วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ปลัดมหาดไทยกระตุ้นนายอำเภอ นิมนต์พระสงฆ์ร่วมแก้จนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565  เวลา 16.00 น. ที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก อ.วังทอง จ.พิษณุโลก นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : ผู้นำนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง ระดับอำเภอ กรมการปกครอง รุ่นที่ 1 โดยมี รองศาสตราจารย์วรวรรณ โรจนไพบูลย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชฐ โสวิทยสกุล ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 17 นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นางวัชรินทร์ จิตรวิเศษ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพิษณุโลก หัวหน้าส่วนราชการ ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : ผู้นำนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง ระดับอำเภอ กรมการปกครอง รุ่นที่ 1 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมในพิธี     

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : ผู้นำนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง ระดับอำเภอ กรมการปกครอง รุ่นที่ 1 เป็นโครงการที่กระทรวงมหาดไทยมีความคาดหวังจะเห็น “นายอำเภอ” ในฐานะนักบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในพื้นที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อ Change for Good ให้เกิดขึ้น โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมการปกครอง ซึ่งหลังจากทุกท่านสำเร็จการศึกษาอบรมแล้ว ขอให้ได้นำความมุ่งมั่นตั้งใจ และแรงปรารถนา (Passion) ที่อย่างทำสิ่งที่ดี กลับไปช่วยกันขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในการสร้างทีมอำเภอ เพื่อเป็นทีมแห่งผู้ที่ช่วยสนองงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสร้างประโยชน์ให้กับพสกนิกรของพระองค์ท่าน ดังพระปฐมบรมราชโองการ “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” อันหมายถึง เพื่อความสุขของพี่น้องประชาชนทุกคน     

“ความคาดหวังที่อยากเห็นนายอำเภอทุกอำเภอ ทั้ง 878 อำเภอ สร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นกับทีมทุกภาคส่วนในอำเภอ และพาทีมไปนำพาการพัฒนาให้กับพี่น้องประชาชน ด้วยการ “พัฒนาคน” เพื่อคนไปพัฒนาครอบครัว ชุมชน และพัฒนาประเทศชาติของเราต่อไป เหมือนกับมือของเราที่ต้องมีนิ้วทุกนิ้วให้ครบถ้วนบริบูรณ์ และทุกส่วนต้องมีสมองสั่งการ ฉันใดก็ฉันนั้น และหวังว่าทีมที่ผ่านการฝึกอบรมในครั้งนี้ อันเป็นทีมที่มาด้วยหัวใจ ด้วยจิตใจ ที่อยากบำบัดทุกข์ บำรุงสุข อยากสร้างที่ดีให้เกิดขึ้นกับแผ่นดินบ้านเกิดเมืองนอนของพวกเรา ทำให้พี่น้องคนไทยที่อยู่ในอำเภอได้มีความสุขเพิ่มมากขึ้น ความทุกข์ลดน้อยลง ถือเป็นคุณงามความดีที่เป็นอมตะ คือ ทำประโยชน์ให้กับแผ่นดิน” นายสุทธิพงษ์ฯ กล่าวเน้นย้ำ     

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ กล่าวเพิ่มเติมว่า ต้องนึกระลึกเสมอว่า “ทุกงานนำความสุขมาสู่พี่น้องประชาชนของเรา” ด้วยการไปสร้างทีม (Team Building) ในพื้นที่ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ รวมถึงขับเคลื่อนแนวทางตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข และ MOU บทบาทในการเกื้อหนุนระหว่าง วัด และชุมชน ให้มีความสุขอย่างยั่งยืน ที่กระทรวงมหาดไทยได้ลงนามร่วมกับพระมหาเถระ คือ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ และสมเด็จพระมหาธีราจารย์ รวมถึงหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.) เป็นหน่วยเผยแพร่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบมหาเถรสมาคม โดยมีแนวคิด คือ วัดในพระพุทธศาสนาสมควรได้รับการพัฒนาให้เป็นแกนนำในการเผยแพร่หลักธรรมและเป็นศูนย์กลางชุมชน สามารถสงเคราะห์เกื้อกูลชุมชนในทุก ๆ ด้าน โดยนิมนต์พระสงฆ์ร่วมออกเยี่ยมเยียนประชาชนตามครัวเรือนต่าง ๆ และไปเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนช่วยกันดูแลพี่น้องประชาชนให้ดี ซึ่งทุกสิ่งที่กล่าวมานี้ ล้วนขึ้นอยู่กับนายอำเภอและทีมนายอำเภอ ไปช่วยกันทำให้สิ่งที่ดีงามให้เกิดขึ้นด้วยหัวใจที่มุ่งมั่นดึงผู้มีจิตอาสามาร่วมขับเคลื่อนงานบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชน

ขอบคุณข้อมูลจากเพจกระทรวงมหาดไทย PR

     


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

"ชัชชาติ" เข้ากราบ"เจ้าคณะกทม." ร่วมมือแนวถวายการอุปถัมภ์กิจการพระพุทธศาสนา

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565   เพจพระอาจารย์ พระธรรมวชิรมุนี วิ. โอวาทธรรมและศาสนกิจ ได้โพสต์ข้อความเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน เวลา 22:04 น.  ...