วันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2566

คณะวิทยาการจัดการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เปิดเวทีสัมมนาออนไลน์ผ่าน Zoom "ROI-SROI สำหรับการประเมินงานบริหารจัดการและทรัพยากรมนุษย์”วันที่ 19 มกราคม 2566  ผศ.ดร.ธนาสิทธิ์ เพิ่มเพียร ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมาหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารคนและกลยุท์องค์การ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  เปิดเผยว่าคณะนักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารคนและกลยุทธ์องค์การ รุ่นที่ 12 คณะวิทยาการจัดการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ขอเชิญบุคคลที่สนใจจากองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และภาคธุรกิจ เปิดมุมมองใหม่ในการจัดการงานและบริหารทรัพยากรมนุษย์ ร่วมการสัมมนาออนไลน์ผ่าน Zoom “ROI-SROI สำหรับการประเมินงานบริหารจัดการและทรัพยากรมนุษย์” เพื่อให้มารู้จัก การวิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุนด้านการเงิน (ROI) และด้านสังคม (SROI) โดยมีวิทยากร ที่มาให้ความรู้ประกอบด้วย 1) ดร.สุรพงษ์ มาลี ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 2) คุณสกุลทิพย์ กีรติพันธวงศ์ กรรมการและเลขาธิการสมาคมผู้ประเมินคุณค่าทางสังคมไทย และ 3) ผศ.ดร.เลิศชัย สุธรรมานนท์ รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ทั้งนี้ปัจจุบันหลายองค์กรชั้นนำได้นำเครื่องมือ “ประเมินผลการจัดการงานและการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงผลตอบแทนจากการลงทุน” หรือ Return on Investment: ROI ในด้านการเงิน และ “ผลตอบแทนเชิงสังคม” หรือ Social Return on Investment: SROI ที่เป็นการนำผลลัพธ์ทางสังคม (Social Impact) ในแง่มุมต่าง ๆ มาคำนวณค่าทางการเงินของงาน เพื่อการวัดผลสำเร็จของงานเกิดขึ้นได้ชัดเจนเป็นรูปธรรมมากขึ้น ขณะเดียวกันผลตอบแทนจากการลงทุนด้านการเงินและสังคม หรือ ROI-SROI ยังเป็นส่วนสนับสนุนเกณฑ์การประเมินคุณภาพองค์กรของระบบราชการ (PMQA)  ระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ (SE-AM) หรือรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) อีกด้วย

ทั้งนี้ จากกรณีดังกล่าวทาง กลุ่มนักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารคนและกลยุทธ์องค์การ รุ่นที่ 12 จึงจัดสัมมนาออนไลน์เรื่อง “ROI-SROI  สำหรับการประเมินงานบริหารจัดการและทรัพยากรมนุษย์” ในวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา : 13.00 - 16.00 น. ผ่านระบบ Zoom โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยมีเป้าหมายในการให้ความรู้  ความเข้าใจแก่นักบริหาร นักบริหารงาน/โครงการ นักทรัพยากรมนุษย์ของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และภาคธุรกิจ เพื่อเป็นมุมมองใหม่ในการจัดการงานและบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่คำนึงถึงความสำคัญของผลตอบแทนทางด้านการเงินและสังคม และเป็นแนวทางการสร้างความยั่งยืนให้กับองค์การ สังคม และประเทศชาติ ที่ถือเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการพัฒนาองค์กรและทรัพยากรมนุษย์รองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงวิกฤตการณ์ที่ทั่วโลกเผชิญกับการระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ผ่านมา และช่วยเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานขององค์การให้เท่าทันสถานการณ์โลกด้วย

 ผศ.ดร.ธนาสิทธิ์ฯ กล่าวด้วยว่าการสัมมนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ ผู้ร่วมสัมมนาได้นำองค์ความรู้ไปใช้เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนทางการเงินและสังคม (ROI-SROI) เพื่อความยั่งยืน  มีการแลกเปลี่ยนแนวทางการวิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุนทางการเงิน (ROI) จากการจัดการงานและบริหารทรัพยากรมนุษย์  และแนวทางการวิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุนทางสังคม (SROI) จากการจัดการงานและบริหารทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้ง ยังได้แลกเปลี่ยนหลักการประเมินผลตอบแทนจากการลงทุนทางการเงินและสังคม (ROI-SROI) เพื่อประยุกต์ใช้ในการจัดการงานและบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

ผู้สนใจ สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ (ผ่านระบบ Zoom) ในวันและเวลาข้างต้น โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ได้ที่  https://forms.office.com/r/e4YPvBZmP2  หรือ Scan QR Code ที่ปรากฏ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทร. 02-855-1406 หรือ Email: mbapos@pim.ac.th


 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บึงกาฬเตรียมเสนอ “บึงโขงหลงและย่านชุมชนเก่า” เป็นมรดกจังหวัด ส่งเสริมคุณค่าและเศรษฐกิจในพื้นที่ 

  เมื่อวันที่  20 กุมภาพันธ์ 2567   เพจสวท.บึงกาฬ กรมประชาสัมพันธ์ ได้โพสต์ภาพและข้อความว่า จังหวัดบึงกาฬ เตรียมเสนอ “บึงโขงหลงและย่านชุมชนเ...