วันจันทร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2566

"บุญเติม"รองผู้ว่าฯเลยถวายการต้อนรับ คกก.ขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5 สร้างปรองดองสมานฉันท์เมื่อวันที่ 17  กันยายน 2566  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดโพนชัย บ้านเดิ่น หมู่ที่ 3 ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย พระศรีวชิราภรณ์ รองเจ้าคณะภาค  8  ประธานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5" หนตะวันออก  พร้อมด้วยพระเทพวชิรคุณ เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย  ลงพื้นที่ตรวจติดตามดำเนินงาน โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5" หนตะวันออก พร้อมด้วยคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 โดยมี พระราชปรีชามุนี เจ้าคณะจังหวัดเลย เจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย พระราชวชิรสุธี เจ้าคณะจังหวัดเลย (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง (วัดเลยหลง) และเจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ นายบุญเติม เรณุมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายนที พรมภักดี นายอำเภอด่านซ้าย นางพัสส์นันท์ โตเลิสมงคล ผู้ใหญ่บ้านเดิ่น หมู่ที่ 3 ตำบลด่านซ้าย คณะสงฆ์จังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนชาวเลย ถวายการต้อนรับสำหรับผลการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านบ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบของบ้านเดิ่น หมู่ที่ 3 ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ประชาชนทุกภาคส่วนได้ให้ความร่วมมือในการแสดงออกความคิดเห็น การจัดกิจกรรมด้วยวิธีการที่หลากหลาย ทั้งในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างเครือข่าย มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการรักษาศีล 5 และวิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธต่างๆ เพื่อสนับสนุนเผยแผ่หลักศีล 5 ส่งผลให้ประชาชนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีสุขภาพอนามัยที่ดี ประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือเกื้อกูลกันฉันญาติมิตร ส่วนกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ได้ร่วมบูรณาการขับเคลื่อนงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5" ตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน ด้วยการรณรงค์ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน ได้มีโอกาสศึกษาและปฏิบัติ ตามหลักธรรมทางศาสนา โดยสร้างเวทีแห่งการเรียนรู้ การมีส่วนร่วม ในการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างภูมิคุ้มกัน เป็นเกราะป้องกันภัยให้ชีวิตและครอบครัว ภายใต้คำขวัญโครงการที่ว่า "มีศีล มีสุข สามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ สันติสุข" ผลการดำเนินงานครอบคลุมทั้งจังหวัดจำนวน 918 หมู่บ้าน 14 อำเภอ มีหมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบ ทุกอำเภอ ๆ ละ 2 หมู่บ้าน รวม 28 หมู่บ้าน โดยบ้านเดิ่น หมู่ที่ 3 ตำบลด่านซ้าย เป็น 1 ใน 2 หมู่บ้านรักษา

ศีล 5 ต้นแบบ ของอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยมีประชากรจำนวน 642,773 คน สมัครเข้าร่วมโครงการ และบันทึกข้อมูลลงโปรแกรมโครงการ จำนวน 534,565 คน คิดเป็นร้อยละ 83.17 จังหวัดเลย มีนโยบายสนับสนุนภารกิจงานของคณะสงฆ์ ในการเผยแผ่หลักธรรมและส่งเสริมการปฏิบัติตามแนวทางศีล 5 เพื่อสร้างสังคมให้เป็นคนดี ละชั่ว กลัวบาป รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

@siampongnews ชุดจี้พร้อมแหนบกลัด #3พระอรหันต์ร้านต้นฉบับ ♬ Ready - Official Sound Studio

สำหรับบ้านเดิน หมู่ที่ 3 ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เป็นพื้นที่เกษตรกรรม อาชีพหลัก คือ ทำนา ทำสวน และค้าขาย นอกจากนี้ ยังได้มีการสืบสานวัฒนธรรมการแสดงพื้นบ้าน คือ ประเพณีบุญหลวง และการละเล่นผีตาโขน ซึ่งเป็นประเพณีในเดือนแปด เป็นการละเล่นพื้นบ้านโบราณของชาวอำเภอด่านซ้าย อาหารพื้นถิ่นที่เป็นอัตลักษณ์ เช่น เมียงโค้นน้ำผักสะทอน และนางเล็ด เป็นต้น บ้านเดิ่น มีจำนวนครัวเรือน 329 ครัวเรือน จำนวนประซากร 962 คน เป็นชาย 468 คน และเป็นหญิง 494 คน มีนางพัสน์นันท์ โตเลิศมงคล ผู้ใหญ่บ้านเดิน เป็นผู้ปกครองดูแลหมู่บ้าน ภายใต้คำขวัญของวัดโพนชัย ว่า "วัดโพนชัยคู่เมือง สืบเนื่องพระพุทธศาสนา กราบบูชาพระเจ้าใหญ่ ล่ำวิลัยถิ่นวัฒนธรรม ลุมน้ำหมัน เลื่องลือลั่นผีตาโขน บ้านเดินได้จัดกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรม และสืบสานประเพณี เช่น งานบุญประเพณี 12 เดือน ฮีต 12 ครอง 14 และงานบุญประเพณี เนื่องในวันสำคัญของ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

"สุวัจน์" มอบรูปหล่อคุณย่าโมรุ่นโคราช 555 ปี และหลวงพ่อคูนรุ่นยอดธง "แอนโทเนีย โพซิ้ว"

"สุวัจน์"  ยินดี "แอนโทเนีย โพซิ้ว"   มอบรูปหล่อคุณย่าโม รุ่นโคราช 555 ปีและหลวงพ่อคูน รุ่นยอดธง พร้อมขอให้ช่วยประชาสัมพ...