วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564

"วิจัย ป.เอกสันติศึกษา มจร" แนะยึด "วาจาสุภาสิต" หลักสื่อสารเสริมพลังอำนาจผู้นำวิถีชีวิตใหม่วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ พระปราโมทย์ วาทโกวิโท,ดร. กรรมการร่วมดุษฎีนิพนธ์ อาจารย์หลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) 

เลขานุการศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน มจร เปิดเผยว่า ได้ร่วมสนทนากลุ่มงานวิจัยในฐานะกรรมการร่วมงานดุษฎีนิพนธ์ ของนิสิตระดับปริญญาเอก สาขาสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยผู้วิจัยคือ นางสุนีย์ สว่างศรี รองผู้อำนวยการกองตรวจราชการสำนักปลัด กระทรวงสาธารณสุข เป็นนิสิตระดับปริญญาเอกหลักสูตร ๒.๑ หลักสูตรสันติศึกษา มจร 

ทำวิจัยภายใต้หัวข้อ “กระบวนการสันตินวัตกรรมการสื่อสารที่เสริมพลังอำนาจของผู้นำวิถีชีวิตใหม่” โดยได้รับความเมตตาจากผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญอย่างดียิ่ง ประกอบด้วย ด้านการสื่อสารอย่างสันติ ด้านผู้บริหารกับการสื่อสาร ด้านกระบวนการสื่อสาร  ด้านพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาการสื่อสาร และด้านออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ โดยมีอาจารย์ ผศ.ดร. ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์  เป็นประธานควบคุมดุษฎีนิพนธ์ 

โดยผู้ทรงคุณวุฒิสะท้อนการพัฒนาผู้นำในองค์กร มองถึงการพัฒนากระบวนการสันตินวัตกรรมการสื่อสารที่เสริมพลังอำนาจของผู้นำวิถีชีวิตใหม่ ซึ่งการพัฒนาผู้นำด้านการสื่อสารจะต้องยึดตามแนวทางของพระพุทธเจ้าผ่านความจริง ไพเราะ เหมาะกาล ประสานสามัคคี มีประโยชน์ ประกอบด้วยเมตตา กระบวนการการพัฒนาจะต้องวิเคราะห์ปัญหาออกแบบให้สอดรับกับปัญหาที่แท้จริง โดยต้องบูรณาการระหว่างหลักทฤษฎีสากลกับหลักพุทธสันติวิธีให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยงานวิจัยชิ้นนี้จึงสามารถนำไปบูรณาการสู่การพัฒนาผู้นำองค์กรในการสื่อสารให้ทรงพลังต่อไป 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พช.บึงกาฬอบรมแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตรเพิ่มทักษะ "โคก หนอง นา"

 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 ที่ห้องประชุมฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันป...