วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2566

"อนุชา" เยี่ยมตัวแทนชาวเลเกาะหลีเป๊ะ นอนร้องข้างทำเนียบฯ ยันรัฐบาลดูแลคนไทยทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม


"อนุชา" เยี่ยมตัวแทนชาวเลเกาะหลีเป๊ะ นอนร้องข้างทำเนียบฯ ยันรัฐบาลดูแลคนไทยทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม  ขณะที่ "ประวิตร" ถกเร่งแก้ปัญหาที่ดินทำกิน ที่อยู่อาศัย โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อความอยู่ดีกินดีของปชช.

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566  ภายหลังร่วมประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) ครั้งที่ 1/2566 นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการประสานงานเร่งรัดติดตามการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ได้เดินทางไปพบปะกลุ่มเครือข่ายชาวเลอันดามันและชาวเลเกาะหลีเป๊ะ จำนวน 20 คน นำโดย นายเจกะพันธ์ พรหมมงคล และนายวิทัส  เทพสง ที่รวมตัวกันบริเวณหน้าศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล เพื่อเข้าพบ พล.อ.ประวิตร  วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เรียกร้องให้แก้ไขปัญหาเอกสารสิทธิที่ดินบนเกาะหลีเป๊ะและที่ดินสาธารณะ 

นายอนุชาฯ กล่าวให้ความเชื่อมั่น ย้ำกับกลุ่มเครือข่ายชาวเลว่า ตนในนามรัฐบาลนำโดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้นำการขับเคลื่อนหลักในการแก้ไขปัญหาเพื่อพี่น้องชาวหลีเป๊ะ รับทราบถึงสภาพปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชน 

นายอนุชา ย้ำกับเครือข่ายว่า การดำเนินงานเพื่อการแก้ไขปัญหาฯ อยู่ในกระบวนการประชุมหารือร่วมกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อสรุป ยืนยันว่ารัฐบาลดำเนินการด้วยความเป็นธรรม พร้อมกล่าวยืนยัน รัฐบาลจะดูแลพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติเป็นหลัก ขอให้เชื่อมั่นและเชื่อในความตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาให้กับกลุ่มเครือข่ายฯ อย่างยุติธรรม ทั้งนี้ คณะกรรมการแก้ไขปัญหาจะมีการประชุมในวันที่ 20 ม.ค. 66 นี้ อีกครั้ง โดยจะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบอย่างต่อเนื่อง


"ประวิตร" ถกเร่งแก้ปัญหาที่ดินทำกิน ที่อยู่อาศัย โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อความอยู่ดีกินดีของปชช.


ทั้งนี้เวลา  10.00 น. พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม(ขปส.) ครั้งที่ 1/2566 ณ มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด และผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) โดยกล่าวว่า การประชุมในวันนี้ มีหัวหน้าส่วนราชการและ ผู้แทน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จากหลายหน่วยงาน รวมทั้ง มีตัวแทน ขปส. ซึ่งเป็นผู้แทนภาคประชาชน เข้าร่วมการประชุมด้วย ถือเป็นโอกาสดี ที่รัฐบาล และภาคประชาชนจะได้ร่วมกันเร่งรัด ติดตาม การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ที่ยังไม่ได้ข้อยุติและร่วมกันพิจารณา แนวทาง การแก้ไขปัญหา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ของประชาชนต่อไป


ที่ประชุมมีเรื่องรับทราบ คำสั่งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม เรื่อง แก้ไขปรับปรุงและเพิ่มเติม/ยกเลิกคณะอนุกรรมการ จำนวน 2 คณะ รับทราบคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ จำนวน 2 คณะ รับทราบผลการดำเนินการของคณะอนุกรรมการและคณะทำงานภายใต้คณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม จำนวน 10 อนุกรรมการ และ 46 คณะทำงาน รับทราบการติดตามการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ร้อยเอ็ด และจังหวัดเชียงราย รับทราบการติดตามการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมในพื้นที่ กรณีปัญหาข้อพิพาทในที่ดินที่เกี่ยวข้องกับชุมชนชาวเล เกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล รับทราบการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม เและมอบนโยบาย “โฉนดชุมชน บ้านมั่นคง และการพัฒนาคุณภาพชีวิต”ณ ชุมชนใหม่ล้านนา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่


รับทราบข้อเรียกร้องของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม 8 กรณี รับทราบการเร่งรัดติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมกรณีเร่งด่วน จำนวน 12 กรณีปัญหา (วันที่อยู่อาศัยโลก) และรับทราบการติดตามการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต


ที่ประชุมได้พิจารณา การแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงาน จำนวน 5 คณะ และประเด็นข้อเรียกร้องของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมกรณีเร่งด่วนเพิ่มเติม


พลเอกประวิตร กล่าวว่า ผลการประชุมในวันนี้ ได้พิจารณาประเด็นที่คณะอนุกรรมการเสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณา มอบหมายให้คณะอนุกรรมการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ละกรณีปัญหา ได้เร่งรัดดำเนินการแก้ไขปัญหาของ ขปส. เป็นกรณีเร่งด่วน พร้อมทั้ง รายงานผลความคืบหน้าให้คณะกรรมการฯ ทราบต่อไปและ พิจารณา ประเด็นข้อเรียกร้องของ ขปส. ซึ่งเป็นกรณีเร่งด่วนเพิ่มเติม โดยมอบหมาย ให้คณะอนุกรรมการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่ละกรณีปัญหา ได้เร่งรัด ดำเนินการแก้ไขปัญหาของ ขปส. เป็นกรณีเร่งด่วน พร้อมทั้ง รายงานผลความคืบหน้าให้คณะกรรมการฯ ทราบ อย่างต่อเนื่อง ทุกวันจันทร์ สัปดาห์สุดท้ายของเดือน จนกว่ากรณีปัญหา จะได้รับการแก้ไขจนเป็นที่ยุติ ขอขอบคุณ คณะกรรมการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และขอให้ทุกหน่วยงาน เร่งรัดการแก้ไขปัญหาของ ขปส. รวมถึง รายงานผลให้คณะกรรมการทราบ อย่างต่อเนื่อง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แก้ PM 2.5 ระยะยาว! สอวช. เตรียมเดินหน้าพัฒนาอุตสาหกรรม EV Conversion ดัดแปลงเครื่องยนต์รถเก่า เป็นรถยนต์ไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 สืบเนื่องจากผลการศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พบสัดส่วนแหล่งที่มาของ PM 2.5 มาจาก 4 แหล่งกำเนิดห...