วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

มีพระบรมราชโองการประกาศ "สถาปนาสมณศักดิ์" จำนวน 3 รูป แต่งตั้ง 35 พระราชาคณะทั่วประเทศเมื่อวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์พระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ จำนวน 3 รูป ความว่า   • นอกจากนี้ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ยังได้เผยแพร่ประกาศ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ ความว่าพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะ จำนวน35 รูป ดังนี้

 • 1.พระราชวินัยสุนทร เป็น พระเทพวชิรสุนทร สังวรสีลาจาร สุวิธานศาสนกิจ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิต ณ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร

 • 2.พระราชวัชรญาณเวที เป็น พระเทพวัชรญาณเวที วิมลสีลาจาร วิปัสสนาวิธาน ธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ สถิต ณ วัดป่าสมบูรณ์ธรรม จ.พิษณุโลก

 • 3.พระวินัยโมลี เป็น พระราชวชิราลังการ ไพศาลศาสนกิจจาทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ สถิต ณ วัดวชิราลงกรณวรารามวรวิหาร พระอารามหลวง จ.นครราชสีมา

 • 4.พระพุทธิสารเถร เป็น พระราชมงคลวชิรานุวัฒน์ ภาวนาพิพัฒนาทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ สถิต ณ วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ

 • 5.พระครูโสภิตมงคลการ เป็น พระราชมงคลวชิรโสภิต วิจิตรธรรมคุณากร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดมงคลโสภิต จ.ฉะเชิงเทรา

 • 6.พระครูอุดมญาณโสภณ เป็น พระราชวชิรโสภณ โกศลวรกิจจานุกิจ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ สถิต ณ วัดถ้ำอภัยดารงธรรม จ.สกลนคร

 • 7.พระครูอุดมธรรมสุนทร เป็น พระราชมงคลวชิรมุนี ศรีวิปัสสนาธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ สถิต ณ วัดป่าอุดมสมพร จ.สกลนคร

 • 8.พระครูโสภณสมณกิจ เป็น พระราชวชิรกิจโสภณ วิมลภาวนาธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ สถิต ณ วัดป่ามณีศรีโคตมวงศ์

 • จ.อุดรธานี

 • 9.พระครูสัทธาโสภิต เป็น พระราชวชิราภิรม อุดมธรรมวิจิตร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดศรัทธาภิรม จ.สิงห์บุรี

 • 10.พระครูโสภิตธรรมานุศาสก์ เป็น พระราชมงคลวชิรคุณ วิบุลธรรมโสภิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร

 • 11.พระครูพิศาลคุณาภรณ์ เป็น พระราชมงคลวชิราภรณ์ บวรพัฒนานุกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดอภัยเขตตาราม จ.สุราษฎร์ธานี

 • 12.พระครูพันธสมณวัฒน์ เป็น พระราชวชิรวุฑฒาจารย์ ภาวนาวิธานธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ สถิต ณ วัดป่าวุฑฒาราม จ.หนองบัวลาภู

 • 13.พระครูมหามงคลปัจจันตเขต เป็น พระราชมงคลวัชรินทร์ สุจิณธรรมวิจิตร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดโพนทอง จ.สุรินทร์

 • 14.พระครูมงคลสุธรรมากร เป็น พระราชมงคลวชิรากร สุนทรธรรมภาษิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ สถิต ณ วัดป่านาเกษม จ.อุบลราชธานี

 • 15.พระครูอุดมศีลวัฒน์ เป็น พระราชมงคลวชิรญาณ วิปัสสนาภารธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ สถิต ณ วัดป่าสถิตย์ธรรมาราม

 • จ.บึงกาฬ

 • 16.พระครูนิวิฐวรคุณ เป็น พระราชมงคลวชิรสาร สุวิธานศาสนวรกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดตะเคียนเลื่อน จ.นครสวรรค์

 • 17.พระครูอมรธรรโมภาส เป็น พระราชมงคลวชิโรภาส วิลาสธรรมคุณสุนทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดสามัคคี จ.หนองคาย

 • 18.พระครูพัฒนกิจวิศาล เป็น พระราชพิพัฒน์วัชโรดม สุตาคมธรรมวิจิตร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ สถิต ณ วัดไทยพัฒนา จ.อุบลราชธานี

