต์หลักพระพุทธศาสนาให้เข้ากับสังคมสมัยใหม่ โดยจัดการศึกษาแบบสมัยใหม่ มีลักษณะแตกต่างจากการเล่าเรียนภาษาบาลี ตามประเพณีแบบเดิม จะเรียกว่า เปลี่ยนจากเดิมที่พระสงฆ์เน้นเรียน "ทางธรรม" ก็ให้เข้าใจ "ทางโลก" มากขึ้น  เพื่อที่จะได้ใช้ธรรมะมาช่วยแก้ปัญหาของสังคมหรือพัฒนาประเทศแต่ในสมัยปัจจุบันโลกได้มีความซับซ้อนมากกว่าในอดีต (complex) และเปลี่ยนแปลงเร็วมาก (disruption) จนทำให้เกิด "ฐานวิถีชีวิตใหม่" หรือเรียกกันว่า New Normal ซึ่งทำให้วิถีชีวิตและสังคมเปลี่ยนจากอดีตอย่างสิ้นเชิง มหาวิทยาลัย พระพุทธศาสนาก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับการเร

"ราเมศ"เรียกร้อง"ผบ.ตร."เร่ง หาตัวคนทำร้าย"ผู้กองปูเค็ม"

วันที่ 17 ก.ย.2563 นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ได้กล่าวถึงกรณีที่มีคนรุมทำร้ายผู้กองปูเค็มว่า ผมไม่เคยรู้จักกับผู้กองปูเค็มเป็นการส่วนตัว แต่ไม่ว่าในสังคมจะมีความขัดแย้ง หรือมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็แล้วแต่ ก็ไม่ควรที่จะมีการใช้ความรุนแรง ทำร้ายร่างกายกันถึงขนาดนี้  บ้านเมืองมีกฎหมาย การกระทำเช่นนี้เสมือนหนึ่งว่าบ้านเมืองไร้ขื่อแป ผู้กองปูเค็มอาจจะมีทั้งคนชอบและไม่ชอบ แต่อยากให้สังคมมองว่าการกระทำโดนใช้ความรุนแรงเช่นนี้เป็นสิ่งไม่ถูกต้อง ไม่ว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นกับใคร  ขอเรียกร้องไปยัง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่เร่งหาตัวผู้กระทำความผิดและนำผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุดโดยเร็ว

"อธิการบดี มจร"นำผู้บริหารคณาจารย์ เข้าถวายมุทิตาสักการะพระพรหมบัณฑิต โอกาสอายุวัฒนมงคล 65 ปี

   วันที่ 16 กันยายน 2563    เวลา 18.30 น. พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ นำผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าถวายมุทิตาสักการะพระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัครมหาบัณฑิต, กรรมการมหาเถรสมาคม, ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่หนกลาง, ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศแห่งคณะสงฆ์ไทย, ประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก, ประธานกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนา, อดีตอธิการบดี มจร เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคล 65 ปี 17 กันยายน 2563 ณ กุฏิเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร  พร้อมกันนี้พระราชปริยัติกวี  ได้รายงานเกี่ยวกับการที่วันนี้(16 กันยายน)  มจร  อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ได้มีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และสำนักงานกิจการยุติธรรม   เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการ   การบูรณาการและพัฒนาองค์ความรู้ การศึกษาวิจัย การพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรม การเผยแพร่องค์ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ หรือการกำหนดแนวทางนโยบายที่เกี่ยวก

"พุทธะอิสระ"เหลืออด! สวดพระสงฆ์ไทย ปล่อยสร้างวัดไอ้ไข่ชาวบ้านไหว้ต้นอ้อยต้นกล้วยทั่วไทย

วันที่ 16 กันยายน 2563  พุทธะอิสระอดีตเจ้าอาวาสวัดอ้อน้อย ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า พระสงฆ์ไทย เดินมาถึงจุดนี้ได้อย่างไร สำนักพุทธและมหาเถระสมาคม มีคำสั่งห้ามพระภิกษุบิณฑบาตหลัง 8  โมงเช้า ทั้งที่รู้อยู่แก่ใจว่า เป็นคำสั่งที่ผิดหลักธรรมวินัย และด้วยข้ออ้าง ต้องการให้คนเข้าวัด  วัดแต่ละวัดจึงต้องหันมาแข่งกันสร้างรูปไอ้ไข่ จนกลายเป็นเรื่องเป็นราวถึงกับวัดต้นฉบับออกมาขู่ฟ่อๆ ว่าจะฟ้องทุกวัดทุกรายที่นำรูปไอ้ไข่ ให้ประชาชนกราบ โดยที่ไม่มีวัดใดคิดว่าจักทำให้ประชาชนผู้เข้าไปกราบไหว้มีสติปัญญา ชาญฉลาดขึ้นได้อย่างไร ล่าสุดทางกรรมการมหาเถระสมาคมบางรูป จัดให้มีพิธีบูชาราหู โดยที่ไม่รู้ว่าผู้ไปร่วมงานจักมีสติปัญญารู้เห็นพระธรรม ของพระบรมศาสดาตรงไหน เมื่อผู้ปกครองสงฆ์ทำได้ ต่อไปวัดต่างๆ คงพากันทำตาม แล้วพระพุทธศาสนาจะเหลืออะไร อีกซักเหตุการณ์หนึ่ง เมื่อไม่นานมานี้มีข่าวภิกษุและโยมผู้หญิงทะเลาะกัน ด้วยเหตุเพราะ ไม่นำเงินใส่ซองเป็นค่าดูดวงหรือดูหมอ จนถึงขั้นจะทำร้ายกัน เป็นประเด็นถกเถียงกันทางสังคม อยากเรียกร้องให้สื่อทั้งหลาย นำเรื่องพระดูดวงนี้มาขยายผล พูดถึงกันบ่อยๆ ทุกช่องเหมือนที่พูดถึง

"มจร" เปิดแล้ว! ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชาชน

"มหาจุฬาฯ" ลงนาม MOU ตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชาชน กับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและสำนักงานกิจการยุติธรรม เตรียมขยายให้ครอบคลุม วิทยาลัยสงฆ์ทุกภูมิภาคกว่า 40 จังหวัด  เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2563  ที่วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร)  อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ได้มีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และสำนักงานกิจการยุติธรรม   เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการ   การบูรณาการและพัฒนาองค์ความรู้ การศึกษาวิจัย การพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรม การเผยแพร่องค์ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ หรือการกำหนดแนวทางนโยบายที่เกี่ยวกับกฎหมาย สิทธิเสรีภาพ สิทธิมนุษยชน การบริหารงานยุติธรรม การบูรณาการพระพุทธศาสนาและสังคม และรวมทั้ง  เพื่อสร้างความร่วมมือและบูรณาการการทำงานระหว่างบุคลากร พระสงฆ์ คณาจารย์ นักวิชาการ รวมถึงนิสิตร่วมกันทั้งสามหน่วยงาน ในด้านกฎหมาย สิทธิเสรีภาพ สิทธิมนุษยชน การบริหารงานยุติธรรม การให้บริการทางวิชาการ และศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมกันนี้ได้มีการเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิ