วันจันทร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2566

"วิศิษฐ์"รองผู้ว่าฯตรัง จัดประชุมคกก.ขับเคลื่อน "หมู่บ้านรักษาศีล 5 ขยายผลสู่หมู่บ้านศีลธรรม"วันนี้ (25 ก.ย.66) นายวิศิษฐ์ อนันต์วรปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักทางศาสนาขยายผลสู่หมู่บ้านศีลธรรมจังหวัดตรัง ณ ห้องพระยารัษฎา ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง

ด้วยจังหวัดตรังได้รับแจ้งจากกรมการปกครองว่า กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5 ขยายผลสู่หมู่บ้านศีลธรรม” โดยการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยึดหลักทางศาสนาและนำมาปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต เพื่อสร้างวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันด้วยความปรองดองสมานฉันท์ ซึ่งจะก่อให้เกิดสันติสุขในหมู่บ้าน/ชุมชนและมีเป้าหมายการดำเนินงานโครงการ เพื่อให้เกิดความปรองดองสมานฉัน ลดปัญหาความขัดแย้ง สร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ทำให้สังคมสงบร่มเย็นและมีความสุขยั่งยืนครอบคลุม 76 จังหวัด 878 อำเภอ 7,255 ตำบล 75,136 หมู่บ้าน/ชุมชน

จังหวัดตรังจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักทางศาสนาขยายผลสู่หมู่บ้านศีลธรรมจังหวัดตรัง ขึ้น เพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการที่ต้องการให้ประชาชนทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดทั้งพุทธ คริสต์ อิสลาม ศาสนาอื่นหรือความเชื่ออื่นได้มีความปรองดองสมานฉัน ลดปัญหาความขัดแย้ง สร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยใช้หลักทางศาสนาที่เคารพนับถือมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ก่อเกิดหมู่บ้านศีลธรรมในพื้นที่

ข้อมูลข่าวและที่มา https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230925164047317

@siampongnews มุ้งคอกเลี้ยง#ตั๊กแตน ♬ Tere Baad Nazar Nhi Aati Koi Manjil - Deepak Kurai

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เพลงรอเธอริมบึง

แต่งโดยส.สมพงษ์  สร้างสรรค์โดย suno (Verse 1) นั่งริมบึง เดือนหงาย หัวใจพี่สั่นไหว มองหาแจ่มจันทร์ นัดไว้จะมาหา รอจนสว่างไฉน กานดา ยังไม่มา...