วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2566

"ศน."พัฒนาสมรรถนะพระธรรมวิทยากร แนะนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสื่อสาร “พุทธธรรม soft power” สู่เยาวชนวันที่ 24 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น. สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ประธานฝ่ายสงฆ์ นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา ประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะพระธรรมวิทยากรในการเผยแผ่ธรรม ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมีพระธรรมวิทยากรจาก 76 จังหวัดทั่วประเทศ จำนวน 161 รูป พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา ร่วมพิธี ณ วัดบรมสถล เขตสาทร กรุงเทพมหานคร และผ่านระบบออนไลน์

นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา (อศน.) เปิดเผยว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะพระธรรมวิทยากร ประจำปี 2566 จัดขึ้นเพื่อถวายความรู้และเสริมสร้างทักษะรวมถึงการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแด่พระธรรมวิทยากร ซึ่งเป็นกลุ่มพระสงฆ์ที่มีบทบาทและพลังสำคัญต่อการเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ทั้งยังเป็นกลไกขับเคลื่อนเครือข่ายขยายผลความดี บ่มเพาะเสริมสร้างคุณธรรมให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน ให้เกิด “คนดี สังคมดี” โดยพระธรรมวิทยากรผู้ผ่านการอบรมจะสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับ อาทิ “พุทธธรรม soft power” “เทคนิคการถ่ายภาพและการสร้าง content ในการเผยแผ่” “นวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์กับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา” “จิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น” “การสื่อสารสร้างแรงดึงดูดใจเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา” ไปปรับใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน และประชาชนให้มีคุณธรรมจริยธรรม โดยสามารถประยุกต์วิธีการได้อย่างสอดคล้องเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น การนำธรรมะเข้าสู่สถานศึกษาด้วยเครือข่ายธรรมะอารมณ์ดี ที่ทำให้การฟังธรรมะเปี่ยมไปด้วยความสนุกสนาน ชวนให้ติดตาม ตลอดจนการใช้สื่อโซเชียลคอนเทนท์ธรรมะสร้างสรรค์ที่ย่อยง่าย สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายกลุ่มใหญ่ได้อย่างทั่วถึง ก่อให้เกิดการซึมซับด้วยตนเอง และนำไปสู่การนำธรรมะมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นต้น

@siampongnews #หนังสือสวดมนต์กระแตปกแข็ง ♬ Dj Jalan Pargoy X Goyang Jaypong - DJ MIFTAH

อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวต่อไปว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ดังกล่าว ยังเป็นเวทีสำคัญที่ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เสริมสร้างเครือข่ายพระธรรมวิทยากรของกรมการศาสนา เพื่อดำเนินงานโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ โครงการพลังบวรในมิติศาสนา กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน โดยกรมการศาสนา ได้พิจารณาเห็นความสำคัญของการพัฒนาสมรรถนะการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระภิกษุสงฆ์ ผู้เป็นสื่อกลางในการปลูกฝังให้เยาวชนมีความรู้คู่คุณธรรม และมีคุณลักษณะที่ดี อีกทั้งมุ่งมั่นขยายโอกาสธรรมศึกษาให้เยาวชนได้เรียนรู้และปฏิบัติสู่ความเจริญก้าวหน้าและความมั่นคงทางสังคม จึงได้ร่วมกับสถาบันส่งเสริมและเผยแพร่การพระศาสนาแห่งประเทศไทย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะพระธรรมวิทยากรในการเผยแผ่ธรรม ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 ในระหว่างวันที่ 19 – 21 กันยายน 2566 และครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 22 – 24 กันยายน 2566 ณ วัดบรมสถล เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยมีพระสงฆ์และพระธรรมวิทยากรเข้าร่วมอบรม จำนวน 161 รูป ทั้งนี้ ได้รับความเมตตาจากพระธรรมวิทยากร “เครือข่ายธรรมะอารมณ์ดี” ร่วมดำเนินการจัดทำหลักสูตรและเป็นคณะวิทยากร พระธรรมวิทยากรเครือข่ายแกนนำทั่วประเทศร่วมเป็นวิทยากร ตลอดจนวิทยากรจากภาครัฐ ภาคเอกชน บรรยายถวายความรู้ตลอดระยะเวลาการจัดประชุม

ภายหลังการประชุมดังกล่าว กรมการศาสนา ได้รับความเมตตาจากสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม มอบวุฒิบัตรแก่พระธรรมวิทยากรที่ผ่านการอบรม พร้อมกล่าวสัมโมทนียกถาปิดการประชุมฯ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและพร้อมเป็นพระธรรมวิทยากรที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน และประชาชนให้มีคุณธรรมจริยธรรมต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เพลงรอเธอริมบึง

แต่งโดยส.สมพงษ์  สร้างสรรค์โดย suno (Verse 1) นั่งริมบึง เดือนหงาย หัวใจพี่สั่นไหว มองหาแจ่มจันทร์ นัดไว้จะมาหา รอจนสว่างไฉน กานดา ยังไม่มา...