วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2566

"อธิการบดี มจร" ตั้งคกก.พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม สร้างความสุข ลดความทุกข์ ยุค VUCA WORLD"อธิการบดี มจร" ตั้งคกก.พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม สร้างความสุข ลดความทุกข์  ยุค VUCA WORLD  ส่วนธรรมนิเทศ มจร ขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมคู่ขนานกับการวิจัยสร้างนวัตกรรมการสร้างความสุขลดความทุกข์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

 เมื่อวันที่  21  กันยายน 2566  พระครูปลัดอุทัย พลเทโว,ดร.รองผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ (ธรรมวิจัย) เปิดเผยว่า ตามที่พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร.อธิการบดี อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร)  มีนโยบายให้ส่วนธรรมนิเทศ(ธรรมวิจัย) ได้ทำบทบาทด้านการบริการวิชาการแก่สังคมมผ่านการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมและจัดกิจกรรมโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นกลไกลสำคัญของการพัฒนาบุคคลทุกช่วงวัย พร้อมกับมีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนานั้น 

ขณะนี้ มหาจุฬาอาศรม  มจร  ได้เตรียมอาคาร สถานที่ ไว้รองรับการดำเนินการดังกล่าว คาดว่าจะพร้อมในการใช้งานภายในปี 2567 โดย สามารถรองรับผู้มาปฏิบัติธรรมและเช้าร่วมกิจกรรมทั้งระยะสั้นและระยะยาว มากกว่า 100 รูป/คน  สิ่งที่จำเป็นและสำคัญต่อจากนี้ก็คือ การจัดทำและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับบุคคลทุกเพศทุกวัย ชึ่ง ท่านอธิการได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่งเพื่อนำหลักสูตรที่มีอยู่แล้วมาพัฒนาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ Vuca world ,ที่มีความผันผวน

พระปลัดสรวิชญ์ อภิปญฺโญ,ผศ.ดร. อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ ในฐานะรองประธาน คณะกรรมการ กล่าวเสริมว่า สำหรับหลักสูตรที่จะพัฒนาขึ้นนี้ ส่วนหนึ่งทางศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรมได้ใช้ดำเนินการฝึกอบรมอยู่แล้ว เพื่อให้การดำเนินการทำงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพ มีหลักวิชาการมากขึ้น จึงได้จัดทำโครงวิจัยควบคู่ไปด้วย โดยมี พระศรีธรรมภาณี,รศ.ดร.,พระเมธีวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. และ รศ.ดร.มารุต พัฒพล เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 

@siampongnews ชุดจี้พร้อมแหนบกลัด #3พระอรหันต์ร้านต้นฉบับ ♬ Ready - Official Sound Studio

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พช.บึงกาฬอบรมแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตรเพิ่มทักษะ "โคก หนอง นา"

 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 ที่ห้องประชุมฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันป...