วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2566

“ผู้นำต้องทำก่อน” พ่อเมืองนครพนม นำทีมจัดกิจกรรม “ผู้ว่าฯ พาปลูกผัก” เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

 


เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566  ที่สวนผักผู้ว่า จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วย นางสงวน จันทร์พร ประธานแม่บ้ามหาดไทยจังหวัดนครพนม ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมความมั่นคงทางอาหาร " ผู้ว่าพาปลูกผัก" โดยดำเนินกิจกรรมปลูกผักสวนครัว ภายในจวนผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งเป็นพื้นที่ตัวอย่างในการดำเนินการปลูกผักไว้รับประทานเองภายในครัวเรือน เพื่อเป็นแนวทางให้กับประชาชน และหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดนครพนมนำไปปฏิบัติ อันจะเป็นการส่งเสริมการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ภายในครัวเรือน สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร โดยน้อมนำแนวทางตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” และ “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน”

นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กล่าวว่า จังหวัดนครพนมมุ่งเสริมสร้างความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง โดยการนำนโยบายของกระทรวงมหาดไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหาร เพื่อขับเคลื่อนขยายผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้บริโภคผักปลอดสารพิษและลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ซึ่งสอดคล้องกับหลักการพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยการลดการนำเข้าวัตถุดิบจากนอกพื้นที่ อาทิ ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยมูลสัตว์ ปุ๋ยที่ได้จากเศษอาหารภายในครัวเรือน การปลูกพืชผักสวนครัวไว้รับประทานเอง และเมื่อมีอาหารเพียงพอก็สามารถแบ่งปันในชุมชนได้ ซึ่งการแบ่งปันแบบยั่งยืน คือ การแบ่งพันธุ์ต้นกล้าเมล็ดพันธุ์ขยายผล "ธนาคารเมล็ดพันธุ์ของแผ่นดิน" ให้เกิดความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน สร้างความรักความสามัคคีของคนในครัวเรือนและกลุ่มบ้าน ด้วยการรวมตัวกันเป็นคุ้มบ้าน ป๊อกบ้าน หย่อมบ้าน รื้อฟื้นรูปแบบวิถีชีวิตดั้งเดิมของประชาชนคนไทยกลับคืนมา ช่วยกันดูแลความมั่นคงทางอาหาร ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ และท้ายที่สุด คือ การร่วมรับประโยชน์

“จังหวัดนครพรมได้ยึดแนวทางที่ว่า “ผู้นำต้องทำก่อน” ตนจึงได้ใช้พื้นที่ในจวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เพื่อให้ภาคีเครือข่ายทั้ง 7 ภาคีเครือข่าย ภาคราชการ ภาคศาสนา ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคสื่อสารมวลชน ตลอดจนพี่น้องประชาชนได้เห็นเป็นตัวอย่างและนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน อันจะเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน และเพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันขับเคลื่อนตาม UN SDGs 17 เป้าหมาย ร่วมกับพี่น้องประชาชน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยการบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง (ครัวเรือน) มีการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน นอกจากลดปริมาณขยะแล้วยังเป็นการเสริมสร้างคุณค่าของทรัพยากรดินและเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม "วันดินโลก : World Soil Day” วันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่องค์กรระดับโลกอย่าง FAO ได้กำหนดขึ้นเพื่อยกย่องพระเกียรติคุณ ด้วยการประชาสัมพันธ์สื่อสาร ทั้งสื่อสังคมออนไลน์ สื่อวิทยุโทรทัศน์ รวมไปถึงสื่ออื่น ๆ ให้ทั่วทั้งโลกได้เห็นและตระหนักถึงความสำคัญของดิน เพราะดินคือต้นกำเนิดของสิ่งมีชีวิต อันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน "โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง" 

 นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กล่าวในตอนท้ายว่า นอกจากนี้จังหวัดนครพนม ได้ขับเคลื่อนโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน และโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) ด้วยการน้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "สืบสาน รักษา และต่อยอด" และเน้นย้ำให้ทุกอำเภอได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาพัฒนาทำให้ประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี บนหลักการพึ่งพาตนเอง พร้อมสนับสนุนกิจกรรมการรณรงค์ส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและคนในพื้นที่ มีการดำรงชีวิตที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ ประชาชนทุกคนมีกินมีใช้ เกิดความรักความสามัคคี เกิดความเข้มแข็งของคนในชุมชน ประชาชนทุกคนมีความสุข นำไปสู่การเป็นหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) อย่างมีความสุข สนุกสนาน สร้างความรักสามัคคีให้กับชุมชน และจะขยายผลความสำเร็จนี้เป็นแนวทางขับเคลื่อนไปยังทุกอำเภอ เพื่อให้เกิดพลังความเข้มแข็ง เป็นเหมือนแขนงไม้ไผ่ที่จะทำให้ความมุ่งมั่นตั้งใจในการสร้างความสุขให้กับประชาชนคนนครพนมประสบผลสำเร็จอย่างยั่งยืน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เพลงโค้ชเอกผู้กล้าแห่งถ้ำหลวง แต่งโดยส.สมพงษ์ สร้างสรรค์โดย suno

โค้ชเอกเอกเยี่ยงอาชา กำพร้าฝั่งซ้ายไทยใหญ่ พึ่งใบโพธิ์จนเติบใหญ่ ย่าไร้ที่พึ่งจำโบกมือลา ฐานจิตฝึกวิทย์วิปัสสนา นักธรรมเอกวุฒิพอวัดได้ ฝึกเ...