วันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2566

มส.เห็นชอบยกย่องเชิดชู “ดร.หลวงพ่อแดง” ขึ้นเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 15


เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566    ที่ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร นายพงศ์พล โยธินทวี รองโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.)​ แถลงผลการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.)​ ครั้งที่ 23/2566 ว่า ที่ประชุมมส.ได้พิจารณาให้ พระราชสมุทรวชิรโสภณ (โสภณ ธมฺมโสภโณ)​ เจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทร วรวิหาร จ.สมุทรสงคราม และที่ปรึกษาเจ้าคณะจ.สมุทรสงคราม ซึ่งเป็นพระเถระที่เพียบพร้อมด้วยศีลาจารวัตรงดงาม เป็นที่เคารพนับถือของคณะสงฆ์และศรัทธาสาธุชนโดยทั่วไป ได้สนองงานการคณะสงฆ์ภาค 15 มาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้านการศาสนศึกษา ศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่ และการสาธารณสงเคราะห์ สมควรยกย่องเชิดชูให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 15 และ พระเมธีวัชรประชาทร (ประยูร นนฺทิโย)​ หรือ “หลวงพ่อแดง” เจ้าอาวาสวัดอินทาราม จ.สมุทรสงคราม และรองเจ้าคณะอ.อัมพวา ได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองเจ้าคณะอำเภอมาด้วยความเรียบร้อย แม้ยังมีอายุไม่ครบ 80 ปีบริบูรณ์ สมควรยกย่องเชิดชูให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 15 เป็นไปตามความในข้อ 3 แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 28 (พ.ศ.2546) แก้ไขเพิ่มเติมกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2541) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ โดยได้รับความเห็นชอบจากเจ้าคณะพระสังฆาธิการต​ามลำดับจนถึงเจ้าคณะใหญ่หนกลาง

นายพงศ์พล กล่าวต่อไปว่า มส.ยังมีมติให้ พระครูภัทรกิตติสุนทร (แถม กิตติภทฺโท)​ เจ้าอาวาสวัดพระพิเรนทร์ ซึ่งได้สนองงานคณะสงฆ์มาด้วยความเรียบร้อย เป็นที่เคารพนับถือของคณะสงฆ์ และศรัทธาสาธุชนโดยทั่วไป ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าคณะปกครอง อีกทั้งได้ให้การสนับสนุนกิจการคณะสงฆ์ด้วยดี สมควรยกย่องเชิดชูให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะเขตป้อมปราบ-ปทุมวัน พร้อมกันนี้มส.ยังเห็นชอบการเสนอแต่งตั้ง พระครูเกษมปัญญาคม (ยิ้ม เขมปญฺโญ)​ เจ้าอาวาสวัดโกสินารายน์ จ.ราชบุรี และและเจ้าคณะอ.บ้านโป่ง เป็นรองเจ้าคณะจ.ราชบุรีด้วย

@siampongnews #หนังสือสวดมนต์กระแตปกแข็ง ♬ Dj Jalan Pargoy X Goyang Jaypong - DJ MIFTAH

ผู้สื่อข่ายรายงานว่าระหว่างที่มหาเถรสมาคมกำลังประชุมอยู่นั้น พระเมธีวัชรประชาทร,ดร. ได้ไปลงพื้นที่เยี่ยมเยียนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5  หนกลางลงพื้นที่ครั้งที่22 จัดที่วัดนาหนอง ต.ดอนแร่ อ.เมือง.จ.ราชบุรี ร่วมกับคณะสงฆ์.จ.ราชบุรีมี เจ้าคณะจังหวัดมหานิกาย และ.จจ.ธรรมยุตมาเป็นประธาน และฝ่ายฆราวาสมี,ผวจ.จ.ราชบุรี รองผวจ.มาเป็นประธาน พร้อมหัวหน้าส่วนจังหวัด รบ,นายอำเภอเมือง นายก,อบต.กำนัน,ผญบ.พร้อมผู้นำชุมชนทุกๆๆๆฝ่าย ร่วมกันจับมือประสานใจกัน จัดงานหมู่บ้านรักษาศีล 5  ทำให้งานประกวดหมู่บ้านรักษาศีล 5 ประจำปี พ.ศ.2566 ปี้นี้ยิ่งใหญ่  


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ปิดการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานประจำปี ๒๕๖๖ นิสิตวิทยาลัยพุทธศาสตรนานาชาติและหลักสูตรสันติศึกษา "มจร"

วันที่ ๗  ธันวาคม ๒๕๖๖  ที่ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน  อำเภอเขาค้อ   จังหวัดเพชรบูรณ์  พระเมธีวัชรบัณฑิต ศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตรนานาช...