วันเสาร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2566

"สมเด็จธงชัย-ปลัดเก่ง" เปิดงานมหกรรมหมู่บ้านศีล 5 ต้นแบบ โชว์ผลิตภัณฑ์สัมมาชีพชุมชนและโอทอประดับประเทศเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี และปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดงานมหกรรมหมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบและการจัดแสดงจำหน่ายผลิตภัณฑ์สัมมาชีพชุมชนและ OTOP ระดับประเทศ พร้อมเชิญชวนร่วมเลือกซื้อ เลือกหา และให้กำลังใจผู้ประกอบการจากทั่วประเทศ 21-25 ม.ค. 66 ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อ.สามพราน จ.นครปฐม

เมื่อวันเสาร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ.2566  เวลา 13:30 น. ที่อาคารปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อ.สามพราน จ.นครปฐม เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีเปิดงานมหกรรมหมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบและการจัดแสดงจำหน่ายผลิตภัณฑ์สัมมาชีพชุมชนและ OTOP ระดับประเทศ โดยมี พระธรรมวชิรานุวัตร เจ้าคณะภาค 14 เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง เจ้าคณะภาคในสังกัดหนกลาง เจ้าคณะจังหวัด ทุกจังหวัด พระเถระ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย นายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และภาคีเครือข่าย ร่วมในพิธีกว่า 1,000 คน     

โอกาสนี้ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจ้าคณะใหญ่หนกลาง จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และนำผู้ร่วมพิธีทำวัตรสวดมนต์ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และถวายสักการะเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เสร็จแล้ว เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติหมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระดับจังหวัด จำนวน 77 หมู่บ้าน ระดับภาค จำนวน 18 หมู่บ้าน และระดับหน จำนวน 4 หมู่บ้าน โดยได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ประทานโล่เชิดชูเกียรติ ให้กับหมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบดังกล่าว     สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี กล่าวสัมโมทนียกถา ความว่า ขอแสดงความชื่นชมยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านทั้งหลายได้รับคัดเลือกเป็น "หมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบ ประจำปีพุทธศักราช 2565" ซึ่งสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ได้โปรดเมตตาประทานโล่ประกาศเกียรติคุณดังกล่าว นับเป็นเกียรติประวัติอย่างยิ่ง และขอแสดงความชื่นชมยินดีกับสมัชชาพระสงฆ์ผู้นำขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบ ซึ่งการที่คณะสงฆ์ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรภาคีเครือข่าย ร่วมกันดำเนินการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5" โดยที่ผ่านมานั้น มีเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วัดปากน้ำ กรุงเทพมหานคร เป็นประธานอำนวยการโครงการ และดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2557 จนถึงปัจจุบัน     

"โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5" จะบังเกิดสัมฤทธิผลได้นั้น ต้องอาศัยกุศลศรัทธา สรรพกำลังของทุกฝ่าย ทั้งคณะสงฆ์ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ที่พร้อมเพรียงกันสนับสนุนและดำเนินโครงการให้สำเร็จสมประสงค์ จึงขอให้ทุกคนได้นำเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา อันมี ศีล 5 เป็นต้นนั้น เป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติตน หลักเบญจศีลนี้ เป็นหลักธรรมพื้นฐานที่ก่อให้เกิดความมั่นคงในทุกระดับ ทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ และขออนุโมทนากับพระธรรมวชิรานุวัตร เจ้าคณะภาค 14 เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ส่วนกลาง พระเถรานุเถระ คณะกรรมการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 กระทรวงมหาดไทย กรมการพัฒนาชุมชน ภาครัฐ และเอกชน ที่ได้ร่วมกันอุปถัมภ์และสนับสนุนการดำเนินงานดังกล่าว ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงาม ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย อำนวยพรให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุข เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ธรรมสารสมบัติ ทุกประการ" สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี กล่าวในช่วงท้าย     

จากนั้น นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวมุทิตาจิตแด่เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี ความโดยสังเขปว่า นับเป็นเวลา 130 ปีที่กระทรวงมหาดไทยได้รับการสถาปนาขึ้นโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งกำลังจะมีอายุครบ 131 ปีในวันที่ 1 เมษายน 2566 โดยสิ่งที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ องค์ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ทรงสั่งสอนและวางแนวทางให้พวกเราชาวมหาดไทย คือ การทำหน้าที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างสูงยิ่งที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานหลักการทรงงานตามแนวทาง อันประกอบด้วย บ้าน วัด และราชการ บูรณาการขับเคลื่อนทำงานร่วมกันเพื่อยังประโยชน์ให้กับประชาชนเพื่อทำให้ประเทศชาติ พระศาสนา และพระมหากษัตริย์ ได้มีความวัฒนาถาวรเพิ่มพูนขึ้น     

"งานมหกรรมหมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบและการจัดแสดงจำหน่ายผลิตภัณฑ์สัมมาชีพชุมชนและ OTOP ระดับประเทศในวันนี้ เป็นงานที่ชาวมหาดไทยและภาคีเครือข่ายได้มีส่วนร่วม ทั้งการร่วมงาน ร่วมรับรางวัล ร่วมสนับสนุน และมาร่วมจำหน่าย ร่วมเยี่ยมชม เลือกซื้อสินค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมตตาธรรมของเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี ที่ได้มาให้กำลังใจและเป็นประธานเปิดงานในวันนี้ นับเป็นความโชคดีของคณะสงฆ์ และพุทธบริษัททุกคน ซึ่งพระศาสนาจะทำให้สังคมมีความสุข ประเทศชาติมีความมั่นคง และทำให้พี่น้องประชาชนรักษาศีล 5 และมีกำลังใจในการเป็นจิตอาสาช่วยเหลือเกื้อกูลพี่น้องประชาชนในชุมชน ทั้งนี้ ขอนิมนต์คณะสงฆ์ทุกรูปได้ให้ความเชื่อมั่นและร่วมมือกับทางราชการและภาคีเครือข่าย เสริมสร้างพลังกาย พลังใจที่เข้มแข็งในการร่วมมือกับพี่น้องประชาชน เผยแผ่พระพุทธศาสนาของพวกเราในเบื้องต้น คือ เรื่องศีล 5 เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้มีชีวิตอย่างมีความสุข เพื่อความผาสุกของชาติและความมั่นคงของประเทศ" นายสุทธิพงษ์ฯ กล่าว      

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของการจัดแสดงจำหน่ายผลิตภัณฑ์สัมมาชีพชุมนและ OTOP นับเป็นโอกาสของพี่น้องผู้ประกอบการที่ได้นำผลผลิตจากการน้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในเรื่องศิลปาชีพ การฝึกอบรมสัมมาชีพ และการผลิตสินค้า OTOP มาจัดจำหน่าย ทำให้เกิดการเลือกซื้อเลือกหาผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยตรงระหว่างผู้ซื้อและผู้จำหน่าย อันเป็นกิจกรรมเพิ่มช่องทางการตลาดที่ได้รับเมตตาจิตจากท่านเจ้าคุณพระธรรมวชิรานุวัตร เจ้าคณะภาค 14 เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง ซึ่งต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้      

"การที่ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี ได้โปรดเมตตาในครั้งนี้ จะเป็นกำลังและเป็นพลานุภาพให้คณะสงฆ์ได้ขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5 ให้เพิ่มมากขึ้น และจะทำให้มีผู้คนหลั่งไหลมาอุดหนุนสินค้า และเป็นกำลังใจสำคัญของทุกภาคส่วนที่ได้ช่วยกันมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงาน ทั้งหมู่บ้านศีล 5 และสัมมาชีพ OTOP ให้มีความเจริญรุ่งเรืองเพิ่มมากขึ้นต่อไปอย่างยั่งยืน และขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมเยี่ยมชม เลือกซื้อ เลือกหาและให้กำลังใจผู้ประกอบการสัมมาชีพ และ OTOP จากทั่วประเทศ ในงานการจัดแสดงจำหน่ายผลิตภัณฑ์สัมมาชีพชุมชนและ OTOP ระดับประเทศ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 21.00 น. ณ ลานหน้าอาคารปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อ.สามพราน จ.นครปฐม" นายสุทธิพงษ์ฯ กล่าวในช่วงท้าย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ปิดการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานประจำปี ๒๕๖๖ นิสิตวิทยาลัยพุทธศาสตรนานาชาติและหลักสูตรสันติศึกษา "มจร"

วันที่ ๗  ธันวาคม ๒๕๖๖  ที่ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน  อำเภอเขาค้อ   จังหวัดเพชรบูรณ์  พระเมธีวัชรบัณฑิต ศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตรนานาช...