วันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2566

"อว." ประกาศให้ "มจร" และ "มมร" สังกัดกลุ่มพัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักศาสนาแล้วเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ออกประกาศ เรื่อง "การกำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาสังกัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566" ลงนามโดยศาสตราจารย์พิเศษเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) 

ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าวนั้น กระทรวง อว. ได้จัดให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.) สังกัดในกลุ่มพัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักศาสนา  ซึ่งเป็นไปตามมติของสภามหาวิทยาลัยทั้งสองแห่งที่ได้จัดทำแผนพลิกโฉม โดยการประเมินศักยภาพและอัตตลักษณ์ของตนเองแล้วเสนอให้กระทรวง อว. พิจารณาลงนาม

พระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์, ศ.ดร. ผู้อำนวยการหลักสูตรสันติศึกษา และผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร   เปิดเผยว่า อย่างไรก็ตาม วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร  ที่นำส่วนงานเข้ารับการประเมินด้วยเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (EdPEx) ได้เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำตัวชี้วัดระดับปัญญาและคุณธรรมในทุกระดับ และทุกหลักสูตร กล่าวคือ วัดระดับของนิสิตปริญญาตรี โท และเอก ในหลักสูตรต่างๆ ในแต่ละภาคการศึกษา เพื่อจะทำให้เห็นธรรมชาติของปัญญาและคุณธรรมตามความคาดหวังของผู้เรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชนและสังคม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แก้ PM 2.5 ระยะยาว! สอวช. เตรียมเดินหน้าพัฒนาอุตสาหกรรม EV Conversion ดัดแปลงเครื่องยนต์รถเก่า เป็นรถยนต์ไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 สืบเนื่องจากผลการศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พบสัดส่วนแหล่งที่มาของ PM 2.5 มาจาก 4 แหล่งกำเนิดห...