วันเสาร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

พิธีรับ - ส่งหน้าที่ ผอ.ศูนย์สันติวิธี จชต. มุ่งมั่นสานต่อสร้างความตระหนักรู้ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2566  ศูนย์สันติวิธี ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี จัดพิธีรับ – ส่งหน้าที่และมอบการบังคับบัญชา ระหว่าง พลตรี ปราโมทย์ พรหมอินทร์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 /รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กับ พลตรี วรเดช เดชรักษา ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5/ ผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธี โดยได้กระทำพิธีลงนามในเอกสารรับ-ส่งหน้าที่ฯ ณ ห้องประชุมกองสันติวิธี ศูนย์สันติวิธี พร้อมทั้งจัดประชุมรับมอบนโยบายการขับเคลื่อนการสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งมีผู้บังคับบัญชากำลังพลหน่วยขึ้นตรงศูนย์สันติวิธีเข้าร่วม

พลตรี ปราโมทย์ พรหมอินทร์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 /รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ระบุว่าการประชุมครั้งนี้ เพื่อรับทราบแนวความคิดในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมย้ำว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงยังคงสร้างสถานการณ์ต่อเนื่อง เพื่อหล่อเลี้ยงสถานการณ์อยู่ตลอดเวลาและมีพัฒนาการในการวางกรอบยุทธศาสตร์ วางแนวทางในการต่อสู้กับภาครัฐมาตามลำดับโดยเฉพาะการต่อสู้ทางด้านการเมือง ซึ่งศูนย์สันติวิธีเป็นกลไกหลักในการระงับยับยั้งและจัดการปัญหาทางด้านการเมืองและภาคประชาสังคม ยืนยันในฐานะผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธีมีความมุ่งมั่นขับเคลื่อนงานของศูนย์สันติวิธี ตามกรอบยุทธศาสตร์แผนงานโครงการที่ได้ดำเนินการและขับเคลื่อนมาโดยตลอด ซึ่งในปีงบประมาณ 2567 นี้ ต้องมีการระดมแนวความคิดของกลุ่มบุคคลต่างๆ ที่หลากหลาย คือ กลุ่มผู้นำทางความคิด กลุ่มอดีตผู้บังคับบัญชา กลุ่มวิชาการ กลุ่มผู้นำศาสนา กลุ่มเครือข่ายไทยพุทธ และกลุ่มผู้เห็นต่าง นำมาวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และอนาคต เพื่อกำหนดการปฏิบัติของปีนี้ พร้อมกล่าวชื่นชมกำลังพลศูนย์สันติวิธีทุกนายเป็นบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความสำคัญของกองทัพที่จะต้องเติบโตเป็นผู้นำ และพร้อมขับเคลื่อนงานกองทัพบกตามนโนบายรัฐบาล

ด้าน พลตรี วรเดช เดชรักษา ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 ได้กล่าวขอบคุณกำลังพลศูนย์สันติวิธีทุกนายที่ให้ความร่วมมือ ตลอดห้วงปีงบประมาณ 2566 เป็นอย่างดี รวมทั้งการบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานข้างเคียง รวมถึงพี่น้อง ประชาชนในพื้นที่อย่างดียิ่ง จนทำให้การแก้ปัญหาและการสร้างความเข้าใจมีความคืบหน้า และส่งผลให้ศูนย์สันติวิธีเป็นที่ยอมรับและมีการพัฒนาขึ้นตามลำดับ พร้อมทั้งกล่าวแสดงความยินดีกับ พลตรี ปราโมทย์ พรหมอินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธี ท่านใหม่ ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ มีความสามารถ และเป็นผู้นำทางทหารที่ดี และพร้อมนำพากำลังพลศูนย์สันติวิธี ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงการสร้างความเข้าใจให้กับทุกภาคส่วน ให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเกิดสันติสุขอย่างยั่งยืนต่อไป

อย่างไรก็ตาม ศูนย์สันติวิธีพร้อมมุ่งมั่นขับเคลื่อนงานการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ สร้างความเข้าใจกับมวลชนทุกกลุ่ม ผ่านการจัดกิจกรรม และการพบปะพูดคุยสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ นำรอยยิ้ม นำความสุขสันติสุข กลับคืนแก่พี่น้องประชาชนปลายด้ามขวานอย่างแท้จริง


ข้อมูลข่าวและที่มา https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230930160554725


@siampongnews มุ้งคอกเลี้ยง#ตั๊กแตน ♬ Tere Baad Nazar Nhi Aati Koi Manjil - Deepak Kurai

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พช.บึงกาฬอบรมแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตรเพิ่มทักษะ "โคก หนอง นา"

 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 ที่ห้องประชุมฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันป...