วันศุกร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2566

"The Thai Prime Minister" delivered a speech on the large stage of the United Nations, advocating the principles of self-sufficiency in the economy


 

"The Thai Prime Minister" delivered a speech on the large stage of the United Nations, advocating the principles of self-sufficiency in the economy and the BCG framework as the foundation for sustainable peace and happiness.

The Thai Prime Minister stated in his address to the general debate of UNGA78 that Thailand is committed to playing a constructive role in the global community to promote world peace, human rights, the environment, and sustainable development. On September 22, 2023, at 12:00 PM local time in the United States, at the General Assembly Hall on the 2nd floor of the United Nations Headquarters in New York City, USA, Prime Minister Setha Thaweesin, who is also the Minister of Finance, delivered a statement at the 78th session of the United Nations General Assembly on the topic of "Rebuilding trust and reigniting global solidarity: Accelerating Action on the 2030 Agenda and its Sustainable Development Goals towards peace, prosperity, progress, and sustainability for all," emphasizing Thailand's commitment to peace, humanity, and sustainable global development for a shared future (Investing in peace, people, and planet for our common future).

Spokesperson Chai Watcharangk summarized the key points as follows:

The Prime Minister reaffirmed Thailand's role on the global stage, with a government elected through a democratic process and a commitment to strengthening the constitution, democratic values, and promoting the well-being of its people. The government is determined to play a constructive role in international partnerships and communities to benefit its citizens through the promotion of trade, investment, Free Trade Agreements (FTAs), and addressing global challenges. Thailand places great importance on sustainable peace, human rights, and global development and aims to achieve these through multi-sectoral cooperation within the international community.

Regarding the promotion of sustainable peace, the Prime Minister commended the United Nations' dedication to the New Agenda for Peace and believed it would be a crucial path to revitalizing multilateral cooperation and strengthening the UN's role in building global peace. Thailand urged all parties to firmly root peace-building for the continuous well-being of the people through effective and result-oriented multi-sectoral cooperation, emphasizing trust, understanding, and mutual respect in confronting political tensions and evolving global situations to maintain global peace.

In promoting human rights, the Prime Minister emphasized the importance of respecting human rights, dignity, and freedom and is working to promote equality and justice for vulnerable groups and border residents. Thailand is committed to strengthening the law and increasing transparency in government while vigorously enforcing fair and equal law for all. As a candidate for the United Nations Human Rights Council (HRC) for the term 2025-2027, Thailand is dedicated to promoting human rights domestically and globally, as well as enhancing the effectiveness of the HRC to address challenges and positively impact the global community.

The Prime Minister also mentioned the lessons learned from the COVID-19 pandemic, emphasizing the importance of access to healthcare services as a fundamental right that every government should provide to its citizens. He highlighted Thailand's success in establishing a comprehensive healthcare system since 2002, playing a vital role in preventing, treating, and alleviating diseases for people of all ages. The government plans to enhance the quality of this healthcare system and increase options for suitable treatment to ensure that the population has improved access to high-quality healthcare services. Thailand also called for global cooperation in establishing a pandemic treaty to prepare for future disease outbreaks.

Concerning global sustainable development, Thailand reaffirmed its commitment to collaborating with international communities in progressing towards sustainable development goals. Despite the current progress rate of only 12%, the Prime Minister believed that they were on the right track and stressed the need for all parties to work together to push for sustainable development by 2030. Thailand plans to implement policies that stimulate job creation, support low-income families, and assist vulnerable populations. Additionally, Thailand will focus on people-centric development and sustainable growth, driven by the principles of self-sufficiency in the economy and the BCG economic policy, which promotes economic growth through innovation and technology while preserving the environment.

The Prime Minister also addressed environmental challenges and climate change, emphasizing the need for global cooperation in addressing urgent issues. He highlighted the importance of reducing greenhouse gas emissions, particularly in the context of food security and nutrition. Thailand is actively working to develop water and agricultural management systems to tackle environmental problems.

Furthermore, Thailand supports green finance mechanisms, sustainability bonds, and the Thailand Green Taxonomy to encourage sustainable investments. They aim to reduce greenhouse gas emissions by 40% by 2040 and achieve carbon neutrality by 2050. Thailand is also promoting the use of renewable energy and transitioning to cleaner transportation, including electric vehicles.

In conclusion, the Prime Minister called on all parties to strengthen cooperation, share experiences, and work together for peace, prosperity, progress, and sustainability. He expressed hope that important meetings like the Summit of the Future in the coming year would serve as significant platforms for UN member states to strengthen cooperation in building peace and sustainable development for the world.


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ปิดการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานประจำปี ๒๕๖๖ นิสิตวิทยาลัยพุทธศาสตรนานาชาติและหลักสูตรสันติศึกษา "มจร"

วันที่ ๗  ธันวาคม ๒๕๖๖  ที่ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน  อำเภอเขาค้อ   จังหวัดเพชรบูรณ์  พระเมธีวัชรบัณฑิต ศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตรนานาช...