วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

ด่วน! มส.ปลดเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี ตั้งเจ้าคณะกทม.แล้ววันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ผู้สื่อข่าวรางานว่า การประชุมมหาเถรสมาคมวันนี้(๓๐ก.ย.) ได้มีมติ ถอดถอนพระสังฆาธิการ ๓ รูปคือ ๑. พระราชปริยัติสุนทร  ออกจากตำแหน่ง จจ.ฉะเชิงเทรา ๒. ถอดถอน พระธรรมรัตนาภรณ์ ออกจากตำแหน่  จจ.ปทุมธานี ๓. ถอดถอน พระเทพสารเมธี  จจ.กาฬสินธุ์  ออกจากตำแหน่ง จจ.กาฬสินธุ์ พร้อมแต่งตั้งพระสังฆาธิการ จำนวน ๓ รูป ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัด ทดแทน ดังนี้ ๑. พระราชภาวนาภิธาน  จจ.ฉะเชิงเทรา ๒. พระราชสุทธิธรรมาจารย์  จจ.ปทุมธานี ๓. พระครูสุทธิญาณโสภณ  จจ.กาฬสินธุ์  คณะสงฆ์ภาค ๑๒ - ๑๓ (ธรรมยุต) 

และได้แต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดต่างๆ ทั้งฝ่ายมหานิกายและธรรมยุต(ธ.) ดังนี้ 

๑. พระวินัยโมลี  จจ.นครราชสีมา (ธ)

๒. พระครูเมตตาภิรม จจ.ภูเก็ต

๓. พระครูวิบูลธรรมานุศาสน์  จจ.จันทบุรี (ธ)

๔. พระราชศาสนาภิบาล  จจ.น่าน

๕. พระราชชัยสิทธิสุนทร  จจ.ชัยภูมิ

๖. พระธรรมวชิรมุนี วิ.  จจ.กรุงเทพฯ

๗. พระประสิทธิศีลคุณ  จจ.ตาก

๘. พระโสภณคุณาธาร  จจ.นราธิวาส

๙. พระปริยัติสารสุธี  จจ.พระนครศรีอยุธยา (ธ)

๑๐. พระปัญญาวิสุทธิโมลี  จจ.ลพบุรี (ธ)

๑๑. พระสิงหคณาจารย์  จจ.สิงห์บุรี (ธ)

๑๒. พระครูวิจิตรธรรมคุณ  จจ.นครสวรรค์ (ธ)

๑๓. พระครูโสภณวัชรคุณ  จจ.เพชรบูรณ์ (ธ)

๑๔. พระครูปัญญาสัตติคุณ  จจ.กำแพงเพชร-พิจิตร (ธ)

๑๕. พระครูวิสุทธิศีลคุณ  จจ.ลำปาง-แพร่ (ธ)

๑๖. พระครูประโชติธรรมคุณ  จจ.บึงกาฬ (ธ)

๑๗. พระประชาธรรมนาถ  จจ.ฉะเชิงเทรา (ธ)

๑๘. พระโสภณคณาภรณ์  จจ.ชลบุรี (ธ)

๑๙. พระครูปลัดสุวัฒนพรหมจริยคุณ จจ.นครปฐม-สุพรรณบุรี (ธ)

๒๐. พระครูวินิจสมณการ  จจ.เพชรบุรี (ธ)

๒๑. พระครูสิริธรรมาภิรัต  จจ.นครศรีธรรมราช (ธ)

๒๒. พระครูบุญสารโสภิต จจ.ปัตตานี-ยะลา-นราธิวาส (ธ)

๒๓. พระครูพินิจสมณการ จจ.ปัตตานี

๒๔. พระราชรัตนวิสุทธิ์  จจ.ประจวบคีรีขันธ์

๒๕. พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์ จจ.สุพรรณบุรี

๒๖. พระราชวชิรเมธี  จจ.กำแพงเพชร

๒๗. พระพุทธิญาณมุนี  จจ.เชียงราย

๒๘. พระสิริคณาจารย์ จจ.นครศรีธรรมราช

๒๙. พระราชสิริวัฒน์  จจ.นครพนม

๓๐. พระครูศรีมงคลปริยัติกิจ  จจ.ศรีสะเกษ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

"ชัชชาติ" เข้ากราบ"เจ้าคณะกทม." ร่วมมือแนวถวายการอุปถัมภ์กิจการพระพุทธศาสนา

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565   เพจพระอาจารย์ พระธรรมวชิรมุนี วิ. โอวาทธรรมและศาสนกิจ ได้โพสต์ข้อความเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน เวลา 22:04 น.  ...