ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

พ่อเมืองนครพนมขับเคลื่อน"หมู่บ้านยั่งยืน" ชมนายอำเภอนาหว้าประสานพลัง "บวร" น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพ่อเมืองนครพนม ดำเนินการขับเคลื่อน "หมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village)" อย่างต่อเนื่อง พร้อมชื่นชมกิจกรรม "นายอำเภอพาทำบุญตักบาตร" อำเภอนาหว้า สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืน (SDGs) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้มีความสุขมากยิ่งขึ้นอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566   นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า จังหวัดนครพนม ได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อขับเคลื่อน ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในหมู่บ้านเป้าหมายให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยประสานกับพลัง "บวร" (บ้าน วัด ราชการ) พร้อมทั้งบูรณาการภาคีเครือข่ายเชื่อมประสานให้เกิดการพัฒนาในทุกมิติ เสริมสร้างสุขภาวะสังคมให้มีความมั่นคงปลอดภัยในด้านที่อยู่อาศัยและความมั่นคงทางอาหาร ด้วยการปลูกผักสวนครัวไว้กินเอง ดำเนินกิจกรรม "ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน" และ "บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง" และน้อมนำหลักการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาปรับใช้ในการดำรงชีวิต เพื่อการพัฒนาสู่หมู่บ้านยั่งยืน  

นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กล่าวต่อว่า การร่วมมือกันของทุกภาคีเครือข่ายอย่างเข้มแข็งจริงจัง ทำให้การดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายในพื้นที่มีผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม ยกตัวอย่างเช่นอำเภอนาหว้า ที่ดำเนินกิจกรรม "นายอำเภอพาทำบุญตักบาตร" ณ หมู่ที่ 5 ตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า ซึ่งต้องขอชื่นชมท่านนายอำเภอนาหว้า นายนพดล พลซื่อ พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายทั้ง 7 ภาคีเครือข่าย ที่สามารถบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดสิ่งที่ดีขึ้น Change for Good ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยนอกจากการทำบุญตักบาตรร่วมกันแล้ว ยังร่วมกันลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครัวเรือนกลุ่มเปราะบางฐานะยากจน ผู้สุงอายุ ผู้มีรายได้น้อย จำนวน 2 ราย ตามโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน โดยใช้ฐานข้อมูลจากระบบ TPMAP และ ThaiQM ซึ่งได้มีการมอบสิ่งของ ถุงยังชีพให้กำลังใจ พร้อมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่าย สำรวจและหาแนวทางปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้กับครัวเรือนกลุ่มเปราะบาง อันจะเป็นการส่งเสริมความมั่นคงทางด้านที่อยู่อาศัยให้กับประชาชน และในทุกกิจกรรรมของทีมของท่านนายอำเภอนาหว้าได้ประชาสัมพันธ์การใช้และสวมใส่ผ้าไทย "ผ้าไทยใส่ให้สนุก" ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และมีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนในหมู่บ้าน ให้ใช้แอปพลิเคชั่น "ThaiD" บนโทรศัพท์มือถือ โดยสามารถลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการติดต่องานราชการ และท้ายสุดได้มีการบูรณาการความร่วมมือในการดำเนินโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) เพื่อสร้างกระแสค่านิยมและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจในกลุ่มเด็ก นักเรียน เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด มีภูมิคุ้มกันในชีวิตเพิ่มมากขึ้น ซึ่งทั้งหมดคือกิจกรรมดี ๆ ที่ได้ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ และท้ายที่สุด คือ การร่วมรับผลประโยชน์ ของพี่น้องประชาชนในหมู่บ้าน

@siampongnews กาแฟดำจินดา 1 แถม 1 [กาแฟดำ 1 + โกโก้ 1] ลดราคาเหลือเพียง ฿390.00! #คนจนมีสิทธิไหมคะ ♬ Cooking Time - Lux-Inspira

นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กล่าวต่ออีกว่า กิจกรรม "นายอำเภอพาทำบุญตักบาตร" มีวัตถุประสงค์ เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ส่งเสริมความรักความสามัคคี สร้างความผูกพันระหว่างวัดและชุมชน พร้อมดำเนินการตรวจสุขภาพพระสงฆ์ และประชาชนผู้ร่วมทำบุญตักบาตร ตามแนวนโยบายของจังหวัดนครพนม "สุขภาพดี ชีวีมีสุข" ที่ให้ทุกคนในชุมชนได้เข้าถึงการให้บริการภาครัฐโดยได้รับการตรวจสุขภาพอย่างทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ำในชุมชน ซึ่งเป็นสิ่งที่กระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดได้ลงนามประกาศเจตนารมณ์เพื่อประเทศไทยที่ยั่งยืน "76 จังหวัด 76 คำมั่นสัญญา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" ด้วยการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ทั้ง 17 ข้อของสหประชาชาติ

"จังหวัดนครพนม และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน โดยเฉพาะนายอำเภอทั้ง 12 อำเภอ ของจังหวัดนครพนม มีความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมายุครบรอบ 6 รอบ 72 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2567 พร้อมทั้งสื่อสารกับสังคม เพื่อบอกเล่าสิ่งที่ดีให้ผู้คนได้รับรู้ เกิดความรัก ความศรัทธา เกิดพลัง และความร่วมมือ ในการขับเคลื่อนงาน "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" ก่อเกิดเป็นสิ่งที่ดีกับประเทศชาติ และทำให้พี่น้องประชาชนมีความสุขมากยิ่งขึ้นอย่างยั่งยืน” นายวันชัย ฯ กล่าวในช่วงท้าย


@siampongnews มุ้งคอกเลี้ยง#ตั๊กแตน ♬ Tere Baad Nazar Nhi Aati Koi Manjil - Deepak Kurai

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

รากและเถาตำลึงตากแห้งสรรพคุณเพียบ

วันนี้ 17 กรกฏาคม 2562 สำหรับประโยชน์ของตำลึงด้านการบำรุงร่างกายและการรักษาโรค สามารถใช้ประโยชน์ได้จาก ใบตำลึง ลำต้นตำลึง และ รากตำลึง รายละเอียด ดังนี้ ใบตำลึง สรรพคุณช่วยต้านอนุมูลอิสระ ป้องกันการเสื่อมความเซลล์ในร่างกาย ช่วยบำรุงผิวพรรณ ช่วยป้องกันมะเร็ง ช่วยรักษาโรคเบาหวาน ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด ป้องกันโรคโลหิตจาง บำรุงหัวใจ บำรุงกระดูกและฟัน บำรุงสายตา บำรุงเลือด บำรุงน้ำนมแม่ ป้องกันโรคเลือดออกตามไรฟัน ช่วยดับพิษร้อน ลดความร้อนในร่างกาย  แก้ท้องอืดท้องเฟ้อ ขับพิษในลำไส้ แก้ท้องผูก ช่วยแก้ผดผื่นคัน รักษาพิษแมลงสัตว์กัดต่อย รักษาฝี รักษาแผลอักเสบ ป้องกันตะคริว รากตำลึง สรรพคุณช่วยลดไข้  แก้อาเจียน บำรุงสายตา เป็นยาระบาย แก้อักเสบ รักษาแผลอักเสบ ลำต้นตำลึง สรรพคุณแก้อาการวิงเวียนศีรษะ แก้อาการตาแดง ลดอาการตาช้ำ ดอกตำลึง สรรพคุณแก้ผดผื่นคัน เมล็ดตำลึง สรรพคุณแก้หิด โทษของตำลึง ตำลึงมีสรรพคุณเป็นยาเย็น หากนำน้ำตำลึงมาทาที่ผิวหนังแล้วไม่รู้สึกเย็น แปลว่า ไม่ถูกโรค ให้หยุดใช้ทันที เพราะ จะทำให้เกิดอาการอักเสบเพิ่มมากขึ้น ตำลึง มีทั้ง ตำลึงตัวผู้ และ ตำลึงตัวเมีย ตำลึงตัวเม

พระปิดตายันต์ยุ่งมหาอุตโม หลวงปู่ทิม เนื้อทองคำ จากรังของ นายกฯกิตติ "เจ้ากรมพระหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่"

