วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2566

พล.อ.ประวิตรมอบนโยบายขับเคลื่อนราชการภูมิภาค ย้ำน้อมนำพระราชปณิธานพระเจ้าอยู่หัว อาทิแก้ปัญหาความยากจนพล.อ.ประวิตรมอบนโยบายขับเคลื่อนราชการภูมิภาค ย้ำน้อมนำพระราชปณิธานพระเจ้าอยู่หัว มุ่งแก้ปัญหาสำคัญ ยึดพื้นที่และประชาชนเป็นหลัก  

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เขต 1,7,13 และ 16  ครอบคลุม 17 จว. ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลางและภาคใต้ ร่วมกับส่วนราชการต่างๆ ณ ห้องประชุม สป. ศรีสมาน

พล.อ.ประวิตรได้มอบนโยบายการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ประจำปี 66 โดยมุ่งความห่วงใยของรัฐบาลต่อประชาชนแย่างทั่วถึง โดยไม่เลือกปฏิบัติ โดยกำชับให้ความสำคัญ การขับเคลื่อนปัญหาสำคัญเร่งด่วนที่เป็นความเดือดร้อนของประชาชนระดับพื้นที่ ให้ทันต่อสถานการณ์ โดยน้อมนำแนวทางตามพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เช่น การแก้ปัญหาความยากจน การบุกรุกที่สาธารณะ การรับมือกับภัยแล้งและอุทกภัย ปัญหาแรงงานและประมงผิดกฎหมาย ปัญหาหมอกควันและไฟป่า ปัญหา จชต.และปัญหาสำคัญ ซึ่งบางกรณีไม่สามารถแก้ปัญหาได้เองระดับจังหวัด  โดยให้ขับเคลื่อนพื้นที่ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 

พร้อมทั้งเน้นย้ำนโยบายสำคัญ ที่ให้น้ำหนักกับสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาที่บูรณาการยึดพื้นที่และประชาชนเป็นหลัก  มุ่งส่งเสริมการการพัฒนาแหล่งน้ำชุมชน และที่ดินทำกิน การส่งเสริมการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น การส่งเสริมการเกษตร อาชีพและพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน  

นอกจากนั้น พล.อ.ประวิตรยังได้ย้ำ ขอโดยให้บูรณาการและพัฒนาระบบฐานข้อมูลดิจิทัลในคราวเดียวกัน เพื่อเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ สำหรับการบริหารจัดการประเทศที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนของในภาพรวม ทั้งนี้ ขอให้ติดตามกำกับการใช้งบประมาณ ซึ่งเป็นงบกลางให้เป็นไปตามแผนงานและโปร่งใส   

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แก้ PM 2.5 ระยะยาว! สอวช. เตรียมเดินหน้าพัฒนาอุตสาหกรรม EV Conversion ดัดแปลงเครื่องยนต์รถเก่า เป็นรถยนต์ไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 สืบเนื่องจากผลการศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พบสัดส่วนแหล่งที่มาของ PM 2.5 มาจาก 4 แหล่งกำเนิดห...