วันจันทร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2566

"ธรรมนัส"นำเกษตรฯMOU 16 หน่วยงาน ร่วมพัฒนาพื้นที่และเกษตรกรเขตปฏิรูปที่ดิน เสริมศักยภาพแหล่งน้ำพัฒนาอนุรักษ์ฟื้นฟูดินเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566   ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตปฏิรูปที่ดิน ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 16 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมพัฒนาที่ดิน กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ณ อาคารศาลาพระมิ่งขวัญ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตร (ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร) อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

ทั้งนี้การลงนาม MOU ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการวางแผนและสนับสนุนการดำเนินการพัฒนาพื้นที่ ในพื้นที่ยึดคืนตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 36/2559 สั่ง ณ วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 พื้นที่ตามนโยบายรัฐบาลที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และพื้นที่อื่นในเขตปฏิรูปที่ดิน รวมถึงเพื่อให้เกษตรกรที่ได้รับการจัดที่ดินทำกินในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินมีระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และเกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินสูงสุด ซึ่งทั้ง 16 หน่วยงานจะร่วมมือกันในการให้องค์ความรู้และสนับสนุนทางเทคนิควิชาการ ในการวางแผน ออกแบบ และก่อสร้าง เพื่อยกระดับงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในเขตปฏิรูปที่ดินให้เกิดศักยภาพสูงสุด และเป็นการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ส่งเสริมสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดี และมีรายได้ที่มั่นคง       

@siampongnews #ธรรมนัส นำเกษตรฯMOU 16 หน่วยงาน ร่วมพัฒนาพื้นที่และเกษตรกรเขต #ปฏิรูปที่ดิน เสริมศักยภาพแหล่งน้ำพัฒนาอนุรักษ์ฟื้นฟูดิน #ข่าวtiktok #tiktokshopครีเอเตอร์ ♬ เสียงต้นฉบับ - สยามพงษ์นิวส์

“การเซ็น MOU ครั้งนี้ จะร่วมกันพัฒนาพื้นที่ เช่น การสำรวจออกแบบพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน เช่น บ่อน้ำบาดาล สระเก็บน้ำประจำแปลงเกษตรกรรม เป็นต้น ส่วนด้านดินจะร่วมกันปรับปรุง พัฒนาทรัพยากรดินให้เกิดความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมกับการเกษตร พร้อมทั้งอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรดินและน้ำให้เกิดความยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้น ยังออกแบบวางผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน ออกแบบผังชุมชน ผังแปลงเกษตรกรรม ให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมของจังหวัด จัดทำแผนขยายเขตไฟฟ้าเข้าพื้นที่ ทั้งยังให้ความรู้เจ้าหน้าที่และกลุ่มเกษตรกรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการ ทำให้ชุมชนมีศักยภาพสามารถพัฒนาไปสู่การแข่งขันเชิงธุรกิจในอนาคต และการส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มพัฒนาอาชีพ ให้มีการต่อยอดการพัฒนาในมิติ 6 ด้าน คือ น้ำ ดิน เกษตร ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม และพลังงานทดแทน รวมไปถึงสนับสนุนกิจกรรมและโครงการที่เป็นประโยชน์กับชุมชน เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสวัสดิการของรัฐ มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น" ร้อยเอก ธรรมนัส กล่าว     

สำหรับกระทรวงเกษตรฯ โดย ส.ป.ก. มีภารกิจสำคัญในการช่วยเหลือและดูแลพี่น้องเกษตรกรของประเทศไทย ซึ่งภารกิจงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ ส.ป.ก. ต้องตอบสนองต่อความต้องการของพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ตามสภาพของสังคมนั้น งานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร การก่อสร้างถนนเพื่อการสัญจร การสร้างบ้านอยู่อาศัย มีไฟฟ้าใช้ทั้งหมดเป็นปัจจัยขั้นพื้นฐานของการดำรงชีวิต ส.ป.ก. ยังมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทำให้สินค้าทางการเกษตรมีความสามารถในการแข่งขัน มีมาตรฐาน สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค สร้างความมั่นคงในอาชีพเกษตรอย่างแท้จริง ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐบาล@siampongnews มุ้งคอกเลี้ยง#ตั๊กแตน ♬ Tere Baad Nazar Nhi Aati Koi Manjil - Deepak Kurai

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

"สุวัจน์" มอบรูปหล่อคุณย่าโมรุ่นโคราช 555 ปี และหลวงพ่อคูนรุ่นยอดธง "แอนโทเนีย โพซิ้ว"

"สุวัจน์"  ยินดี "แอนโทเนีย โพซิ้ว"   มอบรูปหล่อคุณย่าโม รุ่นโคราช 555 ปีและหลวงพ่อคูน รุ่นยอดธง พร้อมขอให้ช่วยประชาสัมพ...