ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

“พ่อเมืองรถม้า” เสริมความรัก ความสามัคคี นำทีมปลูกผัก สร้างความยั่งยืนให้กับประชาชน“ผู้นำต้องทำก่อน” ผู้ว่าฯ ลำปาง นำหัวหน้าส่วนราชการ ปลูกพืชผักสวนครัว ขับเคลื่อนโครงการ "บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง" และขยายผลโครงการ "ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” อย่างต่อเนื่อง เน้นย้ำ ช่วยกันสร้างความมั่นคงทางอาหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า จังหวัดลำปาง มุ่งเสริมสร้างความยั่งยืนในทุกมิติ โดยนำนโยบายของกระทรวงมหาดไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหาร เพื่อขับเคลื่อนขยายผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้บริโภคผักปลอดสารพิษ และลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ซึ่งสอดคล้องกับหลักการพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยการลดการนำเข้าวัตถุดิบจากนอกพื้นที่ อาทิ การปลูกพืชผักสวนครัวไว้รับประทานเอง และเมื่อมีอาหารเพียงพอก็สามารถแบ่งปันในชุมชนได้ ซึ่งการแบ่งปันแบบยั่งยืน คือ การแบ่งพันธุ์ต้นกล้าเมล็ดพันธุ์ขยายผล "ธนาคารเมล็ดพันธุ์ของแผ่นดิน" ให้เกิดความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน สร้างความรักความสามัคคีของคนในครัวเรือนและกลุ่มบ้าน ด้วยการรวมตัวกันเป็นคุ้มบ้าน ป๊อกบ้าน หย่อมบ้าน รื้อฟื้นรูปแบบวิถีชีวิตดั้งเดิมของประชาชนคนไทยกลับคืนมา ช่วยกันดูแลความมั่นคงทางอาหาร ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ และท้ายที่สุด คือ การร่วมรับประโยชน์

@siampongnews ผ้ามุ้ง#ผ้ามุ้งกลดพระธุดงค์ ♬ Ready - Official Sound Studio

“จังหวัดลำปาง ได้น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหาร โดยยึดแนวทางที่ว่า “ผู้นำต้องทำก่อน” ตนจึงได้เปิดพื้นที่ในจวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เพื่อให้ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ในกระทรวง กรม อื่น ๆ ได้เห็น และเพื่อให้ในอนาคตได้ช่วยกันเชื้อเชิญมาร่วมกันปลูกพืชผักสวนครัวอย่างพร้อมเพรียงกัน และภายหลังจากนี้จะมีการติดป้ายแนะนำการปลูกพืชผักสวนครัว ปลูกพืชผักสมุนไพร ไม้ดอกไม้ประดับ การจัดทำสถานที่นั่งเล่น จุด Landmark บริเวณลานกลางสวน จัดทำเป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจและเรียนรู้การปลูกพืชผักสวนครัวให้เห็นผลเป็นรูปธรรม เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้แก่ส่วนราชการ และประชาชนที่มาติดต่อราชการ พร้อมทั้งช่วยกันการบูรณาการทุกหน่วยงานร่วมกันรณรงค์และสร้างการรับรู้ให้ประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนักในเรื่องของการสร้างความมั่นคงทางอาหาร มีผักสวนครัวที่ปลอดภัยและมีคุณภาพดีปลูกไว้รับประทานเองภายในครัวเรือน  นายชัชวาลย์ฯ กล่าว

นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวอีกว่า ในการทำกิจกรรมครั้งนี้ ตนพร้อมด้วยนายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นางสาวสุดาทิพย์ มูลอ้าย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง นางสาวรตนพร กิติกาศ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง และหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ภายในศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง ร่วมปลูกพืชผักสวนครัว บริเวณสวนหย่อมตรงกลางอาคารศาลากลางจังหวัดลำปาง เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย "บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง" และขยายผลโครงการ "ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน" โดยใช้หลักคิด “ผู้นำต้องทำก่อน” เพื่อสร้างการรับรู้ และการเป็นต้นแบบ แม่แบบ ให้ส่วนราชการอื่น ๆ ภายในศาลากลาง ได้มีการสร้างความมั่นคงทางอาหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยวันนี้ได้ร่วมกันปลูกพืชผักสวนครัวเกษตรอินทรีย์ ปลูกพืชผักตามฤดูกาล อาทิ ผักบุ้ง มะเขือ ผักเชียงดา คะน้าใบ กะหล่ำดอก โดยมีส่วนราชการหลายหน่วยงานให้การสนับสนุนพืชผักสวนครัว ปุ๋ย และฟาง เป็นต้น

นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ การปลูกพืชผักสวนครัว ในโครงการ "บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง" และขยายผลโครงการ "ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” อย่างต่อเนื่อง ของจังหวัดลำปาง ยังสอดคล้องกับสิ่งที่กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกรมการพัฒนาชุมชน ได้น้อมนำพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ขับเคลื่อนโครงการ "หมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village)" เพื่อพัฒนาพี่น้องประชาชนให้ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นสิ่งที่ตรงกับหลักการสากลที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดได้ลงนามประกาศเจตนารมณ์เพื่อประเทศไทยที่ยั่งยืน "76 จังหวัด 76 คำมั่นสัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" ด้วยการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ทั้ง 17 ข้อของสหประชาชาติ ร่วมกับผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทย

“ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกบ้าน ทุกชุมชน ร่วมกันปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร และร่วมกันทำให้มี "ธนาคารเมล็ดพันธุ์” เพื่อนำไปปลูกและขยายผลในหมู่บ้าน/ชุมชน/ครัวเรือน พร้อมทั้งการปรับพื้นที่หลังบ้านพักเป็นแปลงผักและลงมือปลูกผักหลากหลายชนิด และใช้ฟางแห้งห่มดินเพื่อลดการระเหยของน้ำ เพิ่มความชุ่มชื้นให้ดิน พร้อมทั้งขับเคลื่อน “ถังขยะเปียกลดโลกร้อน” ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะทำให้ดินมีความสมบูรณ์มากขึ้น ภายในบริเวณดังกล่าว” ผวจ.ลำปาง กล่าวทิ้งท้าย

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

รากและเถาตำลึงตากแห้งสรรพคุณเพียบ

วันนี้ 17 กรกฏาคม 2562 สำหรับประโยชน์ของตำลึงด้านการบำรุงร่างกายและการรักษาโรค สามารถใช้ประโยชน์ได้จาก ใบตำลึง ลำต้นตำลึง และ รากตำลึง รายละเอียด ดังนี้ ใบตำลึง สรรพคุณช่วยต้านอนุมูลอิสระ ป้องกันการเสื่อมความเซลล์ในร่างกาย ช่วยบำรุงผิวพรรณ ช่วยป้องกันมะเร็ง ช่วยรักษาโรคเบาหวาน ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด ป้องกันโรคโลหิตจาง บำรุงหัวใจ บำรุงกระดูกและฟัน บำรุงสายตา บำรุงเลือด บำรุงน้ำนมแม่ ป้องกันโรคเลือดออกตามไรฟัน ช่วยดับพิษร้อน ลดความร้อนในร่างกาย  แก้ท้องอืดท้องเฟ้อ ขับพิษในลำไส้ แก้ท้องผูก ช่วยแก้ผดผื่นคัน รักษาพิษแมลงสัตว์กัดต่อย รักษาฝี รักษาแผลอักเสบ ป้องกันตะคริว รากตำลึง สรรพคุณช่วยลดไข้  แก้อาเจียน บำรุงสายตา เป็นยาระบาย แก้อักเสบ รักษาแผลอักเสบ ลำต้นตำลึง สรรพคุณแก้อาการวิงเวียนศีรษะ แก้อาการตาแดง ลดอาการตาช้ำ ดอกตำลึง สรรพคุณแก้ผดผื่นคัน เมล็ดตำลึง สรรพคุณแก้หิด โทษของตำลึง ตำลึงมีสรรพคุณเป็นยาเย็น หากนำน้ำตำลึงมาทาที่ผิวหนังแล้วไม่รู้สึกเย็น แปลว่า ไม่ถูกโรค ให้หยุดใช้ทันที เพราะ จะทำให้เกิดอาการอักเสบเพิ่มมากขึ้น ตำลึง มีทั้ง ตำลึงตัวผู้ และ ตำลึงตัวเมีย ตำลึงตัวเม

