วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2566

"บิ๊กตู่" เตรียมลงพื้นที่ราชบุรี ติดตามการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามพลัง "บวร"วันที่ 18 มกราคม 2566  นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และคณะ เตรียมลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ จังหวัดราชบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 โดยมีกำหนดการ ดังนี้

เวลาประมาณ 14.00 น. นายกรัฐมนตรีและคณะจะออกเดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์ จากกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ (พล.ม.2 รอ.) เขตพญาไท กรุงเทพฯ ไปยังไปยังจุดจอด ฮ. กรมการทหารช่าง (ค่ายภาณุรังษี) ตำบลพงสวาย อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี และเดินทางต่อไปยังวัดโขลงสุวรรณคีรี ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เพื่อตรวจเยี่ยมการพัฒนาเศรษฐกิจวัฒนธรรมชุมชน การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วิถีวัฒนธรรมชุมชนไท-ยวน ชุมชนคุณธรรม และกาดวิถีชุมชนคูบัว ซึ่งเป็นความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนตามหลัก “บวร” เพื่อใช้เป็นสถานที่จำหน่ายสินค้าและเพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชน โดยมีการนำทุน 5 ประเภท ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนสังคม ทุนกายภาพ ทุนธรรมชาติ และทุนการเงิน ประกอบกับทุนทางวัฒนธรรม 8 เสน่ห์ ประกอบด้วย อาหาร การแต่งกาย ที่อยู่อาศัย ประเพณี ภาษา อาชีพ ความเชื่อ และศิลปะพื้นถิ่น มาสร้างมูลค่าเพิ่ม นอกจากนี้ ยังเป็นสถานที่เผยแพร่และสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมของชาวไท-ยวนในด้านต่าง ๆ เช่น การแต่งกาย ภาษา อาหาร และการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ ภายใต้สโลแกน “เดินดินกินโตก” อีกทั้งยังเป็นจุดสร้างอาชีพและรายได้ให้กับคนในชุมชน ซึ่งภูมิปัญญาการทอผ้าจกของชุมชนชาวไท-ยวน ตำบลคูบัว มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แสดงถึงความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนอันมีความสำคัญทั้งทางด้านวัฒนธรรม สังคม และเศรษฐกิจของประเทศ

จากนั้น เวลา 16.30 น. นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานเปิดงานเทศกาลตรุษจีนจังหวัดราชบุรี ณ บริเวณริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยนายกรัฐมนตรีจะเดินทางกลับถึง พล.ม.2 รอ. เขตพญาไท กรุงเทพฯ ในเวลาประมาณ 18.30 น. ทั้งนี้ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

“สำหรับจังหวัดราชบุรี ตั้งเป้าหมายการพัฒนา พ.ศ. 2566-2570 ให้เป็น ‘เมืองเกษตรสีเขียว เศรษฐกิจเข้มแข็ง สังคมคุณภาพ’ มุ่งส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรสีเขียวแบบครบวงจรสู่เมืองอาหารปลอดภัยอย่างมั่นคงและยั่งยืน พร้อมสร้างมูลค่าเพิ่มจากการท่องเที่ยวและบริการวิถีใหม่อย่างมีคุณภาพบนฐานอัตลักษณ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ งานตรุษจีนราชบุรีจึงเป็นการเป็นการสร้างบรรยากาศด้านการท่องเที่ยวให้กับประเทศ ซึ่งกำลังมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในช่วงเทศกาลตรุษจีนเป็นจำนวนมาก อันจะทำให้เกิดการใช้จ่ายเงินและกระจายรายได้ รวมถึงเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการและชุมชนต่าง ๆ ในจังหวัดราชบุรีตลอดจนพื้นที่ใกล้เคียง ทั้งยังเป็นการสืบทอดเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายจีนให้คงอยู่สืบไปด้วย” นายอนุชาฯ กล่าว


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แก้ PM 2.5 ระยะยาว! สอวช. เตรียมเดินหน้าพัฒนาอุตสาหกรรม EV Conversion ดัดแปลงเครื่องยนต์รถเก่า เป็นรถยนต์ไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 สืบเนื่องจากผลการศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พบสัดส่วนแหล่งที่มาของ PM 2.5 มาจาก 4 แหล่งกำเนิดห...