วันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2566

"อนุพงศ์"รองผู้ว่าฯหนองบัวลำภู ถวายการต้อนรับคกก.ขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5 บูรณาการหลัก "พอเพียง-หมู่บ้านยั่งยืน" มุ่งสร้างสังคมสันติสุข ลงพื้นที่ติดงานเมื่อวันที่ 18  กันยายน 2566 ที่วัดศรีสะอาด บ้านทรายมูล ตำบลทรายทอง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู พระเทพวชิรคุณ เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยพระศรีวชิราภรณ์ รองเจ้าคณะภาค  8   รองประธานกรรมการ ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปี 2566 โดยมี นายอนุพงศ์ คำภูแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมนายเพทาย จรกระโทก นายอำเภอศรีบุญเรือง ร่วมถวายการต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน และมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพุทธศาสนิกชน ร่วมให้การต้อนรับ

พระครูปริยัติโชติการ เจ้าคณะอำเภอศรีบุญเรือง ประธานคณะทำงานในระดับพื้นที่กล่าวว่า ชุมชนบ้านทรายมูล ชาวบ้านมีวิถีชีวิตและสภาพสังคมเกษตรกรรม ประชาชนมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ อยู่อย่างพอเพียง ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ตามหลักวิถีพระพุทธศาสนา มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนให้มีความเป็นหนึ่งเดียวกัน และมีผู้นำชาวบ้านที่เข้มแข็ง มีกิจกรรมการแบบบูรณาการกันอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยมีระบบการเสริมสร้างคุณธรรมอย่างเข้มแข็ง โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามหลักศีล 5 มาประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิตเพื่อให้เกิดชุมชนคุณธรรม สังคมคุณธรรม เป็นสังคมที่ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเอื้ออาทรต่อกันอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและสมานฉันท์

@siampongnews ชุดจี้พร้อมแหนบกลัด #3พระอรหันต์ร้านต้นฉบับ ♬ Ready - Official Sound Studio

พระเทพวชิรคุณ เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย รองประธานกรรมการ ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5”กล่าวชื่นชมชุมชนภายหลังคณะกรรมการฯตรวจเยี่ยมประทับใจและขอให้กำลังใจ เพื่อสร้างชุมชนให้เป็นชุมชนคุณธรรมที่เข้มแข็งและยั่งยืนภายใต้หลักการทางพระพุทธศาสนา เพื่อให้คนทุกวัย ในชุมชน มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสมานสมัครสามัคคี เสียสละและเอื้ออาทร เอื้ออาทร เพื่อให้เป็นพลังสำคัญในการ Change for Good สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ขอบคุณนายอำเภอศรีบุญเรือง เป็นทั้งหัวเรือและนายท้ายเรือคอยสนับสนุน อันเป็นการทะนุบำรุงพุทธศาสนาตามวิถีชาวพุทธ ภายใต้” โครงการ ชาวศรีบุญเรือง ร่วมใจ หิ้วตะกร้า สวมผ้าไทย จูงมือคนสามวัย ใส่บาตรวันพระ” หลังจากที่พระสงฆ์รับบิณฑบาตแล้วก็ได้นำข้าวสารอาหารแห้งส่วนหนึ่งทำเป็นถุงยังชีพ “ถุงความห่วงใย” มอบให้แก่ผู้ยากไร้ ซึ่งเป็นหมู่บ้านโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

"สุวัจน์" มอบรูปหล่อคุณย่าโมรุ่นโคราช 555 ปี และหลวงพ่อคูนรุ่นยอดธง "แอนโทเนีย โพซิ้ว"

"สุวัจน์"  ยินดี "แอนโทเนีย โพซิ้ว"   มอบรูปหล่อคุณย่าโม รุ่นโคราช 555 ปีและหลวงพ่อคูน รุ่นยอดธง พร้อมขอให้ช่วยประชาสัมพ...