พระปิดตายันต์ยุ่งมหาอุตโม หลวงปู่ทิม เนื้อทองคำ จากรังของ นายกฯกิตติ "เจ้ากรมพระหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่"

พระปิดตายันต์ยุ่งมหาอุตโม หลวงปู่ทิม อิสริโก จัดสร้างเพื่อหารายได้ สร้างหอฉันอุตตโม ออกแบบโดยช่างเกษม มงคลเจริญ ประกอบด้วย เนื้อทองคำ ๑๙ องค์ เนื้อเงิน ๒๙๕ องค์ เนื้อนวโลหะ ๒๕๑๘ องค์ โดยสร้างตามจำนว พ.ศ. หรือปีที่สร้าง คือ ๒๕๑๘ เนื้อนวโลหะกะไหล่ทอง ไม่ระบุจำนวนสร้าง เนื้อตะกั่ว ๑๐,๐๐๐๐ องค์...... พระปิดตายันต์ยุ่งมหาอุตโม เป็นพระปิดตาที่หลวงปู่ทิม ท่านปลุกเสกนานมากถึง ๗ เดือน เหตุในการสร้างพระปิดตารุ่นนี้คุณชินพร สุขสถิตย์ได้จัดสร้างพระปิดตามหาอุตตโมขึ้น มาก็เพื่อนำรายได้มาสร้างหอฉันเพื่อให้พระเณรในวัดละหารไร่ได้ใช้ประโยชน์และเป็นถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนา โดยพระชุดนี้ได้นายช่างเกษม เป็นผู้ออกแบบ การสร้างพิมพ์พระปิดตายันต์ยุ่งสมัยนั้นต้องเอาเทียนมาคลึงเป็นเส้นๆ แบบเส้นขนมจีน แล้วจึงเอาขดกัน เป็นองค์พระปิดตาและอักขระเลขยันต์กว่าจะสร้างได้หรือหล่อ ได้แต่ละองค์ต้องใช้เวลามากและพระที่ได้มักไม่งดงาม ดังนั้นพระปิดตาอุตโมรุ่นนี้นี้นายช่างเกษมจึงแกะจากหินอ่อนเป็นแม่แบบ ทำให้หล่อได้ปริมาณมาก โดยครั้งแรกจัดสร้างเป็นเนื้อนวะโลหะเมื่อเปิดจองแล้วปรากฎว่าหมดอย่างรวดเร็วจนได้เ

ฮือฮา! "ครม.ฮุน มาเนต" ตั้งอดีตสมเด็จพระราชาคณะเพิ่งสึกเป็นเลขาฯก.ต่างประเทศ

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานโดยอ้างแถลงการณ์ของนายเฮง สัมริน อดีตประธานสมัชชาแห่งชาติ และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกัมพูชา ในการประชุมรัฐสภาชุดใหม่ของกัมพูชา ซึ่งมีขึ้นในวันนี้ ตามเวลาท้องถิ่น ที่ระบุว่า พลเอก ฮุน มาเนต ซึ่งเป็นบุตรชายคนโตของ สมเด็จอัครมหาเสนาบดี เดโช ฮุน เซน อดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชา ได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่แห่งประเทศกัมพูชา อย่างเป็นเอกฉันท์ โดยนายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต กล่าวกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกัมพูชา หลังการลงมติว่า วันนี้ ถือเป็นวันประวัติศาสตร์ของกัมพูชา @siampongnews ฮือฮา! ครม. #ฮุนมาเนต ตั้ง อดีตสมเด็จพระราชาคณะเพิ่งสึก ดำรงตำแหน่งเลขาฯ ก.ต่างประเทศ #ข่าวtiktok #tiktokshopครีเอเตอร์ ♬ เสียงต้นฉบับ - ดร.สำราญสมพงษ์นักข่าวป.ธ.5 ทั้งนี้ พรรคประชาชนกัมพูชา หรือ ซีพีพี ได้รับชัยชนะอย่างท่วมท้นในการเลือกตั้ง เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากหลายฝ่าย เนื่องจากพรรคฝ่ายค้าน ถูกตัดสิทธิลงเลือกตั้งในครั้งนี้  พร้อมกันนี้นางควน สุดารี ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาแห่งชาติ วาระใหม่ 5 ปี และเป็นนักการเมืองหญิง