 • 19.พระครูปลัด บุดดา ปญฺญาธโร เป็น พระราชมงคลวชิราทร บวรธรรมทานประสิทธิ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดป่าใต้พัฒนาราม จ.สระแก้ว

 • 20.พระครูสังฆรักษ์ เสาร์ ธมฺมโชโต เป็น พระราชมงคลวัชรสิริ สุทธิสีลาจารนิวิฐ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ สถิต ณ วัดโคกศรี จ.มหาสารคาม

 • 21.พระปลัด อิ่ม ปญฺญาวุโธ เป็น พระราชมงคลวชิรปัญญา นานาพัฒนวรกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดทุ่งนาใหม่ จ.นครศรีธรรมราช

 • 22.พระอธิการทวี จิตฺตคุตฺโต เป็น พระราชวชิราธิการ สุวิธานวนกิจจาทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ สถิต ณ วัดป่าอรัญญวิเวก จ.เชียงราย

 • 23.พระอธิการเกรียงไกร โกสโล เป็น พระราชวชิรกิจโกศล วิมลสีลาจารนิวิฐ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ สถิต ณ วัดป่านาบุญ จ.เชียงใหม่

 • 24.พระอธิการเล็ก ธมฺมรโต เป็น พระราชมงคลวชิรานุกูล วิบูลศาสนกิจจาทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดเจริญธรรมบรรพต จ.เพชรบูรณ์

 • 25.พระแผ้ว ปวโร เป็น พระราชมงคลวชิราคม อุดมธรรมสุนทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดประชาราษฎร์บารุง จ.นครปฐม

 • 26.พระสนั่น จิณฺณธมฺโม เป็น พระราชมงคลวชิรานันท์ สันติธรรมคณาทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ สถิต ณ วัดป่าคลองกุ้ง จ.จันทบุรี

 • 27.พระหนูเพชร ปญฺญาวุโธ เป็น พระราชมงคลวชิรารักษ์ พิทักษ์ธรรมคณาทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ สถิต ณ ที่พักสงฆ์ป่าภูมิพิทักษ์ จ.สกลนคร

 • 28.พระบุญมา คมฺภีรธมฺโม เป็น พระราชมงคลวชิรธรรม คัมภีรญาณวิสิฐ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ สถิต ณ วัดหนองกุง จ.สกลนคร

 • 29.พระเนตร จิรปุญฺโญ เป็น พระราชมงคลวชิรเจดีย์ สีลาจารวัตรนิวิฐ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ สถิต ณ วัดมหาธาตุแหลมสัก จ.กระบี่

 • 30. พระวงศ์ สุภาจาโร เป็น พระราชวชิรสีลาจารย์ ธรรมทานคุณากร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ สถิต ณ วัดคามวาสี จ.สกลนคร

 • 31.พระณรงค์ วฑฺฒโน เป็น พระราชวัชรวิจิตร สุภาวิตคณาทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ สถิต ณ วัดถ้าผาปู่ จ.เลย

 • 32.พระสมบูรณ์ ขนฺติโก เป็น พระราชวชิรวาที ศรีธรรมกถาสุนทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ สถิต ณ ที่พักสงฆ์สุขสมบูรณ์ จ.อุบลราชธานี

 • 33.พระท้า อนาลโย เป็น พระราชมงคลวชิรพล วิมลศาสนกิจจาทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ สถิต ณ วัดป่าทศพลมังคลาราม จ.ร้อยเอ็ด

 • 34. พระครูสารกิจโกศล วัดมหาวนาราม พระอารามหลวง จ.อุบลราชธานี เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ มีนามว่าพระวชิรกิจโกศล

 • 35.พระมหาบุญชิต อติธมฺโม (เปรียญธรรม 5 ประโยค) วัดพระธาตุดอยเล็ง จ.แพร่ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ มีนามว่า พระเมธีวชิรธรรม

 • ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม พุทธศักราช 2565

 • ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤษภาคม พุทธศักราช 2565 เป็นปีที่ 7 ในรัชกาลปัจจุบันไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ลาสิกขาแล้ว! "พระกากัน มาลิค" นักเเสดงชาวอินเดีย หลังบวช 100 วันกว่า

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 จากกรณีก่อนหน้านี้ที่เมื่อวันที่ 10 ก.พ.2565 นายกากัน มาลิค นักเเสดงชาวอินเดีย พระเอกหนังพระพุทธเจ้า ที่เคยรับบทบาทกา...