วันศุกร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2566

"ชัยพจน์ จรูญพงศ์"รองผู้ว่าฯปากน้ำถวายต้อนรับคกก.ขับเคลื่อน “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ของจังหวัดสมุทรปราการเมื่อวันที่ 8  กันยายน 2566  พระพรหมเสนาบดี รองประธานกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 และคณะฯลงพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” จังหวัดสมุทรปราการ ณ วัดบางหัวเสือ ตำบลบางหัวเสือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการฯ

จังหวัดสมุทรปราการ ได้บูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ขับเคลื่อนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ซึ่งเป็นโครงการที่สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี โดยได้ให้ความสำคัญในเรื่องของความสามัคคี มีการส่งเสริมเยาวชน นักเรียนนักศึกษาโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เช่น การเข้าอบรมตามโครงการของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ การบรรพชาสามเณร รวมทั้งการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ ทำให้ชุมชน สังคม และจังหวัด มีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพ ซึ่งการขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5 สามารถช่วยให้การเสริมสร้างสังคมให้เกิดความสุขหรือสันติสุขได้อย่างยั่งยืน ศีล 5 จึงเป็นเสมือนข้อบังคับร่วมกัน ที่ทำให้ประชาชนปฏิบัติตามและทำให้เกิดความสงบสุขในชุมชน

นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมพัฒนาและปลูกฝังให้เกิดครอบครัวตัวอย่าง และชุมชนหมู่บ้านต้นแบบ โดยให้เน้นให้สมาชิกขององค์กรปฏิบัติตามหลักการรักษาศีล ตามแนวการใช้ชีวิตประจำวันให้มีความเป็นผู้ที่ตั้งอยู่ในการเข้าวัดและรักษาศีล 5 เป็นนิจ เนื่องจากการเข้าวัดรักษาศีลเพื่อเป็นหลักในการรักษา คุณธรรมและจริยธรรมให้แก่สมาชิกในชุมชนหรือประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป


ข้อมูลข่าวและที่มา https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230908161738961


@siampongnews มุ้งคอกเลี้ยง#ตั๊กแตน ♬ Tere Baad Nazar Nhi Aati Koi Manjil - Deepak Kurai

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เพลงโค้ชเอกผู้กล้าแห่งถ้ำหลวง แต่งโดยส.สมพงษ์ สร้างสรรค์โดย suno

โค้ชเอกเอกเยี่ยงอาชา กำพร้าฝั่งซ้ายไทยใหญ่ พึ่งใบโพธิ์จนเติบใหญ่ ย่าไร้ที่พึ่งจำโบกมือลา ฐานจิตฝึกวิทย์วิปัสสนา นักธรรมเอกวุฒิพอวัดได้ ฝึกเ...