พระปิดตายันต์ยุ่งมหาอุตโม หลวงปู่ทิม อิสริโก จัดสร้างเพื่อหารายได้ สร้างหอฉันอุตตโม ออกแบบโดยช่างเกษม มงคลเจริญ ประกอบด้วย เนื้อทองคำ ๑๙ องค์ เนื้อเงิน ๒๙๕ องค์ เนื้อนวโลหะ ๒๕๑๘ องค์ โดยสร้างตามจำนว พ.ศ. หรือปีที่สร้าง คือ ๒๕๑๘ เนื้อนวโลหะกะไหล่ทอง ไม่ระบุจำนวนสร้าง เนื้อตะกั่ว ๑๐,๐๐๐๐ องค์...... พระปิดตายันต์ยุ่งมหาอุตโม เป็นพระปิดตาที่หลวงปู่ทิม ท่านปลุกเสกนานมากถึง ๗ เดือน เหตุในการสร้างพระปิดตารุ่นนี้คุณชินพร สุขสถิตย์ได้จัดสร้างพระปิดตามหาอุตตโมขึ้น มาก็เพื่อนำรายได้มาสร้างหอฉันเพื่อให้พระเณรในวัดละหารไร่ได้ใช้ประโยชน์และเป็นถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนา โดยพระชุดนี้ได้นายช่างเกษม เป็นผู้ออกแบบ การสร้างพิมพ์พระปิดตายันต์ยุ่งสมัยนั้นต้องเอาเทียนมาคลึงเป็นเส้นๆ แบบเส้นขนมจีน แล้วจึงเอาขดกัน เป็นองค์พระปิดตาและอักขระเลขยันต์กว่าจะสร้างได้หรือหล่อ ได้แต่ละองค์ต้องใช้เวลามากและพระที่ได้มักไม่งดงาม ดังนั้นพระปิดตาอุตโมรุ่นนี้นี้นายช่างเกษมจึงแกะจากหินอ่อนเป็นแม่แบบ ทำให้หล่อได้ปริมาณมาก โดยครั้งแรกจัดสร้างเป็นเนื้อนวะโลหะเมื่อเปิดจองแล้วปรากฎว่าหมดอย่างรวดเร็วจนได้เ

ฮือฮา! "ครม.ฮุน มาเนต" ตั้งอดีตสมเด็จพระราชาคณะเพิ่งสึกเป็นเลขาฯก.ต่างประเทศ

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานโดยอ้างแถลงการณ์ของนายเฮง สัมริน อดีตประธานสมัชชาแห่งชาติ และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกัมพูชา ในการประชุมรัฐสภาชุดใหม่ของกัมพูชา ซึ่งมีขึ้นในวันนี้ ตามเวลาท้องถิ่น ที่ระบุว่า พลเอก ฮุน มาเนต ซึ่งเป็นบุตรชายคนโตของ สมเด็จอัครมหาเสนาบดี เดโช ฮุน เซน อดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชา ได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่แห่งประเทศกัมพูชา อย่างเป็นเอกฉันท์ โดยนายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต กล่าวกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกัมพูชา หลังการลงมติว่า วันนี้ ถือเป็นวันประวัติศาสตร์ของกัมพูชา @siampongnews ฮือฮา! ครม. #ฮุนมาเนต ตั้ง อดีตสมเด็จพระราชาคณะเพิ่งสึก ดำรงตำแหน่งเลขาฯ ก.ต่างประเทศ #ข่าวtiktok #tiktokshopครีเอเตอร์ ♬ เสียงต้นฉบับ - ดร.สำราญสมพงษ์นักข่าวป.ธ.5 ทั้งนี้ พรรคประชาชนกัมพูชา หรือ ซีพีพี ได้รับชัยชนะอย่างท่วมท้นในการเลือกตั้ง เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากหลายฝ่าย เนื่องจากพรรคฝ่ายค้าน ถูกตัดสิทธิลงเลือกตั้งในครั้งนี้  พร้อมกันนี้นางควน สุดารี ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาแห่งชาติ วาระใหม่ 5 ปี และเป็นนักการเมืองหญิง