วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2566

"อำนวย"รองผู้ว่าฯภูเก็ตถวายต้อนรับคกก.ขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5 ชุมชนป่าตองเสริมหมู่บ้านยั่นยืนวันที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. ณ วัดสุวรรณคีรีวงก์ ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต พระธรรมวชิราธิบดี เจ้าคณะภาค 17 พระเทพปัญญาโมลี รองประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานหมู่บ้านรักษาศีล 5 ส่วนกลาง ,พระราชวรเวที ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงาน หมู่บ้านรักษาศีล 5 หนใต้ และคณะกรรมการ ติดตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5" ลงพื้นที่ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5 ชุมชนป่าตอง ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

โดยมีนายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้การต้อนรับและรายงานสภาพทั่วไป "โดยวัดสุวรรณคีรีวงก์ มีแนวทางในการพัฒนาวัดที่สอดคล้องกับความเป็นอยู่ของคนในชุมชน ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาทางด้านจิตใจให้มากขึ้น โดยยึดหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นหัวใจสำคัญ คือ หลักไตรสิกขาอันเป็นธรรมะแห่งการพัฒนาชีวิตให้ประสบความสำเร็จ ตามหลักพระพุทธศาสนาเพราะศีล สมาธิ ปัญญา เป็นหลักสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 และต้องบูรณาการร่วมกับศิลปวัฒนธรรมอันเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน

เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม เพื่อให้การพระพุทธศาสนาดำเนินควบคู่ไปกับศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป ซึ่งจะยังประโยชน์ให้พุทธศาสนิกชน มีศีล มีธรรม มีสุข ได้อย่างมีรูปธรรม บูรณาการเข้ากับการแก้ปัญหาสังคมในส่วนของรัฐบาล ซึ่งปลัดกระทรวงมหาดไทย มุ่งมั่นเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเชิงรุกโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ทำให้พี่น้องประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน โดยมีพระสงฆ์ร่วมเป็นหลักในการขับเคลื่อน เป็นภาคีเครือข่ายในการนำหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ยึดถือปฏิบัติมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม ให้เกิดสันติสุขอย่างยั่งยืน และบูรณาการร่วมกับโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเพื่อแก้ปัญหาสังคมในทุกมิติโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สังคมพัฒนาอย่างยั่งยืน"

@siampongnews ผ้ามุ้ง#ผ้ามุ้งกลดพระธุดงค์ ♬ Ready - Official Sound Studio

โอกาสนี้ นายเฉลิมศักดิ์ มณีศรี นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง ตัวแทนของชุมชนป่าตอง รายงานผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5" ของชุมชนป่าตอง ตั้งอยู่เทศบาลเมืองปตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต มีประชากร 19,721 คน จำนวนครัวเรือน 4,569 หลังคาเรือน มีประชากรแฝงประมาณ 21,838 คน พื้นที่ทั้งหมด 1,634 ตารางกิโลเมตร เป็นเทือกเขา ทอดตัวรอบอ่าวป่าตอง เป็นรูปคล้ายอัฒจันทร์ ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพธุรกิจท่องเที่ยวชุมชนป่าตอง มีวัดสุวรรณคีรีวงก์ หรือวัดป่าตอง เป็นวัดประจำชุมชน มีพระครูอาทรสุวรรณกิจเป็นเจ้าอาวาส มีการดำเนินโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล 5"

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์สุขของชุมชน โดยยึดหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา ผ่านการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมที่ชุมชนดำเนินการ ได้แก่โครงการหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village)/ โครงการหมู่บ้านสีขาว (ลด ละ เลิกยาเสพติด/อบายมุข)/โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง/โครงการกองทุนพัฒนาชุมชน และปลูกฝังให้เยาวชน รู้จักการออม มีการรวมกลุ่ม สร้างเครีอข่ายจิตอาสาในชุมชน เพื่อร่วมกันพัฒนา ดูแลความสงบเรียบร้อยในชุมชน การดำเนินงานแบบบูรณาการครอบคลุมทุกด้าน มีกิจกรรมส่งเสริมการรักษาศีล 5 ที่หลากหลาย มีจารีตประเพณีที่ดีงามให้สมาชิกในชุมชนยึดมั่นในความดีงาม มีกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม ส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในชุมชน โดยยึดหลักปฏิบัติศีล 5 อาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชน คณะสงฆ์ หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานเอกชนในพื้นที่ สร้างเสริมให้ชุมชนมีความมั่นคง ยั่งยืนทางศีลธรรมขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมดำเนินในพื้นที่อย่างเข้มแข็ง"

ข้อมูลข่าวและที่มา https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230907144442561


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เพลงรอเธอริมบึง

แต่งโดยส.สมพงษ์  สร้างสรรค์โดย suno (Verse 1) นั่งริมบึง เดือนหงาย หัวใจพี่สั่นไหว มองหาแจ่มจันทร์ นัดไว้จะมาหา รอจนสว่างไฉน กานดา ยังไม่มา...