วันเสาร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2566

กมธ.ศาสนาฯสภาฯจัดสัมมนา “ทิศทางการศึกษาร.ร.พระปริยัติธรรมภายใต้พรบ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2562”

   


เมื่อวันเสาร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร)  วิทยาเขตเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  นายเพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล รองประธานกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎร และคณะ ได้ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาและจัดสัมมนาเรื่อง “ทิศทางการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมภายใต้พระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2562” โดยมีพระครูสุนทรพิมลศีล ประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 5 และคณะ ให้การต้อนรับในการนี้ ได้มีการหารือใน 6 ประเด็นประกอบด้วย1. ความมั่นคงในวิชาชีพของเจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรม (จศป.) ค่าตอบแทนตามความเป็นชอบของกระทรวงการคลังตามหนังสือ ด่วนที่สุด กค 0408.3/8872 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ในบัญชีตำแหน่ง จศป. ที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน หรือรายชั่วโมง

2. ค่าตอบแทน ตำแหน่ง ผู้จัด

3.  อัตรากำลังเจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรม(จศป.) ในส่วนสำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และสำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เพื่อให้บริหารจัดการศึกษาเป็นไปตามประกาศประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา (ฉบับที่ 1) เรื่อง หน้าที่และอำนาจของสำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

5. การผลักดันเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่ง อัตรากำลัง เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง เงินวิทยฐานะ เงินค่าตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่น ภายใต้พระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2562

6. การพิจารณาจัดสรรงบประมาณสนับสนุน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2567) ด้านการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา เช่น โครงการพัฒนาพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา  เวทีแสดงผลงานนวัตกรรมของนักเรียน  

หลังจากนั้นในช่วงบ่าย นายเพชรวรรต พร้อมคณะได้จัดวงเสวนาในมิติทิศทางการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมภายใต้พระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2562 เพื่อให้ความรู้ต่อผู้เข้ามาร่วมการเสวนาด้วย 

 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แก้ PM 2.5 ระยะยาว! สอวช. เตรียมเดินหน้าพัฒนาอุตสาหกรรม EV Conversion ดัดแปลงเครื่องยนต์รถเก่า เป็นรถยนต์ไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 สืบเนื่องจากผลการศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พบสัดส่วนแหล่งที่มาของ PM 2.5 มาจาก 4 แหล่งกำเนิดห...