วันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2566

"ดร.สุวิทย์" เสนอยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนประเทศไทย ต้องการถักทอ SEP, BCG และ SDGs เข้าด้วยกันเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  (อว.) ได้สรุปเนื้อหาที่ได้ไปเข้าร่วมงาน InnoSpace Summit 2023 : Accelerate Early-Stage Ecosystem และกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ "Innovation Opportunities in the Age of Permacrises" ที่ K+ Stadium Fan pag โดยเฉพาะช่วงท้ายได้เสนอยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนประเทศไทย ผ่านเฟซบุ๊ก ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ Dr. Suvit Maesincee ความว่า ....5) ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนประเทศไทย (Thailand’s Grand Strategy)

การปรับเปลี่ยนโครงสร้างเชิงระบบจะเกิดขึ้นได้ ต้องอาศัยยุทธศาสตร์ขับเคลื่อน ประเทศไทยมีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (SEP) ในขณะที่ประชาคมโลกมีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และแม้ว่าเราพยายามผลักดัน SEP for SDGs แต่ทั้ง SEP และ SDGs ล้วนยังคงเป็นนามธรรม ซึ่งสิ่งที่จะมาเปลี่ยน SEP for SDGs กลายมาเป็นรูปธรรมได้คือ โมเดลเศรษฐกิจ BCG 

อาจกล่าวได้ว่า SDGs คือ “Common Goals” SEP คือ “Common Value” และ BCG คือ “Common Ground” ที่จะเชื่อมโยง Common Goal และ Common Value เข้าด้วยกัน

การเชื่อมโยงเชิงนโยบายและเชิงปฎิบัติของ SEP, BCG และ SDGs เข้าด้วยกันได้ จะก่อเกิดเป็น Thailand’s Soft Power ชุดใหม่ ที่ไม่ได้มีเพียงแค่ในมิติของเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการท่องเที่ยว แต่เป็น Soft Power ที่หลากหลายมิติ อันเกิดจากความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมที่มีอยู่แล้วในประเทศไทย บนฐานคิดของความยั่งยืน ความเท่าเทียม ความก้าวหน้าและความมั่นคง จะเกิดเป็น Soft Power ในมิติของธรรมาภิบาล การมีส่วนร่วม และความยั่งยืน (Governance, Social Inclusion & Sustainability as Soft Power) 

มิเพียงเท่านั้น การถักทอ SEP, BCG และ SDGs เข้าด้วยกัน ยังเป็นการตอบโจทย์การขับเคลื่อน ESG ที่กำลังผลักดันกันอยู่ได้เป็นอย่างดี (ดูรูปที่ 7)

การปรับเปลี่ยนเชิงระบบ (Systemic Transformation) และ ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนประเทศไทย (Thailand’s Grand Strategy) ที่นำเสนอ จึงมีความแตกต่างจากการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีที่มีอยู่ เพราะเป็นการเชื่อมโยงการปรับเปลี่ยนเชิงโครงสร้างโลก และการปรับเปลี่ยนโครงสร้างประเทศไปพร้อมๆกัน โดยเป็นการปรับเปลี่ยนเชิงระบบในทิศทางที่เป็น Win-Win Strategy ตอบโจทย์ความยั่งยืน ความเท่าเทียม ความก้าวหน้า และความมั่นคง ภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ BCG อย่างเป็นรูปธรรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พช.บึงกาฬอบรมแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตรเพิ่มทักษะ "โคก หนอง นา"

 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 ที่ห้องประชุมฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันป...