วันศุกร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2566

ผอ.สื่อสารฯวัดพระธรรมกาย รับ "รางวัลงานวิจัยดีเด่น" งานวันสันติภาพสากล - เปิดบูธเชิญชวนร่วมกิจกรรม “สมาธิเพื่อสันติภาพโลก”เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566   เนื่องในงานวันสันติภาพสากล 21 กันยายน พ.ศ. 2566 ทางหลักสูตรสันติศึกษา (ภาคไทย) ร่วมกับหลักสูตรสันติศึกษา (ภาคอินเตอร์) วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และภาคีเครือข่ายด้านสันติศึกษา มจร. และองค์กรภาคี 40 กว่าองค์กร ได้จัดกิจกรรมขึ้นในวันเสาร์ที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.00-17.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ มวก. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับความเมตตาจาก พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี มจร. เป็นประธานในพิธี และมอบรางวัลลมหายใจแห่งสันติภาพ รางวัลองค์กรขับเคลื่อนสันติภาพในชุมชนดีเด่น รางวัลศิษย์เก่าสันติศึกษาดีเด่น รางวัลผลงานวิจัยสันติศึกษาดีเด่น โล่เชิดชูเกียรติผู้ให้การสนับสนุนหลักสูตรสันติศึกษา โล่เชิดชูเกียรติองค์กรด้านสันติภาพโลก และโล่เชิดชูเกียรติองค์บุคคลด้านสันติภาพโลก 

งานนี้ พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส, ดร. ผู้อำนวยการสำนักสื่อสาร วัดพระธรรมกาย นิสิตปริญญาเอก สันติศึกษา รุ่นที่ 5 ได้เข้ารับรางวัลงานวิจัยดีเด่น ด้านปัญญาภาพ : แสงสว่างแห่งปัญญาเพื่อสังคม ในหัวข้อ “อนาคตภาพการขับเคลื่อนเครือข่ายองค์กรพุทธนานาชาติเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างยั่งยืน” (THE SCENARIO OF INTERNATIONAL BUDDHIST ORGANIZATION NETWORK’S MOTION FOR THE SUSTAINABLE PROPAGATION OF BUDDHISM)

โดยผลการศึกษาพบว่า การขับเคลื่อนเครือข่ายองค์กรพุทธนานาชาติ เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างยั่งยืนในอนาคตนั้น มีองค์ประกอบ 8 ฉากทัศน์ 40 แนวโน้ม ได้แก่ 1.กำหนดวิสัยทัศน์เผยแผ่เชิงรุก (Vision & Mission), 2.ใช้หลักธรรมเพื่อเผยแผ่เชิงรุก (Dhamma Cultivation), 3.เผยแผ่สอดคล้องบริบททางสังคม (Engage Buddhism), 4.พัฒนาสันติภายใน (Inner Peace), 5.พัฒนาจิตสำนึกและศักยภาพบุคลากร (Soul Development), 6.นวัตกรรมสื่อสารและเทคโนโลยี (Innovation & Communication), 7.ความร่วมมือเครือข่ายองค์กรพุทธ (Network Collaboration), และ 8.พัฒนาองค์กรเครือข่าย (Organization Development) โดยสรุปเป็นองค์ความรู้จากการวิจัยได้เป็น “Visioned of Buddhist Scenario”

@siampongnews ชุดจี้พร้อมแหนบกลัด #3พระอรหันต์ร้านต้นฉบับ ♬ Ready - Official Sound Studio

โดยสรุปเป็น 8 องค์ประกอบหลักในการขับเคลื่อนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ได้แก่ 1.วิสัยทัศน์เชิงรุก 2.สันติสุขภายใน 3.จิตวิญญาณเผยแผ่ 4.ทันสมัย IT 5.องค์กรมีพลวัตร 6.ถนัดสร้างเครือข่าย 7.ใส่ใจสังคม และ 8.ขับเคลื่อนด้วยหลักธรรม ซึ่งถ้าองค์กรใดขับเคลื่อนด้วยองค์ประกอบหลักแปดประการนี้ แล้วงานเผยแผ่ย่อมประสบความสำเร็จได้ทั้งในปัจจุบัน และอนาคต

ทัังนี้ งานวิจัยในกลุ่มปัญญาภาพที่ได้รับรางวัลดีเด่นร่วมด้วย ได้แก่ ดร. ว่าที่ร้อยเอกณัฏฐกิตติ์ ชัยเฉลิมมงคล ในหัวข้อ “การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้นำชุมชนชาวพุทธรัฐมหาราษฎร์ ประเทศอินเดีย โดยพุทธสันติวิธี”, ดร.อรรณพ ชนินทร์วงศ์ศิริ ในหัวข้อ “กระบวนการพัฒนาพ่อแม่เพื่อนที่ปรึกษาสำหรับวัยรุ่นเพื่อเสริมสร้างครอบครัวสันติสุข โดยพุทธสันติวิธี”

และ ดร.กมลทิพย์ โมกขาว ในหัวข้อ “สันตินวัตกรรมการเสริมสร้างศักยภาพผู้ให้คำปรึกษาเพื่อนครอบครัว ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว”

สำหรับในงานวันสันติภาพสากล มีการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “สันติภาพทุกลมหายใจสร้างชุมชนและสังคมไว้ให้ร่มเย็น” โดย พระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี) พระสงฆ์ต้นแบบด้านการสร้างสันติภาพ และฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง “สันติภาพทุกลมหายใจคุณธรรมสัมผัสได้โลกร่มเย็น” โดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม รับฟังปาฐกถาพิเศษ โดย 4 องค์กรหลักจาก องค์กรสหประชาชาติ มูลนิธิพุทธมาเมตตา และ SDG Move  เรื่อง Action for Peace… Our Ambition for Global Goals ร่วมบรรยายโดย พระวิระชัย ทรงเมตตา, ดร.

ภาคบ่ายสัมมนาวิชาการภายใต้หัวข้อ เรื่อง “สันติภาพทุกลมหายใจสัมผัสได้ในชีวิตและสังคม” และPeace Speech ทั้งภาคภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษ กับนักวิชาการด้านสันติภาพและผลงานวิจัยสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมภายใต้สันตินวัตกรรม 


พระครูสมุห์สนิทวงศ์ กล่าวว่า “พิเศษสุด มีโรงทานบริการท่านที่มาร่วมงานตลอดงาน และมีบูทนิทรรศการผลงานเกี่ยวกับการสร้างสันติภาพในระดับชุมชน องค์กร สังคม ประเทศมากกว่า 40 องค์กร และในบูธของวัดพระธรรมกาย บูธที่ 26 มีกิจกรรมโครงการสมาธิเพื่อสันติภาพโลก 1,000,000 คน นั่งสมาธิ - ลงชื่อสร้างสันติภาพโลก 1 ล้านคน กับสถิติโลก Guinness World Records โดยร่วมกิจกรรมได้ที่ www.meditationforpeace.net และผู้ร่วมกิจกรรมจะมีเกียรติบัตรให้ด้วย”

สำหรับงานวันสันติภาพสากล “สันติภาพทุกลมหายใจสัมผัสได้ในชีวิตและสังคม” ณ ห้องประชุมใหญ่ มวก. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันเสาร์ที่ 23 เดือนกันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.00-17.00 น.  สมัครเพื่อเข้าร่วมงานโดยลงทะเบียนที่ https://forms.gle/Ej5QKNvR9HtLYfz76 (ท่านที่ลงทะเบียนและเข้าร่วมงานจะได้รับเกียรติบัตร) และ ติดตามข่าวสารงานวันสันติภาพ และติดตามกิจกรรมของหลักสูตรสันติศึกษา มจร. ได้ที่

https://line.me/R/ti/g/e-OMCOegyW หรือสอบถามรายละเอียด พระครูปลัดอดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ ดร. เลขาหลักสูตรสันติศึกษามในระดับปริญญาเอก มจร. ผู้ประสานงานหลักงานวันสันติภาพสากล โทร. 085-0889150

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เพลงรอเธอริมบึง

แต่งโดยส.สมพงษ์  สร้างสรรค์โดย suno (Verse 1) นั่งริมบึง เดือนหงาย หัวใจพี่สั่นไหว มองหาแจ่มจันทร์ นัดไว้จะมาหา รอจนสว่างไฉน กานดา ยังไม่มา...