วันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2566

"สันติศึกษา มจร" เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรพุทธกสิกรรมโคกหนองนาเพื่อการพัฒนาสันติภาพชุมชนอย่างยั่งยืน รุ่น 1เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 พระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์, ศ.ดร. ผู้อำนวยการหลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดเผยว่า หลักสูตรสันติศึกษา มจร หวังที่จะส่งมอบสันตินวัตกรรมสู่ชุมชนพิสูจน์สันติภาพลงดิน สันติภาพกินได้ สันติภาพตามกรอบของหลักสูตรสันติศึกษา มจร ประกอบด้วย 4  ภาพ คือ สันติภาพเชิงกายภาพ สันติภาพเชิงพฤติภาพในชุมชนและสังคม สันติภาพเชิงจิตภาพ และสันติภาพเชิงปัญญาภาพ 

"ในทุกๆ ภาพ หลักสูตรได้กำหนดรายวิชาให้นิสิตนำสันติธรรมไปทำ หนึ่งในสันตินวัตกรรมที่หลักสูตรพานิสิตลงพื้นที่ไปทำในรายวิชาภาวะผู้กับทักษะการเสริมสร้างชุมชนและสังคมสันติสุข คือ พุทธกสิกรรมโคกหนองนาสันติศึกษาโมเดล" ผู้อำนวยการหลักสูตรสันติศึกษา มจร กล่าวและว่าดังนั้น หลักสูตรสันติศึกษา มจร จึงได้เปิดหลักสูตรพุทธกสิกรรมโคกหนองนาเพื่อการพัฒนาสันติภาพชุมชนอย่างยั่งยืน รุ่น  1  โดยรับจำนวนจำกัดเพียง 50 คนเท่านั้น โดยคัดเลือกพิเศษสำหรับผู้ที่พร้อมทำจริงเท่านั้น เพื่อหวังที่จะส่งมอบหลักสูตรที่ดีที่สุดตอบโจทย์ความสุขได้ตลอดทั้งชีวิต โดยไม่ต้องแสวงหาความสุขที่อื่นไกลอีกต่อไป เพราะหลักสูตรนี้จะนำท่านเจริญสุขได้บนพื้นที่ของตนเองหลักสูตรนี้เกิดจากการศึกษาวิจัยของคณาจารย์หลักสูตรสันติศึกษา ภายใต้แนวคิด “สันติภาพลงดิน สันติภาพกินได้” เป็นการยกระดับโคกหนองนาสู่การพัฒนาสันติภาพชุมชนอย่างยั่งยืน และวันที่ 10 มีนาคม 2566  จะครบรอบ 2  ปี ของการพัฒนาโครงการฯ  ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นช่วงเวลาแห่งการส่งมอบคุณค่าของพื้นที่ที่ผ่านการพัฒนาไปสู่การจัดหลักสูตรพุทธกสิกรรมโคกหนองนาเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน โดยใช้พื้นที่พุทธกสิกรรมโคกหนองนาสันติศึกษาโมเดล อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ  โดยระหว่างวันที่ 11 - 15  มีนาคม 2566 

 หลักสูตรฯ ได้จัดเตรียมงบประมาณราว 350,000 บาท สำหรับการพัฒนาและฝึกอบรม รวมถึงการเตรียมการเพื่อต้อนรับผู้ที่สนใจ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือก ทั้งนี้ มั่นใจว่าผู้เข้ารับการพัฒนาจักได้รูปแบบโคกหนองนาของตนเอง เครือข่ายพันธุ์พืช พันธุ์ปลา เมล็ดพันธ์ และรับการปรึกษาตลอดโครงการฯ 

ดังนั้นผู้ที่สนใจสมัครรีบตัดสินใจด่วนที่สุด สมัครแล้วรอประกาศรายชื่อผู้สมัคร และผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมรุ่น 1  ต่อไป โดยสมัครที่นี่ https://forms.gle/k2n5KEgurSZnB4Bd6


 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แก้ PM 2.5 ระยะยาว! สอวช. เตรียมเดินหน้าพัฒนาอุตสาหกรรม EV Conversion ดัดแปลงเครื่องยนต์รถเก่า เป็นรถยนต์ไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 สืบเนื่องจากผลการศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พบสัดส่วนแหล่งที่มาของ PM 2.5 มาจาก 4 แหล่งกำเนิดห...