วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2566

"สมเด็จพระมหาวีรวงศ์" เน้นย้ำพระสงฆ์ต้องช่วย "รัฐบาล-ชาวบ้าน" สร้าง "ซอฟพาวเวอร์" มี "SEP-BCG-SDG" เป็นฐาน สร้างสังคมสันติสุขควบคู่สื่อสารพุทธธรรมเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566  เวลา 09.00 น.  ณ วัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) อ.ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม ในฐานะประธานกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ ของมหาเถรสมาคม ได้เดินทางมาเป็นประธานการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อขับเคลื่อนโครงการ “วัด ประชารัฐ สร้างสุข”  โดยมีพระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 1 ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข ส่วนกลาง พระเทพเสนาบดี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี ในฐานะรองประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข ส่วนกลาง พระเทพเวที เจ้าคณะภาค 6  พระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ เป็นต้น พร้อมด้วย นายชยพล สุขเอี่อม อธิบดีกรมการศาสนา นายอัครเดช เกียรติชานน ที่ปรึกษาด้านการปกครอง กระทรวงมหาดไทย นางพัชรินทร์ พัดทอง ผู้ตรวจสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คณะสงฆ์  หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่  และประชาชนถวายการต้อนรับ

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขว่า ในการประชุมมหาเถรสมาคมคราวที่แล้วที่ประชุมได้เห็นชอบระเบียบมหาเถรสมาคมว่าด้วยการดำเนินงานโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข” ระเบียบนี้มีทั้งหมด 40 ข้อ  ระเบียบตรงนี้ต่อไปการทำงานขับเคลื่อนโครงการวัดประชารัฐสร้างสุข จะเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง ให้วัดและพระสงฆ์เป็นแกนกลางของชุมชนได้อย่างแท้จริง แต่ทั้งนี้ทั้งนั่นคณะสงฆ์ต้องร่วมด้วยช่วยกัน ทุกจังหวัดต้องช่วยกัน ทุกวัดต้องช่วยกัน หากใจเราเสียสละ โครงการวัดประชารัฐก็จะประสบความสำเร็จ เราทิ้งชาวบ้านไม่ได้ ตามหลัก “บวร” บ้าน วัด โรงเรียน หรือราชการ ต้องร่วมมือกันทำงาน ขอยกตัวอย่างความเสียสละและการเป็นนักเผยแผ่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์รัชกาลที่ 9 ท่านเป็นนักเสียสละ ท่านเป็นนักเผยแผ่ มีคราวหนึ่งตอนที่พระองค์ครองราชย์ใหม่ ๆ มีนักข่าวถามพระองค์ว่าในฐานะพระมหากษัตริย์ มีนโยบายดูและประชาชน ซึ่งพระองค์ตอบแบบง่าย ๆ ว่า ทำอะไรก็ได้ เพื่อให้ประชาชนมีความสุข เพื่อให้ประเทศชาติเกิดความสามัคคี และพระองค์ก็ทำแบบนี้มาตลอดตั้งแต่ครองราชย์จนสวรรคต  รวมทั้งเป็นนักเผยแผ่ด้วย ครั้งหนึ่งพระองค์เสด็จไปต่างจังหวัดนิมนต์พระสงฆ์ไปฉันที่พระราชนิเวศน์ที่พัก พระองค์ตรัสว่า หลวงพ่ออย่าสอนให้คนมุ่งไปสวรรค์ มุ่งไปนิพพานกันให้มากนัก ต้องสอนทำอย่างไรให้พวกเขาทำอย่างไร ประพฤติตนอย่างไรให้มีความสุข อยู่ด้วยกันแล้วเกิดความสามัคคี ขอให้เน้นปัจจุบันเป็นหลัก แม้แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน พระองค์เคยมีหนังสือถึงองคมนตรีว่า ช่วยกันส่งเสริมพระสงฆ์ให้มีการศึกษา และปฎิบัติดีปฎิบัติชอบ   รวมทั้งมีหนังสือถึงวัดหนึ่งว่า พระสงฆ์ต้องมีจิตสำนึก ทำอย่างไรให้พระสงฆ์เป็นที่พึ่งของประชาชน ชุมชนได้ต่อมามีองคมนตรีท่านหนึ่งนำความนี้มากราบทูลสมเด็จพระสังฆราช ซึ่งพระองค์ตรัสว่า พระสงฆ์เราต้องเป็นที่พึ่งของประชาชน ต้องมีประโยชน์ต่อประเทศชาติ สถาบันพระมหากษัตริย์มีคุณูประการต่อคณะสงฆ์มาก พระสงฆ์เราต้องมีจิตสำนึก เกียรติยศที่พวกเรามีทุกวันนี้ก็เพราะมาจากพระมหากษัตริย์ เราต้องช่วยกันทำวัดให้เป็นศูนย์กลาง

