วันพุธที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2566

รองผู้ว่าฯตากถวายต้อนรับ คกก.ขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5 หนเหนือ ติดตามผลการดำเนินงานปรองดองหมู่บ้านท่าสองยางเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 ที่วัดมงคลคีรีเขต บ้านท่าสองยาง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสองยาง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก นายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นางอารีย์ พันธุ์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก พร้อมด้วย นายยงยุทธ สุขศิริ นายอำเภอท่าสองยาง นำหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนชาวอำเภอท่าสองยาง พี่น้องชาวกะเหรี่ยง ร่วมกราบนมัสการ พระเทพรัตนนายก ประธานตรวจเยี่ยมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 ที่ได้ทำการคัดเลือก ให้หมู่บ้านท่าสองยาง หมู่ที่ 1 เป็นหมู่บ้านต้นแบบ ในการน้อมนำหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนา การรักษาศีล 5 มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต เพื่อประโยชน์สุขแห่งประชาชน เพื่อสันติสุขแห่งประเทศชาติพระครูสุเขตมงคลการ เจ้าคณะอำเภอท่าสองยาง เจ้าอาวาสวัดมงคลคีรีเขตร์ กล่าวว่า วัดมงคลคีรีเขตร์ เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเมย บ้านท่าสองยาง หมู่ที่ 1 เป็นวัดที่ประชาชนร่วมใจกันสร้างขึ้น ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2523 โดยมี ท่านพระครูนิมมานการโสภณ หรือ ครูบาสร้อย ขันติสาโร เป็นเจ้าอาวาสองค์ปฐม เป็นศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องชาวไทยและชาวเมียนมา เชื่อกันว่า เป็นครูบาศักดิ์สิทธิ์แห่งบ้านแม่ตะวอ เป็นผู้ที่มีอาคมกล้าแข็ง สามารถป้องกันอันตรายต่างๆ ให้กับผู้ที่เคารพนับถือ ท่านมรณภาพ เมื่อปี 2541 ท่านได้น้อมนำหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนา การรักษาศีล 5 มาเผยแพร่ในพื้นที่ สืบทอดต่อมาจนถึงเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน ทำให้ผู้คนในตำบล และอำเภอท่าสองยาง ที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์และศาสนา สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข


ข้อมูลข่าวและที่มา https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230905230045093


@siampongnews ผ้ามุ้ง#ผ้ามุ้งกลดพระธุดงค์ ♬ Ready - Official Sound Studio

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เพลงรอเธอริมบึง

แต่งโดยส.สมพงษ์  สร้างสรรค์โดย suno (Verse 1) นั่งริมบึง เดือนหงาย หัวใจพี่สั่นไหว มองหาแจ่มจันทร์ นัดไว้จะมาหา รอจนสว่างไฉน กานดา ยังไม่มา...