วันอังคารที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2566

ผู้ว่าฯสุราษฎร์ธานีถวายต้อนรับคกก.หมู่บ้านรักษาศีล 5 เผยทุกภาคส่วนบูรณาการหลัก "พอเพียง-หมู่บ้านยั่งยืน" มุ่งสร้างสังคมสันติสุขเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566    นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนายพิชัย ชมภูพล ส.ส.สุราษฎร์ธานี เขต 6 พรรคภูมิใจไทย นายสุกิจ มีพริ้ง นายอำเภอท่าฉาง หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด อำเภอ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น และประชาชน ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ หมู่บ้านรักษาศีล 5 ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ที่พักสงฆ์บ้านคลองวัว หมู่ที่ 4 ตำบลท่าเคย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดยนายกรรณรงค์ เนียมมีศรี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านคลองวัว ในฐานะประธานคณะกรรมการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ระดับหมู่บ้าน กล่าวว่า บ้านคลองวัว ได้ดำเนินการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ประจำปี 2566 อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการร่วมประชุมในหมู่บ้าน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการรักษา ศีล 5 ระดับหมู่บ้าน เพื่อร่วมคิดร่วมทำร่วมแก้ไขปัญหาในการจัดทำโครงการฯ ให้สอดคล้องกับหลักศีล 5 ในทุกมิติ บูรณาการกิจกรรมการดำเนินงานร่วมกับคณะสงฆ์ ภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน ควบคู่กับการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมความสามัคคีของหมู่บ้าน แก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งของหมู่บ้าน

@siampongnews ชุดจี้พร้อมแหนบกลัด #3พระอรหันต์ร้านต้นฉบับ ♬ Ready - Official Sound Studio

ตลอดจนการมีส่วนร่วมของหมู่บ้านในการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นวิถีวัฒนธรรมชาวพุทธ กำหนดกิจกรรมส่งเสริมศีล 5 เช่น กำหนดเขตอภัยทาน การปล่อยปลา ส่งเสริมความสุจริตโปร่งใส ป้องกันความรุนแรงของครอบครัว ส่งเสริมความยุติธรรมของชุมชน งดเหล้าเข้าพรรษา วันพระงดเหล้า เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้สอดคล้องกับศีลทั้ง 5 ข้อ นอกจากนี้หมู่บ้านยังแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อรับผิดชอบกิจกรรมศีลแต่ละข้ออย่างจริงจัง และมุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อหมู่บ้าน และก่อให้เกิดความยั่งยืนในพื้นที่

ด้านนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5" มาอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมการบูรณาการกิจการงานคณะสงฆ์ และการพัฒนาหมู่บ้านตามโครงการหมู่บ้านยั่งยืน โดยส่วนราชการทุกภาคส่วนได้ร่วมกับคณะสงฆ์ ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีความตระหนักในการคิดดี ปฏิบัติดี ด้วยการนำของผู้นำชุมชน และการมีส่วนร่วมของชาวบ้าน น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะการยึดถือศีล 5 มาประพฤติปฏิบัติจนเป็นวิถี อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข สามารถช่วยกันแก้ปัญหาสังคมได้อย่างยั่งยืน 


ข้อมูลข่าวและที่มา https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230919152544616


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เพลงรอเธอริมบึง

แต่งโดยส.สมพงษ์  สร้างสรรค์โดย suno (Verse 1) นั่งริมบึง เดือนหงาย หัวใจพี่สั่นไหว มองหาแจ่มจันทร์ นัดไว้จะมาหา รอจนสว่างไฉน กานดา ยังไม่มา...