วันจันทร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2566

"ดร.หลวงพ่อแดง"เผยวัดอินทารามเปิดหลักสูตรป.ตรีรัฐศาสตร์ "พระพรหมบัณฑิต" บรรยาย "พุทธวิถีบริหาร"


 

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระเมธีวัชรประชาทร (ดร.หลวงพ่อแดง)  เจ้าอาวาสวัดอินทาราม ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 15 ในฐานะผู้อำนวยการหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารท้องถิ่น (ป.บ.ท.) ห้องเรียนวัดอินทาราม เปิดเผยว่า จากการที่วัดอินทารามได้จัดการเรียนการสอน “หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารท้องถิ่น (ป.บท.) รุ่นที่ 1 ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และได้รับเกียรติจากพระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร.เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร, กรรมการมหาเถรสมาคม, อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ประธานกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้มาบรรยายพิเศษในรายวิชา พุทธวิถีบริหาร เรื่อง “คุณธรรมจริยธรรมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”ใจความสรุปว่า 

“การศึกษาไม่มีใครแก่เกินเรียน พร้อมยกตัวอย่าง เช่นพระเมธีวัชรประชาทร ที่อดีตเรียนจบแค่ ป.4 แต่ก็เรียนรู้และพัฒนาตนเองทำให้ปัจจุบันแม้อายุจะ 74 ปีแล้ว ก็ยังเรียนจบปริญญาเอกถึง 2 ใบ สมองท่านก็ยังไม่เต็มและสิ่งสำคัญต้องฝึกสมาธิสติมาปัญญาเกิด” 

นอกจากนี้ยังให้ความรู้ถึงหลักคุณธรรมการบริหารที่ทำงานให้สำเร็จโดยหลักสังฆหวัตถุ 4 ประการ คือโอบอ้อมอารี วจีไพเราะ สงเคราะห์เท่าที่ช่วยได้ วางตนชีวิตเสมอต้นเสมอปลาย อีกทั้งนักบริหารที่ดีต้องมี 1.จักขุมา หมายถึงมองการไกล รู้จักวางแผน, 2.วิธูโร หมายถึงต้องเป็นผู้มีความสามารถในการจัดการธุระต่าง ๆ, 3.นิสฺสยสัมปันโน หมายถึงเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดีกับเพื่อนร่วมงาน และบุคคลอื่น ซึ่งเป็นทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ เป็นต้น

@siampongnews #หนังสือสวดมนต์กระแตปกแข็ง ♬ Dj Jalan Pargoy X Goyang Jaypong - DJ MIFTAH

นอกจากนี้ภาคเช้า รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ยังได้บรรยายพิเศษรายวิชา การบริหารงานภาครัฐ ในหัวข้อการนำนโยบายรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติ ใจความสรุปว่า “การทำงานต้องมีแผน โครงการ กิจกรรม ให้ชัดเจน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด” มีคณะสงฆ์วัดอินทาราม โดยการนำของพระเมธีวัชรประชาทร (ท่านเจ้าคุณ ดร.หลวงพ่อแดง) เจ้าอาวาสวัดอินทาราม ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 15 ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ และผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่พร้อมทั้งนักศึกษา ได้ร่วมกันถวายการต้อนรับ มีนักศึกษาและผู้สนใจเข้าฟังบรรยายเป็นพระสงฆ์ 31 รูป เป็นนักศึกษา ป.บท.จำนวน 65 คน

 ดร.หลวงพ่อแดง กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ป.บท.ของวัดอินทาราม ครั้งนี้ได้รับเกียรติจากพระเดชพระคุณ พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร.เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร, กรรมการมหาเถรสมาคม, อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ประธานกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้มาบรรยายพิเศษในรายวิชา พุทธวิถีบริหาร เรื่อง “คุณธรรมจริยธรรมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ทำให้นักศึกษามีความปลื้มปิติที่ได้รับความรู้อย่างเต็มที่กว่า 3 ช.ม.

อย่างไรก็ตามการเปิดหลักสูตร ป.บท.รุ่น 1 ถือว่าประสบความสำเร็จมีนักศึกษาเข้าเรียนถึง 65 คน ดังนั้นวัดอินทารามจึงมีแผนที่จะเปิดหลักสูตรปริญญาตรีรัฐศาสตร์ ต่อยอดจากหลักสูตร ป.บท.ซึ่งขณะนี้กำลังศึกษาข้อระเบียบต่างๆ ซึ่งหากวัดอินทารามสามารถเปิดหลักสูตรปริญญาตรีได้ก็จะทำให้สมุทรสงครามซึ่งเป็นจังหวัดเล็กๆ แต่มีมหาวิทยาลัยครบทั้ง 3 อำเภอได้แก่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม คือ ม.ราชภัฎสวนสุนันทา, อำเภอบางคนที คือสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน (ม.ชีวิต) และอำเภออัมพวา คือมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ทำให้ชาวสมุทรสงครามไม่ต้องเดินทางไปเรียนต่างถิ่น ซึ่งจะเกิดประโยชน์สูงสุดกับการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดสมุทรสงครามในอนาคต ส่วนรายละเอียดต่างๆ นั้นจะแจ้งให้ทราบต่อไป


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

"สุวัจน์" มอบรูปหล่อคุณย่าโมรุ่นโคราช 555 ปี และหลวงพ่อคูนรุ่นยอดธง "แอนโทเนีย โพซิ้ว"

"สุวัจน์"  ยินดี "แอนโทเนีย โพซิ้ว"   มอบรูปหล่อคุณย่าโม รุ่นโคราช 555 ปีและหลวงพ่อคูน รุ่นยอดธง พร้อมขอให้ช่วยประชาสัมพ...