วันอังคารที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2566

กรมอาเซียน "กต." พร้อมสนับสนุนศูนย์อาเซียนศึกษา "มจร" ขับเคลื่อนยุทธศาตร์ประชาสังคมและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเมื่อวันที่ 26  กันยายน 2566   นิภัสสร คำภา ผู้อำนวยการกองสังคมและวัฒนธรรม กระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่นักการทูตกรมอาเซียน ในนามผู้แทนอธิบดีกรมอาเซียน ร่วมประชุมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) เพื่อกำหนดกรอบและวางเป้าหมายทวิภาคีระหว่างศูนย์อาเซียนศึกษาและกรมอาเซียน โดยกรมอาเซียนพร้อมสนับสนุนกิจกรรมและโครงการของศูนย์อาเซียนศึกษาและจะร่วมผลักดันการเข้าเป็นองค์กรเครือข่ายสมาชิกที่รับรองอย่างเป็นทางการจากสมาคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนและยกระดับความเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาในภูมิภาคและสากล

ทั้งนี้ กรมอาเซียนยังเห็นพ้องที่จะส่งเสริมความร่วมมือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันวาระด้านสังคมและวัฒนอาเซียนตลอดถึงความร่วมมือในภูมิภาคนานาชาติที่ประชาคมอาเซียนมีความสัมพันธ์ เช่น การจัดสัมมนาระดับพหุภาคี การส่งเสริมพหุวัฒนธรรมและ Interfaith Dialogue


@siampongnews ชุดจี้พร้อมแหนบกลัด #3พระอรหันต์ร้านต้นฉบับ ♬ Ready - Official Sound Studio

ในการนี้ พระมหาจีรวัฒน์ กนฺตวณฺโณ,รศ.ดร. ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา ได้เสนอว่าศูนย์อาเซียนศึกษาพร้อมเป็นส่วนหนึ่งร่วมกับกรมอาเซียนและจะสนับสนุนพันธกิจของประชาคมอาเซียนภายใต้นโยบายของมหาวิทยาลัย


ที่มา - http://asc.mcu.ac.th

 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พช.บึงกาฬอบรมแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตรเพิ่มทักษะ "โคก หนอง นา"

 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 ที่ห้องประชุมฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันป...