วันอังคารที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2566

ผู้ว่าฯลพบุรีพร้อมเจ้าอาวาสวัดทองแท่งนิสยาราม มอบบ้านแก่ประชาชนที่มีรายได้น้อย ตามโครงการบ้านพอเพียง พม.เมื่อวันที่  19  กันยายน 2566   เวลา 14.30 น. นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานมอบบ้านพอเพียงให้แก่นายบุญเรือง อ่างบุญตา บ้านเลขที่ 46 หมู่ 5 ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมีพระครูใบฎีกา บุญเลิศ ปภากโร เจ้าอาวาสวัดทองแท่งนิสยาราม เป็นประธานสงฆ์ ทั้งนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนที่มีรายได้น้อยตามโครงการ‘บ้านพอเพียง’ทั่วประเทศ ซึ่งโครงการนี้เป็นการสนับสนุนให้ครอบครัวที่มีรายได้น้อย มีฐานะยากจน สภาพบ้านเรือนทรุดโทรม มีสภาพไม่ปลอดภัย ไม่เหมาะแก่การอยู่อาศัย โดยได้ซ่อมแซมบ้านเรือนให้มีความมั่นคง แข็งแรง มีความปลอดภัยในการอยู่อาศัย บ้านพอเพียงเป็นบ้านที่เกิดขึ้นตามมติของชุมชนในตำบล โดยการผ่านเวทีประชาคมที่เห็นร่วมกันว่าครอบครัวใดสมควรจะได้รับ ไม่ใช่ว่าหน่วยงานต้องเป็นผู้ชี้เป้าหรือชี้นำ สภาองค์กรชุมชนเป็นฐานรากของประชาธิปไตยอย่างแท้จริง เพราะว่าฟังเสียงของชาวบ้านส่วนใหญ่ เป็นการสนองตอบการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำในชุมชน เพราะว่าชุมชนเป็นผู้พิจารณากันเอง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ได้มอบงบประมาณช่วยเหลือแก่ผู้รับประโยชน์โครงการบ้านพอเพียง ให้แก่สภาองค์กรชุมชนตำบลบางขันหมาก จำนวน 1 ครัวเรือน เป็นเงิน 123,000 บาท

@siampongnews #หนังสือสวดมนต์กระแตปกแข็ง ♬ Dj Jalan Pargoy X Goyang Jaypong - DJ MIFTAH

ในปี 2566 ได้มีการซ่อมแซมและปรับปรุงที่อยู่อาศัยในพื้นที่จังหวัดลพบุรี โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย ผู้สูงอายุ ผู้พิการและกลุ่มเปราะบาง ผ่านสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี ร่วมกับคณะประสานงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดลพบุรี และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. และภาคีภาคประชาชน ดำนินการแล้วจำนวน 658 ครัวเรือน ถือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและลดความเหลื่อมล้ำด้านที่อยู่อาศัยอย่างเป็นรูปธรรม

ข้อมูลข่าวและที่มา https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230920095419829


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ปิดการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานประจำปี ๒๕๖๖ นิสิตวิทยาลัยพุทธศาสตรนานาชาติและหลักสูตรสันติศึกษา "มจร"

วันที่ ๗  ธันวาคม ๒๕๖๖  ที่ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน  อำเภอเขาค้อ   จังหวัดเพชรบูรณ์  พระเมธีวัชรบัณฑิต ศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตรนานาช...