ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

ศน. ส่งเสริมธรรมะสู่ใจประชาชน นำการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเยียวยาจิตใจให้สงบร่มเย็น


เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566  นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา (อศน.) เปิดเผยว่า เมื่อโลกก้าวเข้าสู่สังคมยุคดิจิทัล วัตถุ เทคโนโลยีต่าง ๆ เจริญก้าวหน้าไปอย่างก้าวกระโดด ช่วยให้การดำเนินชีวิตสะดวกสบาย คุณภาพชีวิตดีขึ้น แต่คุณภาพของจิตกลับลดลง การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเป็นหนึ่งในแนวทางที่มีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาสมรรถนะของจิต ให้จิตเกิดความสงบ มั่นคง เข้มแข็ง มีภูมิต้านทานต่อสภาวการณ์ต่างๆ บุคคลที่สามารถสร้างสมาธิให้มีขึ้นในตนได้จะทำให้ทุกชีวิตในสังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขร่มเย็น ซึ่งที่ตั้งแห่งการบำเพ็ญบุญหรือบุญกิริยาวัตถุ 3 อย่าง ประกอบด้วย 1. ทานมัย บุญสำเร็จด้วยการบริจาคทาน 2. สีลมัย บุญสำเร็จด้วยการรักษาศีล 3. ภาวนามัย บุญสำเร็จด้วยการเจริญภาวนา (ปฏิบัติสมาธิ วิปัสสนา) และนับเป็นวิธีการสร้างบุญบารมีที่มีอานิสงส์มากที่สุดในพระพุทธศาสนา 

อธิบดีกรมการศาสนา (อศน.) กล่าวต่อไปว่า ในปีงบประมาณ 2566 กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้ร่วมกับภาคคณะสงฆ์ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน จัดกิจกรรมวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวล ภายใต้โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อคนทั้งมวล ระหว่างเดือนสิงหาคม - กันยายน พ.ศ. 2566 เพื่อนำหลักธรรมคำสอนทางศาสนาบ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรม เสริมสร้างคนดี สังคมดี โดยมุ่งเน้นเสริมสร้างศักยภาพให้เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ คนด้อยโอกาส และคนในกระบวนการยุติธรรม เป็นคนดีของสังคม มีทัศนคติที่ถูกต้องตามหลักธรรม ยึดมั่นในหลักคำสอนทางศาสนาที่ตนเคารพนับถือ น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และร่วมสืบสานประเพณี วิถีวัฒนธรรมอันดีงาม และร่วมสร้างสังคมไทยให้เป็น “สังคมคุณธรรม” พร้อมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมให้วัด ศาสนสถาน สถานศึกษาและเครือข่ายต่าง ๆ นำหลักการปฏิบัติสมาธิ วิปัสสนาไปช่วยพัฒนาสมรรถนะทางจิตให้สงบ มั่นคง มีสติ และนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยในส่วนกลางขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร และในส่วนภูมิภาค กรมการศาสนาได้สนับสนุนงบประมาณให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร่วมเป็นเจ้าภาพ เพื่อเป็นการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมดังกล่าว จำนวน 23 จังหวัด ได้แก่ 1. วัดสมานรัตนาราม จังหวัดฉะเชิงเทรา 2. วัดบึงบวรสถิตย์ จังหวัดชลบุรี 3. วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ จังหวัดเชียงราย 4. วัดพระธาตุศรีจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 5. ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม จังหวัดนครราชสีมา 6. วัดพระมหาธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช 7. วัดคีรีวงศ์ จังหวัดนครสวรรค์ 8. วัดปัญญานันทาราม จังหวัดปทุมธานี 9. วัดเกาะหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 10. วัดตาลเอน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 11. วัดวังหิน จังหวัดพิษณุโลก 12. จังหวัดภูเก็ต วัดมงคลวราราม 13. วัดหนองทุ่ม จังหวัดมหาสารคาม 14. วัดป่าถ้ำวัว จังหวัดแม่ฮ่องสอน 15. วัดบูรพาราม จังหวัดยโสธร 16. วัดบ้านกุ่ม จังหวัดราชบุรี 17. วัดเนรมิตวิปัสสนา จังหวัดเลย 18. วัดป่าโนนขุมเงิน จังหวัดสกลนคร 19. วัดวังชัยทรัพย์วิมล จังหวัดสมุทรสาคร 20. วัดสุนทรนิวาส จังหวัดสุราษฎร์ธานี 21. วัดจันทร์ จังหวัดอ่างทอง 22. วัดบูรพา จังหวัดอุบลราชธานี 23. วัดโพนขวาว จังหวัดอำนาจเจริญ

@siampongnews ผ้ามุ้ง#ผ้ามุ้งกลดพระธุดงค์ ♬ Ready - Official Sound Studio

การจัดกิจกรรมดังกล่าว ดำเนินงานภายใต้นโยบาย 9 ดี 12 เดือน 12 เด่น นำธรรมะสู่ใจประชาชน เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน สอนหลักวิธีปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่ถูกต้อง ดังที่พระพุทธเจ้าทรงสอนวิธีการปฏิบัติกรรมฐาน 40 วิธี ไว้เป็นหลักเกณฑ์ทำให้ใจสงบเป็นสมาธิ เมื่อจิตใจสงบเป็นสมาธิ แน่นหนามั่นคง ดำรงอยู่ในสัมมาสมาธิแล้วจึงดำเนินงานทางด้านวิปัสสนา พิจารณาถึงอริยสัจ 4 พิจารณาด้านปัญญา เพื่อดัดแปลงและชำระล้างจิตใจซึ่งมีความเห็นผิดให้เข้าสู่ความจริงตามหลักธรรม การปฏิบัติสมาธิ วิปัสสนาด้วยความเพียรอันสมควรแล้วส่งผล ดังนี้ 1. จิตใจสามารถกำจัดกิเลสต่างๆ หรือทำให้เบาบางลง อันเป็นสาเหตุแห่งทุกข์ 2. มีความทุกข์น้อยลง และมีความสุขมากขึ้น 3. จิตใจมีคุณธรรม หรือมีคุณภาพสูงขึ้น ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมการศาสนา www.dra.go.th หรือ โทร. 0 2209 3521 ได้ในวัน เวลาราชการ และในส่วนภูมิภาคสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ วัดและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดังกล่าว


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

รากและเถาตำลึงตากแห้งสรรพคุณเพียบ

วันนี้ 17 กรกฏาคม 2562 สำหรับประโยชน์ของตำลึงด้านการบำรุงร่างกายและการรักษาโรค สามารถใช้ประโยชน์ได้จาก ใบตำลึง ลำต้นตำลึง และ รากตำลึง รายละเอียด ดังนี้ ใบตำลึง สรรพคุณช่วยต้านอนุมูลอิสระ ป้องกันการเสื่อมความเซลล์ในร่างกาย ช่วยบำรุงผิวพรรณ ช่วยป้องกันมะเร็ง ช่วยรักษาโรคเบาหวาน ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด ป้องกันโรคโลหิตจาง บำรุงหัวใจ บำรุงกระดูกและฟัน บำรุงสายตา บำรุงเลือด บำรุงน้ำนมแม่ ป้องกันโรคเลือดออกตามไรฟัน ช่วยดับพิษร้อน ลดความร้อนในร่างกาย  แก้ท้องอืดท้องเฟ้อ ขับพิษในลำไส้ แก้ท้องผูก ช่วยแก้ผดผื่นคัน รักษาพิษแมลงสัตว์กัดต่อย รักษาฝี รักษาแผลอักเสบ ป้องกันตะคริว รากตำลึง สรรพคุณช่วยลดไข้  แก้อาเจียน บำรุงสายตา เป็นยาระบาย แก้อักเสบ รักษาแผลอักเสบ ลำต้นตำลึง สรรพคุณแก้อาการวิงเวียนศีรษะ แก้อาการตาแดง ลดอาการตาช้ำ ดอกตำลึง สรรพคุณแก้ผดผื่นคัน เมล็ดตำลึง สรรพคุณแก้หิด โทษของตำลึง ตำลึงมีสรรพคุณเป็นยาเย็น หากนำน้ำตำลึงมาทาที่ผิวหนังแล้วไม่รู้สึกเย็น แปลว่า ไม่ถูกโรค ให้หยุดใช้ทันที เพราะ จะทำให้เกิดอาการอักเสบเพิ่มมากขึ้น ตำลึง มีทั้ง ตำลึงตัวผู้ และ ตำลึงตัวเมีย ตำลึงตัวเม

พระปิดตายันต์ยุ่งมหาอุตโม หลวงปู่ทิม เนื้อทองคำ จากรังของ นายกฯกิตติ "เจ้ากรมพระหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่"

พระปิดตายันต์ยุ่งมหาอุตโม หลวงปู่ทิม อิสริโก จัดสร้างเพื่อหารายได้ สร้างหอฉันอุตตโม ออกแบบโดยช่างเกษม มงคลเจริญ ประกอบด้วย เนื้อทองคำ ๑๙ องค์ เนื้อเงิน ๒๙๕ องค์ เนื้อนวโลหะ ๒๕๑๘ องค์ โดยสร้างตามจำนว พ.ศ. หรือปีที่สร้าง คือ ๒๕๑๘ เนื้อนวโลหะกะไหล่ทอง ไม่ระบุจำนวนสร้าง เนื้อตะกั่ว ๑๐,๐๐๐๐ องค์...... พระปิดตายันต์ยุ่งมหาอุตโม เป็นพระปิดตาที่หลวงปู่ทิม ท่านปลุกเสกนานมากถึง ๗ เดือน เหตุในการสร้างพระปิดตารุ่นนี้คุณชินพร สุขสถิตย์ได้จัดสร้างพระปิดตามหาอุตตโมขึ้น มาก็เพื่อนำรายได้มาสร้างหอฉันเพื่อให้พระเณรในวัดละหารไร่ได้ใช้ประโยชน์และเป็นถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนา โดยพระชุดนี้ได้นายช่างเกษม เป็นผู้ออกแบบ การสร้างพิมพ์พระปิดตายันต์ยุ่งสมัยนั้นต้องเอาเทียนมาคลึงเป็นเส้นๆ แบบเส้นขนมจีน แล้วจึงเอาขดกัน เป็นองค์พระปิดตาและอักขระเลขยันต์กว่าจะสร้างได้หรือหล่อ ได้แต่ละองค์ต้องใช้เวลามากและพระที่ได้มักไม่งดงาม ดังนั้นพระปิดตาอุตโมรุ่นนี้นี้นายช่างเกษมจึงแกะจากหินอ่อนเป็นแม่แบบ ทำให้หล่อได้ปริมาณมาก โดยครั้งแรกจัดสร้างเป็นเนื้อนวะโลหะเมื่อเปิดจองแล้วปรากฎว่าหมดอย่างรวดเร็วจนได้เ

ฮือฮา! "ครม.ฮุน มาเนต" ตั้งอดีตสมเด็จพระราชาคณะเพิ่งสึกเป็นเลขาฯก.ต่างประเทศ

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานโดยอ้างแถลงการณ์ของนายเฮง สัมริน อดีตประธานสมัชชาแห่งชาติ และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกัมพูชา ในการประชุมรัฐสภาชุดใหม่ของกัมพูชา ซึ่งมีขึ้นในวันนี้ ตามเวลาท้องถิ่น ที่ระบุว่า พลเอก ฮุน มาเนต ซึ่งเป็นบุตรชายคนโตของ สมเด็จอัครมหาเสนาบดี เดโช ฮุน เซน อดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชา ได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่แห่งประเทศกัมพูชา อย่างเป็นเอกฉันท์ โดยนายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต กล่าวกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกัมพูชา หลังการลงมติว่า วันนี้ ถือเป็นวันประวัติศาสตร์ของกัมพูชา @siampongnews ฮือฮา! ครม. #ฮุนมาเนต ตั้ง อดีตสมเด็จพระราชาคณะเพิ่งสึก ดำรงตำแหน่งเลขาฯ ก.ต่างประเทศ #ข่าวtiktok #tiktokshopครีเอเตอร์ ♬ เสียงต้นฉบับ - ดร.สำราญสมพงษ์นักข่าวป.ธ.5 ทั้งนี้ พรรคประชาชนกัมพูชา หรือ ซีพีพี ได้รับชัยชนะอย่างท่วมท้นในการเลือกตั้ง เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากหลายฝ่าย เนื่องจากพรรคฝ่ายค้าน ถูกตัดสิทธิลงเลือกตั้งในครั้งนี้  พร้อมกันนี้นางควน สุดารี ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาแห่งชาติ วาระใหม่ 5 ปี และเป็นนักการเมืองหญิง