@siampongnews #หนังสือสวดมนต์กระแตปกแข็ง ♬ Dj Jalan Pargoy X Goyang Jaypong - DJ MIFTAH

“สมัยก่อนวัดเป็นศูนย์กลาง เจ้าอาวาสเป็นแกนนำชุมชน พระเป็นผู้กำหนดนโยบายในการพัฒนาหมู่บ้าน ชุมชน ปัจจุบันหายากแล้วแบบนี้ เพราะอะไร พวกเราต้องช่วยกันคิด ว่าจะทำอย่างไรให้บทบาทตรงนี้กลับคืนมาโครงการวัดประชารัฐสร้างสุข เป็นหนึ่งในโครงการของมหาเถรสมาคม ตามแผนการปฎิบัติรูปกิจการพระพุทธศาสนา เราต้องช่วยกันยิ่งตอนนี้รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมเรื่องซอฟพาวเวอร์ วัดหลายวัดมีศักยภาพ ทำอย่างไรให้วัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ เป็นแหล่งให้คนเข้ามาสักการะบูชาของดีที่มีอยู่ในวัดได้ ตรงนี้คณะสงฆ์ วัด และโครงการวัดประชารัฐสร้างสุข เข้าไปส่งเสริมและสนับสนับสนุนได้..”

ด้าน พระธรรมรัตนาภรณ์ เปิดเผยว่า โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เป็นหนึ่งในโครงการของแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา โดยฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคม มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการเพื่อพัฒนาวัดให้เป็นสถานที่สัปปายะ เป็นแหล่งเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนา และเป็นรมณียสถานอันเป็นความสงบทางจิตใจของพุทธศาสนิกชน โครงการนี้มีป้าหมายสำคัญ คือ การส่งเสริมให้มีเกิดการขับเคลื่อนกิจกรรมและองค์ความรู้ 5ส ไปสู่การปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ การจัดการสิ่งแวดล้อม และรักษาความสะอาดภายในวัดและชุมชน สถาบันการศึกษาให้ถูกต้องตามสุขลักษณะ และการพัฒนาการเรียนรู้ทางสังคมวิถีพุทธ และการมีจิตอาสาเพื่อการพัฒนาสังคมทที่ยั่งยืน

ต่อจากนั้นมีการมีการบรรยายจากตัวแทนกระทรวงมหาดไทย กระทรวงวัฒนธรรมและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำหรับช่วงบ้านมีการบรรยายแนวทางประเมินโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข โดย พระเทพเสนาบดี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี และ พระสุธีรัตนบัณฑิต อนุกรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข ส่วนกลาง พร้อมทั้งมีวัดจากทั่วประเทศเสนอผลงาน วัดต้นแบบ สร้างมาตรฐานเยี่ยม ซึ่งวันนี้มีการนำนิทรรศการภายในหหอประชุมด้วย..


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เพลงรอเธอริมบึง

แต่งโดยส.สมพงษ์  สร้างสรรค์โดย suno (Verse 1) นั่งริมบึง เดือนหงาย หัวใจพี่สั่นไหว มองหาแจ่มจันทร์ นัดไว้จะมาหา รอจนสว่างไฉน กานดา ยังไม่มา...