ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

"อำนวย"รองผู้ว่าฯภูเก็ตถวายต้อนรับคกก.ขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5 ชุมชนป่าตองเสริมหมู่บ้านยั่นยืนวันที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. ณ วัดสุวรรณคีรีวงก์ ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต พระธรรมวชิราธิบดี เจ้าคณะภาค 17 พระเทพปัญญาโมลี รองประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานหมู่บ้านรักษาศีล 5 ส่วนกลาง ,พระราชวรเวที ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงาน หมู่บ้านรักษาศีล 5 หนใต้ และคณะกรรมการ ติดตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5" ลงพื้นที่ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5 ชุมชนป่าตอง ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

โดยมีนายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้การต้อนรับและรายงานสภาพทั่วไป "โดยวัดสุวรรณคีรีวงก์ มีแนวทางในการพัฒนาวัดที่สอดคล้องกับความเป็นอยู่ของคนในชุมชน ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาทางด้านจิตใจให้มากขึ้น โดยยึดหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นหัวใจสำคัญ คือ หลักไตรสิกขาอันเป็นธรรมะแห่งการพัฒนาชีวิตให้ประสบความสำเร็จ ตามหลักพระพุทธศาสนาเพราะศีล สมาธิ ปัญญา เป็นหลักสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 และต้องบูรณาการร่วมกับศิลปวัฒนธรรมอันเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน

เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม เพื่อให้การพระพุทธศาสนาดำเนินควบคู่ไปกับศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป ซึ่งจะยังประโยชน์ให้พุทธศาสนิกชน มีศีล มีธรรม มีสุข ได้อย่างมีรูปธรรม บูรณาการเข้ากับการแก้ปัญหาสังคมในส่วนของรัฐบาล ซึ่งปลัดกระทรวงมหาดไทย มุ่งมั่นเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเชิงรุกโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ทำให้พี่น้องประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน โดยมีพระสงฆ์ร่วมเป็นหลักในการขับเคลื่อน เป็นภาคีเครือข่ายในการนำหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ยึดถือปฏิบัติมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม ให้เกิดสันติสุขอย่างยั่งยืน และบูรณาการร่วมกับโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเพื่อแก้ปัญหาสังคมในทุกมิติโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สังคมพัฒนาอย่างยั่งยืน"

@siampongnews ผ้ามุ้ง#ผ้ามุ้งกลดพระธุดงค์ ♬ Ready - Official Sound Studio

โอกาสนี้ นายเฉลิมศักดิ์ มณีศรี นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง ตัวแทนของชุมชนป่าตอง รายงานผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5" ของชุมชนป่าตอง ตั้งอยู่เทศบาลเมืองปตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต มีประชากร 19,721 คน จำนวนครัวเรือน 4,569 หลังคาเรือน มีประชากรแฝงประมาณ 21,838 คน พื้นที่ทั้งหมด 1,634 ตารางกิโลเมตร เป็นเทือกเขา ทอดตัวรอบอ่าวป่าตอง เป็นรูปคล้ายอัฒจันทร์ ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพธุรกิจท่องเที่ยวชุมชนป่าตอง มีวัดสุวรรณคีรีวงก์ หรือวัดป่าตอง เป็นวัดประจำชุมชน มีพระครูอาทรสุวรรณกิจเป็นเจ้าอาวาส มีการดำเนินโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล 5"

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์สุขของชุมชน โดยยึดหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา ผ่านการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมที่ชุมชนดำเนินการ ได้แก่โครงการหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village)/ โครงการหมู่บ้านสีขาว (ลด ละ เลิกยาเสพติด/อบายมุข)/โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง/โครงการกองทุนพัฒนาชุมชน และปลูกฝังให้เยาวชน รู้จักการออม มีการรวมกลุ่ม สร้างเครีอข่ายจิตอาสาในชุมชน เพื่อร่วมกันพัฒนา ดูแลความสงบเรียบร้อยในชุมชน การดำเนินงานแบบบูรณาการครอบคลุมทุกด้าน มีกิจกรรมส่งเสริมการรักษาศีล 5 ที่หลากหลาย มีจารีตประเพณีที่ดีงามให้สมาชิกในชุมชนยึดมั่นในความดีงาม มีกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม ส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในชุมชน โดยยึดหลักปฏิบัติศีล 5 อาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชน คณะสงฆ์ หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานเอกชนในพื้นที่ สร้างเสริมให้ชุมชนมีความมั่นคง ยั่งยืนทางศีลธรรมขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมดำเนินในพื้นที่อย่างเข้มแข็ง"

ข้อมูลข่าวและที่มา https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230907144442561


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

รากและเถาตำลึงตากแห้งสรรพคุณเพียบ

วันนี้ 17 กรกฏาคม 2562 สำหรับประโยชน์ของตำลึงด้านการบำรุงร่างกายและการรักษาโรค สามารถใช้ประโยชน์ได้จาก ใบตำลึง ลำต้นตำลึง และ รากตำลึง รายละเอียด ดังนี้ ใบตำลึง สรรพคุณช่วยต้านอนุมูลอิสระ ป้องกันการเสื่อมความเซลล์ในร่างกาย ช่วยบำรุงผิวพรรณ ช่วยป้องกันมะเร็ง ช่วยรักษาโรคเบาหวาน ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด ป้องกันโรคโลหิตจาง บำรุงหัวใจ บำรุงกระดูกและฟัน บำรุงสายตา บำรุงเลือด บำรุงน้ำนมแม่ ป้องกันโรคเลือดออกตามไรฟัน ช่วยดับพิษร้อน ลดความร้อนในร่างกาย  แก้ท้องอืดท้องเฟ้อ ขับพิษในลำไส้ แก้ท้องผูก ช่วยแก้ผดผื่นคัน รักษาพิษแมลงสัตว์กัดต่อย รักษาฝี รักษาแผลอักเสบ ป้องกันตะคริว รากตำลึง สรรพคุณช่วยลดไข้  แก้อาเจียน บำรุงสายตา เป็นยาระบาย แก้อักเสบ รักษาแผลอักเสบ ลำต้นตำลึง สรรพคุณแก้อาการวิงเวียนศีรษะ แก้อาการตาแดง ลดอาการตาช้ำ ดอกตำลึง สรรพคุณแก้ผดผื่นคัน เมล็ดตำลึง สรรพคุณแก้หิด โทษของตำลึง ตำลึงมีสรรพคุณเป็นยาเย็น หากนำน้ำตำลึงมาทาที่ผิวหนังแล้วไม่รู้สึกเย็น แปลว่า ไม่ถูกโรค ให้หยุดใช้ทันที เพราะ จะทำให้เกิดอาการอักเสบเพิ่มมากขึ้น ตำลึง มีทั้ง ตำลึงตัวผู้ และ ตำลึงตัวเมีย ตำลึงตัวเม

พระปิดตายันต์ยุ่งมหาอุตโม หลวงปู่ทิม เนื้อทองคำ จากรังของ นายกฯกิตติ "เจ้ากรมพระหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่"

พระปิดตายันต์ยุ่งมหาอุตโม หลวงปู่ทิม อิสริโก จัดสร้างเพื่อหารายได้ สร้างหอฉันอุตตโม ออกแบบโดยช่างเกษม มงคลเจริญ ประกอบด้วย เนื้อทองคำ ๑๙ องค์ เนื้อเงิน ๒๙๕ องค์ เนื้อนวโลหะ ๒๕๑๘ องค์ โดยสร้างตามจำนว พ.ศ. หรือปีที่สร้าง คือ ๒๕๑๘ เนื้อนวโลหะกะไหล่ทอง ไม่ระบุจำนวนสร้าง เนื้อตะกั่ว ๑๐,๐๐๐๐ องค์...... พระปิดตายันต์ยุ่งมหาอุตโม เป็นพระปิดตาที่หลวงปู่ทิม ท่านปลุกเสกนานมากถึง ๗ เดือน เหตุในการสร้างพระปิดตารุ่นนี้คุณชินพร สุขสถิตย์ได้จัดสร้างพระปิดตามหาอุตตโมขึ้น มาก็เพื่อนำรายได้มาสร้างหอฉันเพื่อให้พระเณรในวัดละหารไร่ได้ใช้ประโยชน์และเป็นถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนา โดยพระชุดนี้ได้นายช่างเกษม เป็นผู้ออกแบบ การสร้างพิมพ์พระปิดตายันต์ยุ่งสมัยนั้นต้องเอาเทียนมาคลึงเป็นเส้นๆ แบบเส้นขนมจีน แล้วจึงเอาขดกัน เป็นองค์พระปิดตาและอักขระเลขยันต์กว่าจะสร้างได้หรือหล่อ ได้แต่ละองค์ต้องใช้เวลามากและพระที่ได้มักไม่งดงาม ดังนั้นพระปิดตาอุตโมรุ่นนี้นี้นายช่างเกษมจึงแกะจากหินอ่อนเป็นแม่แบบ ทำให้หล่อได้ปริมาณมาก โดยครั้งแรกจัดสร้างเป็นเนื้อนวะโลหะเมื่อเปิดจองแล้วปรากฎว่าหมดอย่างรวดเร็วจนได้เ

ฮือฮา! "ครม.ฮุน มาเนต" ตั้งอดีตสมเด็จพระราชาคณะเพิ่งสึกเป็นเลขาฯก.ต่างประเทศ

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานโดยอ้างแถลงการณ์ของนายเฮง สัมริน อดีตประธานสมัชชาแห่งชาติ และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกัมพูชา ในการประชุมรัฐสภาชุดใหม่ของกัมพูชา ซึ่งมีขึ้นในวันนี้ ตามเวลาท้องถิ่น ที่ระบุว่า พลเอก ฮุน มาเนต ซึ่งเป็นบุตรชายคนโตของ สมเด็จอัครมหาเสนาบดี เดโช ฮุน เซน อดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชา ได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่แห่งประเทศกัมพูชา อย่างเป็นเอกฉันท์ โดยนายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต กล่าวกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกัมพูชา หลังการลงมติว่า วันนี้ ถือเป็นวันประวัติศาสตร์ของกัมพูชา @siampongnews ฮือฮา! ครม. #ฮุนมาเนต ตั้ง อดีตสมเด็จพระราชาคณะเพิ่งสึก ดำรงตำแหน่งเลขาฯ ก.ต่างประเทศ #ข่าวtiktok #tiktokshopครีเอเตอร์ ♬ เสียงต้นฉบับ - ดร.สำราญสมพงษ์นักข่าวป.ธ.5 ทั้งนี้ พรรคประชาชนกัมพูชา หรือ ซีพีพี ได้รับชัยชนะอย่างท่วมท้นในการเลือกตั้ง เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากหลายฝ่าย เนื่องจากพรรคฝ่ายค้าน ถูกตัดสิทธิลงเลือกตั้งในครั้งนี้  พร้อมกันนี้นางควน สุดารี ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาแห่งชาติ วาระใหม่ 5 ปี และเป็นนักการเมืองหญิง