วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2566

กมธ.ศาสนาฯสภาฯถกการสวดพระอภิธรรมศพเป็นภาษาบาลีชาวบ้านไม่เข้าใจแนะเพิ่มเทศน์เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566  ที่รัฐสภา นายเพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล รองประธานกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า นางสุนันทา ลีเลศพันธ์ ได้มีหนังสือขอคณะกรรมาธิการให้พิจารณาการสวดพระอภิธรรมศพของพระสงฆ์ปัจจุบันซึ่งมีการสวดเป็นภาษาบาลี ทำให้พุทธศาสนิกชนไม่สามารถเข้าถึงบทสวดอภิธรรมด้วยความเข้าใจและการดำเนินชีวิตประจำวันอันเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับชาวพุทธ

นายเพชรวรรต กล่าวว่าจากที่ประชุมได้มีข้อคิดเห็นว่า การสวดพระอภิธรรมศพซึ่งเป็นภาษาบาลีนั้น มีการสวดกันมาเป็นเวลานาน เรื่องนี้ควรนำเรื่องกราบปรึกษามหาเถรสมาคม เพราะเป็นจารีตประเพณี ที่ดำเนินมากว่า 2,500 ปี หากจะพิจารณาเพื่อให้ประชาชนเข้าใจมากขึ้น แต่ละวัดอาจจะมีหนังสือให้ประชาชนอ่านคำแปล หรือบรรจุไปในหลักสูตรให้นักเรียนนักศึกษา เข้าใจ เมื่อเข้าวัดฟังธรรมก็จะสามารถเข้าใจได้ทันที

ด้านนายณพลเดช มณีลังกา อนุกรรมาธิการฯพระพุทธศาสนาฯ สภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่าภาษาบาลีเป็นภาษาโบราณ เป็นภาษาพูดแต่ไม่มีภาษาเขียน ในแต่ละประเทศได้นำมาพัฒนาภาษาเขียนของตัวเอง ในหลายนิกาย เช่นวัชระยาน มหายาน ต่างให้ความสำคัญของภาษาบาลี ในหลายโอกาสพระภิกษุหรือพุทธบริษัท ที่ได้เรียนภาษาบาลี สามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติที่นับถือศาสนาพุทธด้วยภาษาบาลี อีกครั้งยังสร้างความศักดิ์สิทธิ์ให้กับพิธีกรรมสำหรับคำแปลควรให้ความรู้กับประชาชนเพื่อให้มีการเข้าใจมากขึ้น อีกทั้งควรเพิ่มการเทศนาการสอนแบบใหม่ที่เป็นคำเทศน์ที่สื่อสารกับประชาชนได้เข้าใจมากขึ้น อย่างไรก็ตามเพื่อให้ประชาชนเข้าใจความหมายดีขึ้นโดยจะให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เสนอต่อมหาเถรสมาคมต่อไป

1 ความคิดเห็น:

  1. ว่างมากเหรอ...อยากรู้หาวิธีส่งเสริม สื่อสาร นำทางหาวิธีให้คนอ่านคนเรียนสิ..คำแปลว่ายทสวดมนต์ต่างๆก็มีอยู่แล้วไปหาระเบียบวิธีแนะนำมรรยาท พฤติกรรมไม่ให้เอาแต่คุยกันเสียงดังแข่งกับพระที่กำลังสวดไม่ตั้งใจน้อมจิตดีไหม..เข้าใจไม่เข้าใจพระท่านสวดและมีการสวดอภิธรรมมาเป็นร้อยปีแล้วไม่เห็นใครมันจะตายสักคนหาซีนอื่นเล่นดีกว่าถ้าว่าวมากนัก

    ตอบลบ

แก้ PM 2.5 ระยะยาว! สอวช. เตรียมเดินหน้าพัฒนาอุตสาหกรรม EV Conversion ดัดแปลงเครื่องยนต์รถเก่า เป็นรถยนต์ไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 สืบเนื่องจากผลการศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พบสัดส่วนแหล่งที่มาของ PM 2.5 มาจาก 4 แหล่งกำเนิดห...